Νόμος 4496/17 - Άρθρο 18

Άρθρο 18


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 20 του νόμου 2939/2001, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του νόμου 3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α/2010), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 20: Ποινικές κυρώσεις

 

1. Οι νόμιμοι εκπρόσωποι και οι διευθύνοντες σύμβουλοι των φορέων Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, τα οποία παραβιάζουν την απαγόρευση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 4Α, τιμωρούνται με φυλάκιση 3 μηνών έως 3 ετών ή χρηματική ποινή από 3.000 έως 100.000 ευρώ ή και με τις 2 αυτές ποινές.

 

2. Όποιος παραβιάζει τα ασυμβίβαστα των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 4Α τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 3 μηνών ή χρηματική ποινή από 1.000 έως 30.000 € ή και με τις 2 αυτές ποινές.

 

3. Όποιος από πρόθεση δηλώνει στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. άλλες από τις πραγματικές ποσότητες ή παραλείπει να δηλώσει τις πραγματικές ποσότητες αποβλήτων που οδηγήθηκαν προς επεξεργασία, παραβαίνοντας σχετική υποχρέωση που απορρέει από τις διατάξεις του παρόντος, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους ή χρηματική ποινή από 10.000 έως 100.000 € ή και με τις δύο αυτές ποινές, στην περίπτωση δε των Ατομικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης ή Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης στην ποινή υπόκεινται ο νόμιμος εκπρόσωπος και ο διευθύνων σύμβουλος.

 

4. Όποιος παρεμποδίζει ή με οποιονδήποτε τρόπο αποφεύγει τη διενέργεια ελέγχων που αποφασίστηκαν από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 19Α, καθώς και όποιος αρνείται την παροχή στοιχείων ή πληροφοριών κατά τη διενέργεια των ελέγχων αυτών ή παρέχει ψευδείς πληροφορίες ή στοιχεία, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 3 μηνών ή χρηματική ποινή από 1.000 έως 30.000 € ή και με τις 2 αυτές ποινές, στην περίπτωση δε των φορέων Ατομικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης ή Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης στην ποινή υπόκεινται ο νόμιμος εκπρόσωπος και ο διευθύνων σύμβουλος.}

 

2. Μετά το άρθρο 20 του νόμου 2939/2001 προστίθεται άρθρο 20Α ως εξής:

 

{Άρθρο 20Α: Διοικητικές Κυρώσεις

 

1. Στον παραγωγό συσκευασιών και στον παραγωγό ή διαχειριστή άλλων προϊόντων που παραβαίνει την παράγραφο 2 του άρθρου 4Β επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των χρηματικών εισφορών που είχε την υποχρέωση να καταβάλει σε Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης κατά το χρονικό διάστημα που είχε διαρκέσει η παράβαση.

 

2. Στον παραγωγό συσκευασιών και στον παραγωγό ή διαχειριστή άλλων προϊόντων που παραβαίνει την παράγραφο 11 του άρθρου 4Β επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από 100 έως 500.000 €.

 

3. Στο διακινητή συσκευασμένων προϊόντων που παραβαίνει την παράγραφο 1 του άρθρου 12 και στον διακινητή άλλων προϊόντων που παραβαίνει την παράγραφο 1 του άρθρου 16 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από 500 έως 50.000 €.

 

4. Στον παραγωγό συσκευασιών και στον παραγωγό άλλων προϊόντων που παραβαίνει την υποχρέωση της παραγράφου 14 του άρθρου 4Β επιβάλλεται πρόστιμο από 100 έως 5.000 €.

 

5. Στους φορείς Ατομικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης και Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης που παραβαίνουν τις παραγράφους 1,2, 6, και 8 έως 14 του άρθρου 4Α ή όρο που έχει τεθεί στην απόφαση έγκρισης ή ανανέωσης Ατομικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης ή Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, επιβάλλεται, πρόστιμο από 500 έως 100.000 €, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, την υποτροπή και το βαθμό υπαιτιότητας του φορέα.

 

6. Στους φορείς Ατομικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης και Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης που δεν εξοφλούν το τιμολόγιο προς τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, μέσα σε 2 μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του, επιβάλλεται προσαύξηση 10% επί του οφειλόμενου ποσού.

