Νόμος 4487/17 - Άρθρο 53

Άρθρο 53


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του νόμου 4339/2015 (ΦΕΚ 133/Α/2015), μετά τη λέξη αγοράς διαγράφεται η λέξη και και αντικαθίσταται με ,, μετά δε τη λέξη επιχειρήσεις προστίθεται η φράση και σε επιχειρήσεις διενέργειας τηλεπωλήσεων.

 

2. α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του νόμου 4339/2015 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Οι υποψήφιοι προς αδειοδότηση υποχρεούνται να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση με την οποία βεβαιώνουν ότι εντός χρονικού διαστήματος 6 μηνών από τη χορήγηση της άδειας θα διαθέτουν τον τεχνολογικό εξοπλισμό και την κτιριακή υποδομή της παραγράφου 1.}

 

β) Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του νόμου 4339/2015 (ΦΕΚ 133/Α/2015) καταργείται.

 

3. Στην παράγραφο 9 του άρθρου 8 του νόμου 4339/2015 η λέξη τριών αντικαθίσταται από τη λέξη έξι και ο αριθμός (3) από τον αριθμό (6).

 

4. α) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου 4339/2015 η φράση υποψήφιοι προς αδειοδότηση αντικαθίσταται από τη λέξη αδειούχοι.

 

β) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του νόμου 4339/2015 η φράση υποψηφίων προς αδειοδότηση αντικαθίσταται από τη λέξη αδειούχων.

 

γ) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του νόμου 4339/2015 καταργείται.

 

δ) Η παράγραφος 5 του άρθρου 9 του νόμου 4339/2015 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Οι αδειούχοι πάροχοι περιεχομένου προς απόδειξη της συμμόρφωσής τους με τις υποχρεώσεις των παραγράφων 1 και 2, υποβάλλουν στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης εντός χρονικού διαστήματος 6 μηνών από τη χορήγηση της άδειας κατάσταση προσωπικού, όπως έχει κατατεθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας, με μνεία των ειδικοτήτων των εργαζομένων και του ωραρίου απασχόλησής τους.}

 

ε) Η παράγραφος 6 του άρθρου 9 του νόμου 4339/2015 καταργείται.

 

5. α) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του νόμου 4339/2015 μετά τη λέξη υποψήφιοι προστίθενται οι λέξεις και οι μέτοχοι αυτών και μετά από τον αριθμό 5 διαγράφονται οι λέξεις παράγραφος 1.

 

β) Στην παράγραφο 7 του άρθρου 10 του νόμου 4339/2015 η φράση στα άρθρα 3 έως και 10 αντικαθίσταται από τη φράση στα άρθρα 3 έως 6, 8 και 10.

 

6. α) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του νόμου 4339/2015 πριν τη λέξη ανακήρυξη προστίθεται η λέξη οριστική.

 

β) Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του νόμου 4339/2015 προστίθεται η φράση με την υποχρεωτική τεχνική συνδρομή της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

 

γ) Στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του νόμου 4339/2015 η λέξη τριάντα αντικαθίσταται από τη λέξη σαράντα πέντε και ο αριθμός (30) από τον αριθμό (45).

 

δ) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του νόμου 4339/2015 μετά τις λέξεις υπερθεματιστή σε διαγράφονται η λέξη τρεις και ο αριθμός (3) και τίθεται η φράση 10 ετήσιες. Στο ίδιο εδάφιο διαγράφεται η φράση εντός των κατωτέρω προθεσμιών: α. η πρώτη δόση εντός 15 ημερών από την ανακήρυξή του σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, β. η δεύτερη δόση εντός 12 μηνών από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας και γ. η τρίτη δόση εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας.

 

ε) Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του νόμου 4339/2015 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός 15 ημερών από την ανακήρυξη του υπερθεματιστή σύμφωνα με την παράγραφο 2, καθεμία δε από τις επόμενες δόσεις καταβάλλεται εντός του μηνός Ιανουαρίου κάθε ημερολογιακού έτους.}

 

στ) Μετά το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του νόμου 4339/2015 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Μέρος του εισπραττόμενου τιμήματος αδείας κατά τη διαδικασία του παρόντος νόμου αποδίδεται μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Για κάθε άδεια εθνικής εμβέλειας γενικού περιεχομένου αποδίδεται ετησίως ποσό ύψους πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, για τις υπόλοιπες κατηγορίες αδειών εθνικής εμβέλειας αποδίδεται ετησίως ποσό ύψους 30.000 €. Για τις άδειες περιφερειακής εμβέλειας το ύψος του ποσού που αποδίδεται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κυμαίνεται μεταξύ 5.000 € και 10.000 €, ανάλογα με την πληθυσμιακή κάλυψη της περιφερειακής ζώνης στην οποία εκπέμπει ο πάροχος, και προσδιορίζεται με πράξη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.}

 

ζ) Η παράγραφος 7 του άρθρου 13 του νόμου 4339/2015 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας διέπονται από τις διατάξεις του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016), οι οποίες εφαρμόζονται αναλογικά. Οι προβλεπόμενες από το νόμο 4412/2016 προδικαστικές προσφυγές των υποψηφίων ασκούνται ενώπιον του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Η αποκλειστική αρμοδιότητα για την εκδίκαση όλων των διαφορών που αναφύονται κατά τη διαγωνιστική διαδικασία ανήκει στο Συμβούλιο της Επικρατείας.}

 

7. Στην περίπτωση δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του νόμου 4339/2015 η φράση κατά τα άρθρα 3 έως και 10 αντικαθίσταται από τη φράση κατά τα άρθρα 3 έως 6 και 10.

 

8. α) Στην περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του νόμου 4339/2015 διαγράφεται η φράση προς χορήγηση της άδειας.

 

β) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 του νόμου 4339/2015 η φράση της παραγράφου 3 του άρθρου 7, της παραγράφου 8 του άρθρου 8 αντικαθίσταται από τη φράση της παραγράφου 2 του άρθρου 7 και της παραγράφου 9 του άρθρου 8 και διαγράφεται η φράση και της παραγράφου 5 του άρθρου 9.

 

9. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 55 του νόμου 4339/2015 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Επιτρέπεται η παράλληλη απασχόληση δημοσιογράφων της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης και του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων - Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων Α.Ε. ως ανταποκριτών στο εξωτερικό, είτε με σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου είτε με σύμβαση έργου.}

 

10. Η παράγραφος 5)α του άρθρου 14 του νόμου 4324/2015 (ΦΕΚ 44/Α/2015) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. α. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 1, διορίζεται, με θητεία 2 ετών, τριμελής Διοικούσα Επιτροπή της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης 3. Η Διοικούσα Επιτροπή απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, ο οποίος διαθέτει τα προσόντα της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 7, τον Γενικό Διευθυντή και 1 εκπρόσωπο των εργαζομένων, ο οποίος εκλέγεται με καθολική και άμεση ψηφοφορία από τους εργαζόμενους. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, μετά από πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης 3, ρυθμίζονται τα σχετικά με: α) τη διοίκηση, τη διαχείριση και τον προϋπολογισμό της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης 3 στο πλαίσιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, β) τη διάρθρωση και τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών και των οργάνων της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης 3, γ) τις τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές και άλλες συναφείς δραστηριότητες της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης 3 σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο και δ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης 3. Οι αποζημιώσεις των μελών της Διοικούσας Επιτροπής καθορίζονται σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015).}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 53 του νόμου 4487/2017 (ΦΕΚ 116/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.