Νόμος 2328/95 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Ιδιωτική τηλεόραση - φύση και λειτουργία της Βασικές προϋποθέσεις χορήγησης και ανανέωσης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας τηλεοπτικών σταθμών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιτρέπεται η ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών, που εκπέμπουν σήμα κοινής λήψης από τους οικιακούς δέκτες στους διαθέσιμους για το σκοπό αυτό διαύλους ή τις διαθέσιμες ραδιοσυχνότητες, μόνο μετά από άδεια που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.

 

Οι άδειες χορηγούνται για την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος και η χρήση τους συνιστά δημόσια λειτουργία. Οι σταθμοί στους οποίους χορηγούνται οι άδειες υποχρεούνται να μεριμνούν για την ποιότητα του προγράμματος, την αντικειμενική ενημέρωση, τη διασφάλιση της πολυφωνίας, καθώς και την προαγωγή του πολιτισμού με τη μετάδοση εκπομπών λόγου και τέχνης.

 

2. Η άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας αφορά ασύρματη εκπομπή, διαύλους ραδιοσυχνοτήτων, μέσω επίγειων πομπών ή και μέσω δορυφόρων της κατηγορίας απευθείας εκπομπής προς το κοινό ή της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας, εφόσον η ανοδική δέσμη μεταδίδεται από την Ελλάδα απευθείας προς το δορυφόρο ή με τη μεσολάβηση προηγούμενης φάσης μεταφοράς. Του σήματος με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο ή χρησιμοποιείται δυναμικό δορυφόρου που ανήκει στην Ελλάδα ή την εκμετάλλευση του ολική ή μερική έχει η Ελλάδα, μέσω της αρμόδιας για το ζήτημα αυτό αρχής ή του αρμόδιου φορέα.

 

Η χρήση του ενός ή των περισσότερων διαύλων συχνοτήτων παραχωρείται με τον όρο ότι η εκπομπή θα πραγματοποιείται από ορισμένη ή ορισμένες θέσεις για ολόκληρο ή τμήμα του 24ώρου και υπό τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζουν οι σχετικές διεθνείς συμβάσεις, η συναφής εθνική νομοθεσία και η κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου.

 

Η μεταφορά του ραδιοτηλεοπτικού σήματος μεταξύ των σημείων παραγωγής και από τα σημεία παραγωγής προς τους επίγειους πομπούς ή και τους επίγειους δορυφορικούς σταθμούς των παραπάνω δύο κατηγοριών γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου [Ν] 2246/1994 (ΦΕΚ 172/Α/1994), όπως ισχύει.

 

3. Οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί της παραγράφου 1 διακρίνονται σε τρεις (3) κατηγορίες:

 

α. Σε σταθμούς εθνικής εμβέλειας που καλύπτουν το σύνολο της επικράτειας. Η άδεια αυτής της κατηγορίας χορηγείται υπό τον πρόσθετο όρο της κάλυψης όλης της επικράτειας μέσα σε 1 έτος και της κάλυψης όλων των νησιωτικών και μεθοριακών περιοχών μέσα σε εννέα (9) μήνες από τη χορήγηση της άδειας. Το χρονικό αυτό διάστημα παρατείνεται κατά το χρόνο που είναι αναγκαίος, σύμφωνα με τις σχετικές υποδείξεις του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, εφόσον για τεχνικούς λόγους δεν είναι εφικτή η κάλυψη ορισμένων περιοχών. Σταθμοί εθνικής εμβέλειας θεωρούνται και οι τηλεοπτικοί σταθμοί που εκπέμπουν το σήμα τους μέσω δορυφόρου, σύμφωνα με το εδάφιο α' της παραγράφου 2.

 

β. Σε σταθμούς περιφερειακής εμβέλειας που καλύπτουν το ευρύτερο γεωγραφικό διαμέρισμα, το οποίο οριοθετείται με την κατά την παράγραφο 7 του άρθρου αυτού κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας. Η άδεια αυτής της κατηγορίας χορηγείται υπό τον όρο της κάλυψης όλης της περιφέρειας μέσα σε έξι (6) μήνες από τη χορήγηση της άδειας.

