Νόμος 4497/17 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Χορήγηση αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι άδειες που αφορούν τους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών χορηγούνται ύστερα από προκήρυξη, που εκδίδεται από τον οικείο Περιφερειάρχη, μετά από απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Στην προκήρυξη καθορίζεται ο αριθμός των προς διάθεση αδειών επαγγελματιών πωλητών και οι λαϊκές αγορές στις οποίες αντιστοιχεί κάθε άδεια ανά ημέρα, τα προς πώληση προϊόντα που αφορά η άδεια αυτή, οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής, η κατανομή των προς διάθεση αδειών στις Ομάδες 1 και 2 του άρθρου 19, ο τόπος και η προθεσμία έναρξης και κατάθεσης των αιτήσεων, η οποία δε μπορεί να είναι μικρότερη του ενός μηνός, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει ότι ο αιτών είναι πρόσωπο που εμπίπτει στις ειδικές κατηγορίες της Ομάδας 2, καθώς και κάθε σχετικό με τη διαδικασία θέμα. Στην προκήρυξη ενσωματώνεται επίσης, υπόδειγμα αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία, στο οποίο αναγράφεται και η σειρά προτίμησης για το είδος της επαγγελματικής άδειας. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται στο Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, από το οποίο και διαβιβάζονται στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας για την αξιολόγησή τους. Για τις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, οι αιτήσεις κατατίθενται στις οικείες Διευθύνσεις Λαϊκών Αγορών.

 

2. Για την εκτίμηση της ανάγκης έκδοσης προκήρυξης για τη στελέχωση των λαϊκών αγορών, οι δήμοι της επικράτειας, πλην εκείνων που γεωγραφικά ανήκουν στην Περιφέρεια Αττικής και στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, γνωστοποιούν έως τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους στην Περιφέρεια τις κενές θέσεις, το είδος επαγγελματικών αδειών, τις ημέρες λειτουργίας των λαϊκών αγορών, στις οποίες υπάρχουν οι κενές θέσεις, καθώς και τον αριθμό των επαγγελματιών πωλητών που δραστηριοποιούνται λιγότερο από 5 ημέρες την εβδομάδα.

 

3. Δεν προκηρύσσονται νέες άδειες επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών, όταν εντός των ορίων της οικείας Περιφέρειας υφίστανται αδειούχοι επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών που δραστηριοποιούνται λιγότερο από 5 ημέρες εβδομαδιαίως. Στην περίπτωση αυτή, διενεργείται η διαδικασία για την προκήρυξη θέσης της παραγράφου 3 του άρθρου 59, εκτός και αν, με υπεύθυνη δήλωσή του, ο αδειούχος πωλητής δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί για περισσότερες ημέρες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 46 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019).

 

4. Η Περιφέρεια προκηρύσσει τόσες άδειες επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών, ώστε να εξασφαλίζεται ότι σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα ή σε δύο όμορες Περιφερειακές Ενότητες, ο αδειοδοτούμενος μπορεί να δραστηριοποιηθεί τουλάχιστον 5 ημέρες την εβδομάδα σε λαϊκές αγορές. Ο ανωτέρω περιορισμός για τις λαϊκές αγορές αρμοδιότητας των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, εκτιμάται σε επίπεδο Περιφέρειας Αττικής και Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα. Άλλα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό του αριθμού των προκηρυσσόμενων αδειών, είναι η ανάπτυξη του στεγασμένου και του υπαίθριου εμπορίου, ιδίως για τα ομοειδή προϊόντα, η πυκνότητα του πληθυσμού και η πραγματική ανάγκη για προμήθεια του καταναλωτικού κοινού με τα προϊόντα που αποτελούν το αντικείμενο πώλησης των προς διάθεση αδειών. Οι θέσεις, στις οποίες τοποθετούνται οι νέοι αδειούχοι, λογίζονται ως προσωρινές και υποχρεωτικά υπόκεινται στη διαδικασία βελτίωσης και απόδοσης θέσεων του άρθρου 35.

 

5. Με απόφαση του Περιφερειάρχη συγκροτείται πενταμελής επιτροπή ελέγχου και αξιολόγησης των αιτήσεων, από υπαλλήλους της Περιφέρειας. Ως γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Περιφέρειας.

 

6. Η προκήρυξη για τη στελέχωση λαϊκών αγορών μπορεί να αφορά είτε μία είτε περισσότερες Περιφερειακές Ενότητες, αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας, των Περιφερειακών Ενοτήτων και των δήμων της Περιφέρειας και δημοσιεύεται σε δύο εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας, καθώς και σε μία τουλάχιστον τοπική εφημερίδα κάθε Περιφερειακής Ενότητας.

 

Η επιτροπή συντάσσει πίνακες αποκλειομένων λόγω μη πληρότητας των δικαιολογητικών και πίνακες αιτούντων με πλήρη δικαιολογητικά. Οι αιτούντες που περιλαμβάνονται στους πίνακες αποκλειομένων, έχουν δικαίωμα ένστασης, ενώπιον της ανωτέρω επιτροπής, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας.

 

7. Από τους πίνακες αιτούντων με πλήρη δικαιολογητικά, η επιτροπή αξιολόγησης καταρτίζει, σύμφωνα με το άρθρο 34, πίνακα επιλεγέντων, κατά του οποίου χωρεί ένσταση ενώπιον της επιτροπής. Η προθεσμία ένστασης λήγει 15 ημέρες μετά την ανάρτηση των σχετικών πινάκων.

 

8. Αρμόδιες αρχές για την έκδοση των αδειών είναι οι οριζόμενες στο άρθρο 18. Για το σκοπό αυτόν, οι Περιφέρειες, πλην εκείνων της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας για τις λαϊκές αγορές της αρμοδιότητάς τους, κοινοποιούν στις αρχές του άρθρου 18 τους πίνακες επιλεγέντων, για την έκδοση των αδειών και την καταχώρησή τους στο Πληροφοριακό Σύστημα του άρθρου 58.

 

9. Για τη χορήγηση αδειών επαγγελματιών πωλητών πλανόδιου εμπορίου, η προκήρυξη εκδίδεται από την Περιφέρεια και για τη χορήγηση αδειών επαγγελματιών πωλητών στάσιμου εμπορίου από το οικείο δημοτικό συμβούλιο. Στην τελευταία περίπτωση, η επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων συγκροτείται από τον δήμαρχο και αποτελείται από υπαλλήλους του δήμου. Κατά τα λοιπά, για τη χορήγηση αδειών επαγγελματιών πωλητών πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 8.

 

10. Για τη συμμετοχή σε διαδικασία για την έκδοση άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:

 

α. αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι είναι άνεργος, ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε φορέα, ότι ο σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα του δεν κατέχουν άλλη άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου οποιασδήποτε κατηγορίας και ότι ο ίδιος δεν υπήρξε στο παρελθόν κάτοχος οποιασδήποτε μορφής άδειας υπαίθριου εμπορίου,

 

β. βεβαίωση ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού,

 

γ. εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του τελευταίου φορολογικού έτους,

 

δ. τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που ζητούνται από την προκήρυξη για την απόδειξη ότι ο ενδιαφερόμενος είναι πρόσωπο που εμπίπτει σε κάποια ή κάποιες από τις κατηγορίες της παραγράφου 2 του άρθρου 19.

 

ε. αποδεικτικό ενημερότητας του άρθρου 12 του νόμου 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α/2013).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 84 του νόμου 4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.