Νόμος 4314/14 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Χρηματοδοτήσεις και πληρωμές από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εθνική και ενωσιακή συμμετοχή για όλες τις πράξεις που εντάσσονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020, είναι δημόσιες επενδύσεις και μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τον Κρατικό Προϋπολογισμό μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

 

2. Η απόφαση ένταξης που εκδίδεται από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 20, αποτελεί αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Η εγγραφή πραγματοποιείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σε συλλογική απόφαση (ΣΑ) διακριτή ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020, του αρμόδιου φορέα χρηματοδότησης και βαρύνει το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. Με την εγγραφή στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων εγγράφεται πίστωση για το έτος της ένταξης τουλάχιστον ίση με το 10% του προϋπολογισμού του έργου. Η χρηματοδότηση για τα επόμενα έτη γίνεται με την ετήσια εγγραφή πιστώσεων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής στο φορέα χρηματοδότησης.

 

Ειδικά για τις πράξεις στο πλαίσιο παρεμβάσεων Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD), η εγγραφή στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων πραγματοποιείται σε έναν ενάριθμο κωδικό με την απόφαση έγκρισης των τοπικών προγραμμάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 65 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016).

 

3. Όλες οι πράξεις που εντάσσονται στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα εγγράφονται σε 1 συλλογική απόφαση (ΣΑΕΠ) ανά οικεία περιφέρεια. Από 01-01-2019 οι πράξεις που εντάσσονται στα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα εγγράφονται σε 1 συλλογική απόφαση (ΣΑΕ) ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του νόμου 4529/2018 (ΦΕΚ 56/Α/2018) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 73 του νόμου [Ν] 4590/2019 (ΦΕΚ 17/Α/2019).

 

4. Η εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων πράξεων για την υλοποίηση των οποίων απαιτούνται προπαρασκευαστικές ενέργειες, όπως μελέτες, έρευνες, γίνεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο εγγράφεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ο προϋπολογισμός των προπαρασκευαστικών ενεργειών. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του πρώτου σταδίου δεν μπορεί να υπερβεί το οριζόμενο στην απόφαση ένταξης της πράξης. Σε περίπτωση υπέρβασης το έργο απεντάσσεται αυτοδίκαια από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και οι σχετικές πραγματοποιηθείσες δαπάνες βαρύνουν τον προϋπολογισμό του εθνικού σκέλους του φορέα χρηματοδότησης. Με την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου, εγγράφεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και ο προϋπολογισμός του δεύτερου σταδίου, μετά από σχετικό αίτημα της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής προς τη ΔΔΕ. Οι απαλλοτριώσεις μπορεί να εγγραφούν στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων είτε στο πρώτο στάδιο, ως προπαρασκευαστικές ενέργειες, είτε στο δεύτερο στάδιο εκτέλεσης του κυρίως έργου. Αν δεν ολοκληρωθούν στο πρώτο στάδιο, ο σχετικός υπολειπόμενος προϋπολογισμός μεταφέρεται και εγγράφεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στο δεύτερο στάδιο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νόμου 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016).

 

5. Οι χρηματοδοτήσεις (διάθεση ποσών στους λογαριασμούς κάθε συλλογικής απόφασης) των ως άνω συλλογικών αποφάσεων του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, εκτελείται από την Τράπεζα της Ελλάδος με απόφαση της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας μέσω Κεντρικού Λογαριασμού. Η απόφαση αυτή εκδίδεται κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας αρχής διαχείρισης, μετά από συνεργασία με τον φορέα χρηματοδότησης.

 

6. Οι πληρωμές των έργων του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους πραγματοποιούνται, μέσω λογαριασμών δημοσίων επενδύσεων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

 

7. Στις περιπτώσεις δικαιούχων που είναι νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής και οι πληρωμές της παραγράφου 6 δεν αφορούν τρίτους αλλά μεταβιβάσεις σε λογαριασμό του νομικού προσώπου οι ενδεχόμενοι τόκοι που δημιουργούνται από τα ποσά αυτά στους λογαριασμούς των νομικών προσώπων είναι έσοδο για την πράξη, το οποίο μειώνει ισόποσα το ποσό της εθνικής χρηματοδότησης. Σε κάθε περίπτωση η συνολική χρηματοδότηση σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα απαραίτητα ποσά για την ολοκλήρωση του έργου που έχει εγκριθεί αφαιρουμένων των λογιζομένων τόκων. Μετά την ολοκλήρωση των πληρωμών για τα ενταγμένα έργα διενεργείται εκκαθάριση με ευθύνη της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής και τυχόν αχρησιμοποίητα υπόλοιπα επιστρέφονται στα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

 

8. (α) Η Βουλή των Ελλήνων μπορεί να συμμετέχει στα Επιχειρησιακά Προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και στα λοιπά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συμμετοχή της στα προγράμματα αυτά θα πραγματοποιείται μέσω της Υπηρεσίας Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, η οποία θα ασκεί τις αρμοδιότητες της Βουλής των Ελλήνων ως αναθέτουσας αρχής και ως δικαιούχου.

 

(β) Η εγγραφή έργων στο εκάστοτε ετήσιο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων με φορέα εκτέλεσης τη Βουλή των Ελλήνων μέσω της Υπηρεσίας Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ύστερα από πρόταση του συντονιστή της Υπηρεσίας Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Οι πιστώσεις των έργων αυτών, που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων, εγγράφονται σε αντίστοιχη συλλογική απόφαση (ΣΑ) της Βουλής των Ελλήνων.

 

(γ) Οι ανεξάρτητες αρχές που προβλέπονται στο Σύνταγμα ή έχουν θεσπιστεί με νόμο και οι οποίες συμμετέχουν στα επιχειρησιακά προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και στα λοιπά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να χρηματοδοτούνται για το σκοπό αυτόν μέσω της συλλογικής απόφασης (ΣΑ) της Βουλής των Ελλήνων.

 

9. Ποσά καταβλητέα δυνάμει εκτελεστών δικαστικών ή διαιτητικών αποφάσεων ή λόγω συμβατικών αποζημιώσεων ή ποσά δαπανών συμβούλων υποστήριξης που αφορούν σε έργα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ ή τον ΕΟΧ που είναι ή ήταν ενταγμένα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δύναται να βαρύνουν είτε το εθνικό είτε το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται από την έναρξη ισχύος της και για τα ποσά που αφορούν σε έργα παλαιότερων προγραμματικών περιόδων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 111 του νόμου 4497/2017 (ΦΕΚ 207/Α/2017) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 34 του νόμου [Ν] 4608/2019 (ΦΕΚ 66/Α/2019).

 

10. Στις συλλογικές αποφάσεις του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων εγγράφονται οι αποφάσεις υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 (ΦΕΚ 117/Α/2016), οι οποίες δύνανται να συγχρηματοδοτηθούν από επιχειρησιακά προγράμματα του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) της περιόδου 2014 - 2020.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 προστέθηκε με το άρθρο 220 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.