Νόμος 4496/17 - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 8 του νόμου 2939/2001, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 8: Όροι και προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών

 

1. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α' Βαθμού φέρουν την ευθύνη της εναλλακτικής διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας, σύμφωνα με την παράγραφο 2.

 

2. Ειδικότερα, η οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών πραγματοποιείται από: α) τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού ή β) τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού σε συνεργασία με τους φορείς Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών ή και τους φορείς κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας του άρθρου 3 του νόμου 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/2016), εφόσον αυτό προβλέπεται στα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) ή υπάρχει έγγραφη συμφωνία αυτών με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια της περιφερειακής ενότητας ή των όμορων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

3. Για την οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού, όταν πραγματοποιείται μόνο από τον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 2, ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης υποβάλλει στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. αίτηση που συνοδεύεται από το σχέδιο εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών για έγκριση. Το σχέδιο εναλλακτικής διαχείρισης αναφέρει και εξειδικεύει τη διαχείριση των αποβλήτων συσκευασιών με βάση και το οικείο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και περιλαμβάνει φάκελο και στοιχεία ώστε κατ' ελάχιστο να:

 

α) καθορίζεται το είδος των αποβλήτων συσκευασιών, οι στόχοι, το χρονοδιάγραμμα επίτευξής τους και η μέθοδος εναλλακτικής διαχείρισης που θα ακολουθηθεί. Ειδική πρόβλεψη απαιτείται για τα νησιά και τις απομακρυσμένες περιοχές. Οι στόχοι που υποχρεούται να επιτύχει ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης προκύπτουν με αναγωγή στους στόχους που προβλέπονται από το άρθρο 10 και αφορούν στο σύνολο των αποβλήτων συσκευασιών, στις ποσότητες των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης Α' βαθμού,

 

β) προκύπτει ότι διασφαλίζεται η χωριστή συλλογή των επιμέρους αποβλήτων υλικών συσκευασίας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 και

 

γ) αποδεικνύεται ότι ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης διαθέτει την απαιτούμενη τεχνική και οικονομική υποδομή για την εφαρμογή και τη βιώσιμη λειτουργία του.

 

Η απόφαση έγκρισης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. εκδίδεται μέσα σε 4 μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης με το σχέδιο εναλλακτικής διαχείρισης και πλήρη φάκελο, εφόσον πληρούνται οι στόχοι, οι όροι και οι προϋποθέσεις του παρόντος νόμου, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας το αίτημα θεωρείται εγκεκριμένο.

 

Στην περίπτωση αυτή, ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης μπορεί πάντως και μετά την πάροδο της ως άνω προθεσμίας να ζητήσει, εάν το περιεχόμενο του επιχειρησιακού σχεδίου αποκλίνει από τους στόχους της παραγράφου 1 του άρθρου 10 και της παραγράφου 1 του άρθρου 17 ή έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, την τροποποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου και, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, να προβεί σε ανάκληση της έγκρισης. Αν η αίτηση απορριφθεί, ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης υποχρεούται να συνεργαστεί για την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών άμεσα με φορέα Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης απόβλητων συσκευασιών.

 

4. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 2, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εφόσον οργανώνουν αυτοτελώς την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών, υποχρεούνται να καταρτίζουν και να υποβάλουν στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, μέχρι τις 30 Απριλίου κάθε έτους, λεπτομερή έκθεση σχετικά με τον τρόπο εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους, καθώς και αναλυτικά οικονομικά και ποσοτικά στοιχεία για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Επιπλέον, υποβάλλουν έκθεση για τον προγραμματισμό των ενεργειών τους για το επόμενο ημερολογιακό έτος, σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 4Α.

 

5. Για την οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών από τα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης καταρτίζονται εξαετείς συμβάσεις συνεργασίας μεταξύ:

 

α) των φορέων Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Α' βαθμού,

 

β) των φορέων Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης και των φορέων κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας του άρθρου 3 του νόμου 4430/2016, εφόσον οι τελευταίοι προβλέπονται στα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων ή υπάρχει σχετική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Με τη σύμβαση καθορίζονται ιδίως: α)α) τα επιχειρησιακά σχέδια της εναλλακτικής διαχείρισης που περιλαμβάνουν ιδίως τις εργασίες διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών, τις οποίες αναλαμβάνουν τα συμβαλλόμενα μέρη, τους ποσοτικούς στόχους, το χρονοδιάγραμμα επίτευξής τους και τις προδιαγραφές των ανακτώμενων υλικών, β)β) το πλαίσιο, οι όροι και τα κριτήρια υπολογισμού του ανταλλάγματος που καταβάλλεται από το φορέα Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού και στους φορείς κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας. Το αντάλλαγμα συνίσταται στην παροχή εξοπλισμού ή και χρηματικού ανταλλάγματος. Το χρηματικό αντάλλαγμα πρέπει να ανταποκρίνεται στο πραγματικό κόστος της συνολικής διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών, στο οποίο συνυπολογίζεται η μείωση των δαπανών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού λόγω της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών, γ)γ) τα μέτρα που λαμβάνονται και οι συνέπειες που επέρχονται στην περίπτωση αθέτησης των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών.

 

6. Αν διαπιστώνεται αδυναμία συμφωνίας μεταξύ υπόχρεων φορέων διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων και διαχειριστών των συσκευασιών για τους όρους σύναψης της σύμβασης συνεργασίας, το θέμα παραπέμπεται με μέριμνα ενός των ενδιαφερόμενων μερών στο διοικητικό συμβούλιο του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. για συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς. Τα μέρη δύνανται να αποδεχθούν τη συμβιβαστική λύση που προτείνεται για την επίλυση της διαφοράς. Η τήρηση της διαδικασίας αυτής αποτελεί υποχρεωτική προδικασία πριν την προσφυγή στα αρμόδια δικαστήρια.

 

7. Οι φορείς Ατομικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών μπορούν επίσης να οργανώνουν την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών που αφορά τη δραστηριότητά τους.

 

8. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 7 εφαρμόζονται και για τις υποχρεώσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Α' βαθμού που προκύπτουν είτε από την οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών είτε από την εκτέλεση της σύμβασης συνεργασίας με φορέα Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης Α' βαθμού λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία της εναλλακτικής διαχείρισης. Τα μέτρα αυτά αναφέρονται κυρίως στην εφαρμογή συστημάτων επιστροφής και συλλογής των αποβλήτων συσκευασιών με υποχρεωτική τη συμμετοχή του καταναλωτή ή του τελικού χρήστη. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να εξειδικεύονται τα μέτρα του προηγούμενου εδαφίου και να προβλέπεται η επιβολή προστίμου από 20 έως 500 €, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης, σε βάρος του καταναλωτή ή του τελικού χρήστη που δεν συμμορφώνεται με τα μέτρα αυτά.

 

9. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται το ειδικότερο περιεχόμενο της έκθεσης της παραγράφου 4, τα ελάχιστα μέτρα που λαμβάνονται για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία της εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 5, και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

10. Δεν αποκλείεται η δραστηριότητα των ατόμων που ευκαιριακά ασχολούνται με τη συλλογή ανακυκλώσιμων χρησιμοποιημένων υλικών, των σχολείων, των προσκόπων και των οικολογικών οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την προϋπόθεση ότι δεν παρακωλύεται το έργο των εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού ενθαρρύνουν και δύνανται να συμμετέχουν σε πρωτοβουλίες σύνδεσης της ανακύκλωσης με δραστηριότητες ιδίως αθλητικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές, όπως το οικολογικό εισιτήριο.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.