Νόμος 4496/17 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 7 του νόμου 2939/2001, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 7: Ειδικές διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας Ατομικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης και Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης απόβλητων συσκευασιών

 

1. Τα Ατομικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης και τα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών λαμβάνουν υπόψη, εκτός απ' όσα ορίζονται στο άρθρο 4Β, και τις απαιτήσεις σε θέματα προστασίας της ποιότητας, της γνησιότητας και των τεχνικών χαρακτηριστικών των συσκευασμένων αγαθών και των χρησιμοποιούμενων υλικών και αποβλέπουν:

 

α) στη συλλογή αποβλήτων συσκευασίας από τον καταναλωτή ή άλλο τελικό χρήστη ή από τη ροή των αποβλήτων, προκειμένου να διοχετεύονται προς τις πλέον ενδεδειγμένες εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης αποβλήτων,

 

β) στην προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και στην ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασίας με τη χρησιμοποίηση βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών,

 

γ) στην επίτευξη των ποσοτικών στόχων που τους τίθενται σύμφωνα με το άρθρο 10.

 

2. Τα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών είναι ανοικτά στη συμμετοχή των λοιπών οικονομικών παραγόντων.

 

3. Η οργάνωση από τους φορείς Ατομικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης ή Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών της χωριστής συλλογής των επιμέρους υλικών συσκευασίας, από γυαλί, πλαστικό, μέταλλα και χαρτί, είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τις προβλέψεις του οικείου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης και του οικείου εγκεκριμένου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ).

 

4. Για την έγκριση οργάνωσης και λειτουργίας κάθε Ατομικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών απαιτείται ο παραγωγός να καταθέσει στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. επιχειρησιακό σχέδιο και στοιχεία από τα οποία:

 

α) αποδεικνύεται ότι ο παραγωγός διαθέτει την απαιτούμενη οικονομική και τεχνική υποδομή για την εφαρμογή του Ατομικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης,

β) αποδεικνύεται ότι το Ατομικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του άρθρου 4Β,

γ) προσδιορίζονται οι στόχοι και οι μέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης με ειδικές προβλέψεις για τα νησιά και τις απομακρυσμένες περιοχές. Οι στόχοι που υποχρεούται να επιτύχει κάθε Ατομικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης προκύπτουν με αναγωγή των στόχων που προβλέπονται στο άρθρο 10 και αφορούν στο σύνολο των συσκευασιών που διατίθενται στην εγχώρια αγορά, στις ποσότητες των συσκευασιών που διαθέτει ο παραγωγός που οργανώνει το Ατομικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης στην εγχώρια αγορά,

δ) προκύπτει το ποσό του εγγυοδοτικού αντιτίμου, εφόσον προτείνεται η εφαρμογή συστήματος εγγυοδοσίας.

 

Το ειδικότερο περιεχόμενο του ανωτέρω επιχειρησιακού σχεδίου περιλαμβάνεται στο Παράρτημα του παρόντος.

 

5. Για την έγκριση οργάνωσης και λειτουργίας κάθε Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών ο φορέας Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης απαιτείται:

 

α) να καταθέσει στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης επιχειρησιακό σχέδιο και στοιχεία από τα οποία:

 

α)α) αποδεικνύεται ότι ο φορέας Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης πληροί τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2 έως και 15 του άρθρου 4Α, διαθέτει την απαιτούμενη τεχνική υποδομή και οικονομική κατάσταση για τη λειτουργία του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του άρθρου 4Β,

β)β) προσδιορίζεται το ποσό της χρηματικής εισφοράς που καταβάλλουν στο φορέα Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης οι παραγωγοί που εντάσσονται στο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης. Η εισφορά πρέπει να προσδιορίζεται με την εφαρμογή διαφανών, αντικειμενικών και ευχερώς ελέγξιμων κριτηρίων, όπως το είδος, ο όγκος και το βάρος της συσκευασίας, η ποσότητα των παραγόμενων αποβλήτων, το ρυπαντικό φορτίο και το κόστος διαχείρισης των συγκεκριμένων αποβλήτων,