 

7. Για τους φορείς Ατομικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης ή Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει 2 ημερολογιακά έτη λειτουργίας και δεν έχουν επιτύχει τους ποσοτικούς στόχους που είχαν την υποχρέωση να επιτύχουν στο προηγούμενο ημερολογιακό έτος, επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα από 10.000 € έως 500.000 € με κριτήρια ιδίως την απόκλιση από τους τιθέμενους στόχους και το ύψος των χρηματικών εισφορών του έτους αναφοράς. Στους φορείς Ατομικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης μπορεί επιπλέον να επιβληθεί η υποχρέωση να ενταχθούν σε Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης, μέσα σε προθεσμία 2 μηνών. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης μπορεί να αφαιρέσει την έγκριση λειτουργίας του Ατομικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης.

 

8. Για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α' βαθμού που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 8 επιβάλλεται πρόστιμο από 1000 έως 100.000 €. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η μέθοδος επιμέτρησης του επιβαλλόμενου προστίμου λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια της παραγράφου 13, καθώς και άλλα σχετικά κριτήρια και ιδίως δημογραφικά, γεωμορφολογικά, διοικητικά, οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά.

 

9. Στον παραγωγό συσκευασιών και στον παραγωγό ή διαχειριστή άλλων προϊόντων που, από πρόθεση, δεν δηλώνει προς το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης και τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. τις πραγματικές ποσότητες συσκευασιών ή άλλων προϊόντων επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από 500 έως 1.000.000 €.

 

10. Στον παραγωγό συσκευασιών και στον παραγωγό ή διαχειριστή άλλων προϊόντων, στο διακινητή συσκευασιών ή στον διακινητή άλλων προϊόντων, καθώς και στο φορέα Ατομικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης ή Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης που παρεμποδίζει ή με οποιονδήποτε τρόπο αποφεύγει τη διενέργεια ελέγχων που αποφασίστηκαν από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 19Α, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από 500 έως 1.000.000 €.

 

11. Στους φορείς διαχείρισης αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 11 του νόμου 4042/2012, που δεν τηρούν τους όρους και υποχρεώσεις για την εναλλακτική διαχείριση, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από 500 έως 50.000 €.

 

12. Στον έμπορο που παραβαίνει τις υποχρεώσεις του που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 6Α επιβάλλεται πρόστιμο από 200 μέχρι 5.000 €.

 

13. Οι κυρώσεις επιβάλλονται από το διοικητικό συμβούλιο του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, ύστερα από κλήση του καθ' ου να εκθέσει τις απόψεις του μέσα σε προθεσμία 15 ημερών. Αν η παράβαση βεβαιώθηκε στα πλαίσια ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 19Α, η σχετική έκθεση κοινοποιείται στον ελεγχόμενο μαζί με την κλήση του σε απολογία. Για την επιμέτρηση της κύρωσης λαμβάνονται υπόψη κυρίως η σοβαρότητα της παράβασης, η συμμόρφωση ή μη στις υποδείξεις των αρμόδιων οργάνων μετά τη διαπίστωση της παράβασης, οι παρόμοιες παραβάσεις στο παρελθόν και ο βαθμός υπαιτιότητας, το όφελος που έχει αποκομίσει ο παραβάτης από την παράβαση και τα οικονομικά του μεγέθη. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 8, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, που αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο που τηρεί ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης, μπορεί να καθορίζονται αναλυτικές μεθοδολογίες προσδιορισμού των διοικητικών κυρώσεων ανά διαφορετική κατηγορία παραβάτη του νόμου 2939/2001 και ανά είδος παράβασης, με βάση κατ' ελάχιστο τα προαναφερόμενα κριτήρια.

 

14. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με τον παρόντα, βεβαιώνονται από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων και αποδίδονται στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Ειδικά, στην περίπτωση μη καταβολής του περιβαλλοντικού τέλους του άρθρου 6Α το ποσό του τέλους που δεν καταβλήθηκε και του προστίμου βεβαιώνεται από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία φορολογίας του υπόχρεου και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).

 

15. Αν διαπιστωθεί από την αξιολόγηση της ετήσιας έκθεσης της παραγράφου 11 του άρθρου 4Α ή ύστερα από διενέργεια ελέγχου του άρθρου 19Α ότι ο φορέας Ατομικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης ή Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης παρουσιάζει ουσιαστική απόκλιση από το επιχειρησιακό σχέδιο και τους όρους έγκρισής του, ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης θέτει ειδικούς όρους με προθεσμία συμμόρφωσης και αν επί 2 φορές το Ατομικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ή Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης δεν συμμορφώνεται, ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης αφαιρεί την έγκριση οργάνωσης και λειτουργίας του Ατομικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης ή Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.