Νόμος 4497/17 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Αναπλήρωση επαγγελματιών πωλητών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωση του κατόχου άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου μόνο από το σύζυγο και από τους συγγενείς του, εξ αίματος μέχρι και τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού, όπως η συγγένεια προκύπτει από βεβαίωση του οικείου δήμου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

α. ασθένειας, που αποδεικνύεται με ιατρική γνωμάτευση από δημόσιο νοσοκομείο και για όσο χρόνο αναγράφεται στη γνωμάτευση,

 

β. πατρότητας ή μητρότητας και για όσο χρονικό διάστημα ορίζουν οι κείμενες διατάξεις περί προστασίας της πατρότητας και μητρότητας,

 

γ. για χρόνο που δεν υπερβαίνει συνολικά τις 30 ημέρες ετησίως, μπορεί δε να χορηγηθεί και τμηματικά για όσο αριθμό ημερών επιθυμεί ο αδειούχος κάθε φορά,

 

δ. συνδικαλιστικών υποχρεώσεων μία μέρα την εβδομάδα για τους προέδρους και γραμματείς αναγνωρισμένων πρωτοβάθμιων σωματείων και ομοσπονδιών. Αν ο αδειούχος συμμετέχει στις Επιτροπές Λαϊκών Αγορών του άρθρου 28, μπορεί να αναπληρώνεται και τις ημέρες που πραγματοποιείται συνεδρίαση των εν λόγω Επιτροπών.

 

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, οι επαγγελματίες πωλητές δηλώνουν τα άτομα που τους αναπληρώνουν στο φορέα λειτουργίας, μία φορά, στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους ή όποτε παραστεί ανάγκη.

 

2. Επιτρέπεται η αναπλήρωση του αδειούχου πωλητή υπαίθριου εμπορίου μόνο από το σύζυγο και από συγγενείς, εξ αίματος μέχρι και τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού, λόγω αδυναμίας του αδειούχου εξαιτίας αναπηρίας τουλάχιστον 50%, βάσει βεβαίωσης που εκδίδεται από τις Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕΠΑ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 4541/2018 (ΦΕΚ 93/Α/2018).

 

3. Αν ο κάτοχος επαγγελματικής άδειας στερείται των συγγενικών προσώπων των παραγράφων 1 και 2 ή αν τα εν λόγω πρόσωπα δηλώσουν εγγράφως, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια αρχή, ότι δεν επιθυμούν να αναπληρώσουν τον αδειούχο, επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωσή του από δηλωμένο υπάλληλο.

 

4. Για την έγκριση της προσωρινής αναπλήρωσης, υποβάλλεται από τον κάτοχο της άδειας στις αρχές του άρθρου 18 αίτηση με τα δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων των παραγράφων 1 και 2, κατά περίπτωση. Το πρόσωπο που πρόκειται να αναπληρώσει τον αδειούχο, καταθέτει επίσης αίτηση, με συνημμένη υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986, στην οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει άδεια παραγωγού ή επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου και ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε φορέα.

 

5. Μετά την υποβολή της αίτησης της παραγράφου 4 και αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έγκριση της αναπλήρωσης, η υπηρεσία εκδίδει τη βεβαίωση αναπλήρωσης σε δύο πρωτότυπα, ένα για την ίδια και ένα για τον αναπληρωτή, για την οποία ο τελευταίος προσκομίζει 2 πρόσφατες φωτογραφίες. Η βεβαίωση αυτή περιλαμβάνει:

 

α. τα στοιχεία και τη φωτογραφία του αναπληρωτή με σφραγίδα της αρχής του άρθρου 18, τον ασφαλιστικό του φορέα και τον αριθμό ΑΜΚΑ,

 

β. τα στοιχεία του κατόχου της άδειας, όπως αναγράφονται σε αυτή, και τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης της άδειας,

 

γ. στην περίπτωση συγγενικού προσώπου, το βαθμό συγγένειας μεταξύ του κατόχου της άδειας και του αναπληρωτή,

 

δ. το λόγο της αναπλήρωσης,

 

ε. το χρονικό διάστημα της αναπλήρωσης.

 

6. Η βεβαίωση της παραγράφου 5 είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή στα ελεγκτικά όργανα του παρόντος. Το πρόσωπο που αναπληρώνει τον επαγγελματία πωλητή είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την ορθή χρήση της άδειας.

 

7. Επιτρέπεται η απλή υποβοήθηση του επαγγελματία πωλητή, με την παράλληλη παρουσία του κατόχου της άδειας, από το σύζυγο και τα τέκνα του με την προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης και την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.