 

γ. Σε σταθμούς τοπικής εμβέλειας που καλύπτουν τον αντίστοιχο νομό ή περισσότερους προσδιορισμένους όμορους νομούς. Η άδεια αυτής της κατηγορίας χορηγείται υπό τον όρο της κάλυψης όλης της περιοχής του σταθμού μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη χορήγηση της άδειας.

 

4. Στους σταθμούς για τους οποίους απαιτείται άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας περιλαμβάνονται και αυτοί που εκπέμπουν ή αναμεταδίδουν με χρήση επίγειων πομπών ή μέσω δορυφόρου με ανοδική δέσμη, που εκπέμπεται από την Ελλάδα απευθείας προς το δορυφόρο ή με τη μεσολάβηση προηγούμενης φάσης μεταφοράς του σήματός του με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο και με σήμα κοινής λήψης από τους οικιακούς δέκτες, τηλεοπτικά προγράμματα που εκπέμπονται ή αναμεταδίδονται μέσω δορυφόρου με ανοδική δέσμη, που εκπέμπεται από άλλο κράτος ή από τις επίγειες συχνότητες ή από ενσύρματα συστήματα μετάδοσης σήματος άλλου κράτους και εφόσον έχουν το σχετικό συμβατικό δικαίωμα. Η μεταφορά των προγραμμάτων προς τους σταθμούς ή και τους δορυφόρους εκπομπής θα γίνεται σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού.

 

5. Το αποκλειστικό δικαίωμα της εκπομπής κωδικοποιημένου τηλεοπτικού σήματος που εκπέμπεται ασύρματα σε ραδιοσυχνότητες ή διαύλους συχνοτήτων, που έχουν διατεθεί για το σκοπό αυτόν ή και μέσω δορυφόρου, εφόσον η ανοδική δέσμη μεταδίδεται ή αναμεταδίδεται από την Ελλάδα ή ανήκει στην Ελλάδα και μπορεί να ληφθεί μόνο από συνδρομητές εφοδιασμένους με τον τεχνικώς κατάλληλο αποκωδικοποιητή, ανήκει στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση μπορεί, με βάση τις δυνατότητες της αγοράς, τη διαθεσιμότητα των διαύλων ραδιοσυχνοτήτων εκπομπής προς το κοινό από το σύνολο των ραδιοσυχνοτήτων που της έχουν απονεμηθεί, την ποιότητα του προγράμματος και το προσφερόμενο αντάλλαγμα, να συνάπτει προς το σκοπό αυτόν συμβάσεις συνεργασίας με ιδιώτες ή να ιδρύει εταιρείες ή να μετέχει σε αυτές. Οι συμβάσεις συνεργασίας ή τα καταστατικά των εταιριών στις οποίες θα μετέχει η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, πρέπει να περιέχουν όρους που να χορηγούν στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση το δικαίωμα να ελέγχει τους αντισυμβαλλομένους της ή τους μετόχους της αντισυμβαλλομένης της εταιρίας για τον τρόπο απόκτησης των οικονομικών τους μέσων και το περιεχόμενο του προγράμματός τους και να καταγγέλλει τη σύμβαση συνεργασίας ή τη χορήγηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του κωδικοποιημένου σήματος στην εταιρία στην οποία μετέχει, εάν, παρά τις εξηγήσεις και τις υποδείξεις της, η προέλευση των οικονομικών μέσων των αντισυμβαλλομένων της ή των μετόχων τους παραμένει αδιαφανής ή δεν συμμορφώνονται στις υποδείξεις της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης σχετικά με τις παραβιάσεις των διατάξεων του παρόντος νόμου και των κανόνων του Κοινοτικού Δικαίου και του Διεθνούς Δικαίου για το περιεχόμενο του προγράμματος.

