Νόμος 4497/17 - Άρθρο 35

Άρθρο 35: Βελτίωση θέσης εντός συγκεκριμένης λαϊκής αγοράς, αμοιβαία αλλαγή θέσης - Αλλαγή λαϊκής αγοράς


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ως βελτίωση θέσης εντός συγκεκριμένης λαϊκής αγοράς νοείται η διαδικασία κατά την οποία ένας ή περισσότεροι πωλητές, επιθυμούν να αλλάξουν τη θέση, την οποία κατέχουν και να διεκδικήσουν μία άλλη κενωθείσα εντός της ίδιας λαϊκής αγοράς, που είναι κατά την άποψή τους και για οποιονδήποτε λόγο καλύτερη σε σχέση με την ήδη νομίμως καταληφθείσα θέση. Η όλη διαδικασία διενεργείται από τους φορείς λειτουργίας, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της οικείας Επιτροπής Λαϊκών Αγορών και αφορά μόνο τις κενές θέσεις μίας λαϊκής αγοράς, καθώς και τις θέσεις των πωλητών που επιθυμούν να τη βελτιώσουν. Ως κενές θέσεις λογίζονται και οι προσωρινές θέσεις που έχουν αποδοθεί σε δικαιούχους, σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 34.

 

2. Οι φορείς λειτουργίας είτε ύστερα από πρόταση των ομοσπονδιών ή πρωτοβάθμιων οργανώσεων των πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών, είτε κατά την κρίση τους μπορούν να εκκινούν διαδικασία βελτίωσης θέσεων εντός συγκεκριμένης λαϊκής της αρμοδιότητάς τους. Οι θέσεις που ανακατανέμονται είναι μόνο οι κενές και αυτές τις οποίες κατέχουν οι πωλητές που επιθυμούν να βελτιώσουν θέση. Οι πωλητές ανάλογα με την ιδιότητά τους διεκδικούν και την ανάλογη κενή θέση (παραγωγού ή επαγγελματία). Οι ανωτέρω φορείς απευθύνουν πρόσκληση προς τους πωλητές της συγκεκριμένης λαϊκής αγοράς, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι πωλητές να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία. Απαραιτήτως πρέπει στην αίτηση να επισυνάπτεται και το εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου οικονομικού έτους. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται με βάση το σύστημα μοριοδότησης του Παραρτήματος Ε και ο υποψήφιος με τα περισσότερα μόρια έχει το δικαίωμα να επιλέξει πρώτος κ.ο.κ.. Η διαδικασία της βελτίωσης θέσης προηγείται αυτής της απόδοσης θέσης των άρθρων 33 και 34. Αν μετά το πέρας της διαδικασίας εξακολουθούν να υφίστανται κενές θέσεις πωλητών μίας ιδιότητας, παραγωγού ή επαγγελματία, αυτές μπορούν να δοθούν προσωρινά σε πωλητές της άλλης ιδιότητας, τα αιτήματα των οποίων δεν μπορούν να ικανοποιηθούν, λόγω μη διαθεσιμότητας θέσεων. Στην περίπτωση αυτή, αν οι κενές θέσεις αφορούν θέσεις επαγγελματιών και παραμένουν αδιάθετες σε επαγγελματίες πωλητές μετά το πέρας των διαδικασιών της πρώτης επερχόμενης προκήρυξης νέων επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών, τότε οι θέσεις αυτές κατοχυρώνονται ως μόνιμες στους παραγωγούς που τις κατείχαν προσωρινά.

 

Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας προκρίνονται όσοι δικαιούχοι έχουν τα μικρότερα εισοδήματα με βάση το υποβληθέν εκκαθαριστικό σημείωμα. Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων.

 

3. Δύο ή περισσότεροι πωλητές που δραστηριοποιούνται στην ίδια λαϊκή αγορά, μπορούν να ζητήσουν από κοινού αμοιβαία αλλαγή θέσης στους φορείς λειτουργίας, αρκεί να μη διαταράσσεται η χωροταξία της λαϊκής αγοράς ως προς τα πωλούμενα είδη. Η απόφαση του φορέα λειτουργίας εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της οικείας Επιτροπής Λαϊκών Αγορών.

 

4. Δύο ή περισσότεροι πωλητές που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές λαϊκές αγορές της ίδιας Περιφέρειας, μπορούν να ζητήσουν στην τελευταία αμοιβαία αλλαγή θέσης σε διαφορετικές λαϊκές αγορές με τις εξής προϋποθέσεις: α) η αλλαγή να αφορά πωλητές με την ίδια ιδιότητα, παραγωγός ή επαγγελματίας, β) το είδος της άδειας ως προς το πωλούμενο είδος να είναι παρόμοιο, γ) να μην ανατρέπεται η αναλογία ως προς τα είδη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα υπέρ των βιομηχανικών προϊόντων και δ) να μην δημιουργείται πρόβλημα στην επάρκεια της λαϊκής αγοράς ως προς τα πωλούμενα είδη. Η Επιτροπή Λαϊκών Αγορών αποφασίζει αν πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις και συντάσσει πρακτικό. Για τις περιπτώσεις της παρούσας και της παραγράφου 3, η αμοιβαία αλλαγή θέσεων δεν επιτρέπεται στις περιπτώσεις που ο ένας ή και οι δύο πωλητές είναι άνω των 60 ετών.

 

5. Αν, με οποιονδήποτε τρόπο, επέρχεται αλλαγή στα στοιχεία της άδειας, ενημερώνεται αμελλητί το Πληροφοριακό Σύστημα και ενημερώνεται η άδεια.

 

6. Ο πωλητής μπορεί να αλλάξει τη λαϊκή αγορά, στην οποία δραστηριοποιείται, ύστερα από αίτησή του, την οποία εξετάζει η οικεία επιτροπή λαϊκών αγορών και εισηγείται στην αρμόδια υπηρεσία. Η αρμόδια υπηρεσία, Δήμος ή Περιφέρεια κατά περίπτωση, εγκρίνει ή απορρίπτει με αιτιολογημένη απόφασή της. Η θέση, στην οποία τοποθετείται στη νέα αγορά, είναι προσωρινή και υπόκειται στη διαδικασία βελτίωσης θέσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.