γ)γ) καθορίζονται το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής, το είδος των συσκευασιών, οι στόχοι, το χρονοδιάγραμμα επίτευξής τους και οι μέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης. Ειδική πρόβλεψη απαιτείται για τα νησιά και τις απομακρυσμένες περιοχές. Οι στόχοι που υποχρεούται να επιτύχει το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης είναι αυτοί που προκύπτουν με αναγωγή των στόχων που προβλέπονται στο άρθρο 10 και αφορούν στο σύνολο των συσκευασιών που διατίθενται στην εγχώρια αγορά, στις ποσότητες των συσκευασιών που διαθέτουν οι συμμετέχοντες στο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης παραγωγοί στην εγχώρια αγορά,

δ)δ) προσδιορίζεται το ποσό του εγγυοδοτικού αντιτίμου, εφόσον εφαρμόζεται σύστημα εγγυοδοσίας,

ε)ε) προκύπτει ότι διασφαλίζεται η χωριστή συλλογή των επιμέρους υλικών συσκευασίας σύμφωνα με την παράγραφο 3,

 

β) να διασφαλίζει τη δυνατότητα ένταξης χωρίς διακρίσεις στο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης των ενδιαφερόμενων παραγωγών συσκευασιών και να προσδιορίζει το πλαίσιο των συμβάσεων ένταξης των παραγωγών στο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης με περιγραφή των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών,

 

γ) να διασφαλίζει την κατάρτιση συμβάσεων συνεργασίας του φορέα Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού ή με τους φορείς κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας, σύμφωνα με το άρθρο 8, και να προσδιορίζει το πλαίσιο των συμβάσεων αυτών.

 

Το ειδικότερο περιεχόμενο του ανωτέρω επιχειρησιακού σχεδίου για την περίπτωση α' περιλαμβάνεται στο Παράρτημα του παρόντος.

 

6. Με την απόφαση έγκρισης της οργάνωσης και λειτουργίας κάθε Ατομικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης ή Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης συσκευασιών επιβάλλονται όροι που αφορούν ιδίως:

 

α) τον προσδιορισμό των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων εναλλακτικής διαχείρισης και τις αντίστοιχες προθεσμίες για την επίτευξή τους,

 

β) την εφαρμοστέα βασική μέθοδο για τη συλλογή των αποβλήτων συσκευασιών, με την οποία επιτυγχάνονται οι ποσοτικοί στόχοι του Ατομικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης ή του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης, καθώς και τις μεθόδους με τις οποίες επιτυγχάνονται άλλοι στόχοι, οι οποίοι καταγράφονται χωριστά,

 

γ) τον τρόπο επιβεβαίωσης των ποσοτήτων αποβλήτων συσκευασίας που ανακυκλώνονται,

 

δ) την υποχρέωση παρακολούθησης, σε τακτά διαστήματα, των αποτελεσμάτων των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων που έχουν επιτευχθεί στις καθορισμένες προθεσμίες και τη γνωστοποίησή τους στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης,

 

ε) τη μη υπέρβαση του ανώτατου ύψους αποθεματικού που ορίζεται στην παράγραφο 14 του άρθρου 4Α,

 

στ) την υποχρέωση δημοσιοποίησης, μέσω του τύπου ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο εξίσου προσιτό στο κοινό, της δράσης του Ατομικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης ή Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης, των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων που επιδιώκει και των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης και

 

ζ) τον προσδιορισμό της χρηματικής εισφοράς που καταβάλλουν στο φορέα Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης οι παραγωγοί που εντάσσονται στο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης και τον τρόπο και τις προϋποθέσεις αναπροσαρμογής της σε τακτά διαστήματα.

 

7. Η έγκριση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. παρέχεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εκδίδεται μέσα σε 4 μήνες από την υποβολή του σχετικού αιτήματος με πλήρη φάκελο.

 

Μετά την πάροδο άπρακτης της πιο πάνω προθεσμίας το αίτημα θεωρείται εγκεκριμένο. Στην περίπτωση αυτή, ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης μπορεί πάντως και μετά την πάροδο της ως άνω προθεσμίας να ζητήσει, εάν το περιεχόμενο του επιχειρησιακού σχεδίου αποκλίνει από τους στόχους της παραγράφου 1 του άρθρου  10 και της παραγράφου 1 του άρθρου  17 ή έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, την τροποποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου και, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, να προβεί σε ανάκληση της έγκρισης.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.