Νόμος 4496/17 - Άρθρο 19

Άρθρο 19


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 24 του νόμου 2939/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης εδρεύει στην Αθήνα, έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.}

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 24 του νόμου 2939/2001, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του νόμου 3854/2010, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Σκοπός του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. είναι η εφαρμογή της πολιτικής για την πρόληψη και την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσκευασιών και των άλλων προϊόντων, καθώς και η εισήγηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το σχεδιασμό της πολιτικής αυτής. Για την επίτευξη του σκοπού του ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης, εκτός από όσα αναφέρονται στον παρόντα, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α) Γνωμοδοτεί για οποιοδήποτε θέμα παραπέμπεται σε αυτόν από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος.

 

β) Καταρτίζει και υποβάλλει στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων,

 

α)α) ετήσια έκθεση προγραμματισμού σχετικά με την πρόβλεψη για τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν ανά ρεύμα απόβλητου σύμφωνα με το ΕΣΔΑ καθώς και το σχεδιασμό του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. για την επίτευξη αυτών, τα προγράμματα πρόληψης και εναλλακτικής διαχείρισης που πρόκειται να εκπονηθούν και να εφαρμοστούν εκ μέρους του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 15, τα προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού που πρόκειται να εκτελέσει καθώς και τον οικονομικό προϋπολογισμό του επόμενου έτους και

 

β)β) ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος, η οποία περιλαμβάνει, αναφορικά με το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, ιδίως τα εξής θέματα: την επίτευξη ή μη των εθνικών στόχων κατά την κρίσιμη χρονική περίοδο, την παρουσίαση των αιτίων τυχόν αποκλίσεων από αυτούς, καθώς και προτάσεις για την επίτευξή τους μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, τα προγράμματα πρόληψης και εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων που εισηγήθηκε ή εκπόνησε ή εφάρμοσε ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 15, την αξιολόγηση των ΣΕΔ με βάση τις σχετικές ετήσιες εκθέσεις τους, αναφορικά με την επίτευξη των στόχων τους και τη διαχείριση των πόρων τους, την έγκριση νέων ΣΕΔ ή την ανανέωση υφιστάμενων, τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν, τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν και τα πρόστιμα που εισπράχθηκαν, τις ενέργειες για την αντιμετώπιση μη ένταξης παραγωγών σε ΣΕΔ, την εκπόνηση ή ανάθεση μελετών και ερευνών, τα προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, τον οικονομικό απολογισμό του προηγούμενου έτους.

 

Η οικεία έκθεση προγραμματισμού υποβάλλεται έως τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους για το επόμενο έτος και η έκθεση απολογισμού υποβάλλεται έως τις 15 Σεπτεμβρίου κάθε έτους για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και περίληψη αυτών αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης.

 

Το περιεχόμενο της έκθεσης μπορεί να εξειδικεύεται περαιτέρω με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

γ) Εκπονεί ή αναθέτει μελέτες και χρηματοδοτεί έρευνες που εξυπηρετούν το σκοπό του.

 

δ) Εκτελεί και εφαρμόζει κάθε είδους εθνικά ή κοινοτικά προγράμματα που του ανατίθενται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την υλοποίηση των στόχων του παρόντος, με παράλληλη ανάληψη, απορρόφηση και διαχείριση των σχετικών κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

ε) Συντονίζει τη δραστηριότητα των άλλων αρμόδιων φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για το σχεδιασμό και την εφαρμογή σχεδίων και προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης και παρέχει τη συνδρομή του όταν απαιτείται.

 

στ) Συνάπτει συμφωνίες με φορείς Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης ή Ατομικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης για την επίτευξη των σκοπών του παρόντος.

 

ζ) Συνεργάζεται με όργανα ή οργανισμούς άλλων χωρών, καθώς και με διεθνείς οργανισμούς για ανταλλαγή πληροφοριών και κατάρτιση κοινών προγραμμάτων.

 

η) Οργανώνει συνέδρια και εκπαιδευτικά προγράμματα και

 

θ) βεβαιώνει τα τέλη και τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με τα άρθρα και 20Α.}

 

3. Η παράγραφος 10 του άρθρου 24 του νόμου 2939/2001, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{10. Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης έχει τα δικονομικά προνόμια του Δημοσίου. Τα προνόμια του Δημοσίου έχει και στην αναγκαστική εκτέλεση και ιδίως εκείνα που αφορούν κατάταξη σε πλειστηριασμό ή πτώχευση.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.