 

Η παράγραφος 14 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 1730/1987 (ΦΕΚ 145/Α/1987) εφαρμόζεται αναλόγως. Η ισχύς της διάταξης αυτής ανατρέχει στο χρόνο ισχύος του νόμου [Ν] 1730/1987.

 

Το αποκλειστικό δικαίωμα ανάπτυξης, εγκατάστασης, εκμετάλλευσης και διαχείρισης συστημάτων μικροκυματικής διανομής ραδιοτηλεοπτικού σήματος σε πολλά σημεία ανήκει από κοινού στον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος και την Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, στους οποίους διατίθενται οι αναγκαίες συχνότητες κατά το νόμο [Ν] 2246/1994.

 

Τα συστήματα αυτής της κατηγορίας, εφόσον δεν διατίθενται για τις δραστηριότητες της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης ή για τη μετάδοση κωδικοποιημένου σήματος κατά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής, παραχωρούνται σε αδειούχους τηλεοπτικούς σταθμούς με τη διαδικασία και τα κριτήρια που ισχύουν για τους σταθμούς των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού. Στην περίπτωση αυτή ο αδειούχος σταθμός πρέπει να συνάψει σύμβαση με την Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση και τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος για τη διασφάλιση της μετάδοσης του σήματός του με την τεχνική αυτή μέθοδο. Η σύμβαση αυτή συνάπτεται μετά την παραχώρηση της άδειας. Κατά τη φάση της υποβολής και της κρίσης των αιτήσεων ο υποψήφιος σταθμός υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται την υποχρέωση σύναψης σχετικής σύμβασης με την Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση και τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος. Οι όροι της σύμβασης αυτής, στην οποία προσχωρούν οι αδειούχοι σταθμοί, καθορίζονται από τα Διοικητικά Συμβούλια της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης και του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος και εγκρίνονται από τους Υπουργούς Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με το άρθρο 23 του νόμου [Ν] 2644/1998 (ΦΕΚ 233/Α/1998).

 

6. α. Το αποκλειστικό δικαίωμα παροχής υπηρεσιών καλωδιακής τηλεόρασης (όπως η διανομή τηλεοπτικών προγραμμάτων) ανήκει από κοινού στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση και τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, που μπορούν προς το σκοπό αυτόν να αναπτύσσουν δίκτυα καλωδιακής τηλεόρασης, να συνιστούν εταιρείες ή να συνάπτουν συμβάσεις συνεργασίας μεταξύ τους ή και με ιδιώτες ή και με άλλες επιχειρήσεις του δημοσίου τομέα, που επιδίδονται λόγω του σκοπού τους στην εγκατάσταση δικτύων ή και με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή και με εταιρείες (αμιγείς ή μεικτές) των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή και να συμμετέχουν σε εταιρείες με τους παραπάνω φορείς. Η ανάπτυξη, εγκατάσταση, εκμετάλλευση και διαχείριση κάθε είδους υποδομής μετάδοσης του δικτύου καλωδιακής τηλεόρασης ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα και κυριότητα του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, ο οποίος μπορεί να τη χρησιμοποιεί για όλες τις δραστηριότητές του. Η παράγραφος 14 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 1730/1987 εφαρμόζεται αναλόγως με τη συμμετοχή και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Τα κατά το άρθρο 2 του νόμου [Ν] 1730/1987, όπως ισχύει, δικαιώματα εκπομπής ραδιοτηλεοπτικού σήματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης δεν θίγονται από την παρούσα διάταξη.

 

β. Η χρήση των δικτύων καλωδιακής τηλεόρασης, καθώς και κάθε άλλου δικτύου με παρόμοιες τεχνικές δυνατότητες, που εγκαταστάθηκε και λειτουργεί νόμιμα για την απλή και ταυτόχρονη αναμετάδοση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων ή τη λήψη τηλεοπτικού σήματος, εφόσον αυτή είναι τεχνικώς εφικτή (παθητική καλωδιακή ραδιοτηλεόραση), είναι ελεύθερη, εφόσον πληρούνται οι σχετικές τεχνικές προϋποθέσεις και συνάπτεται σύμβαση μεταξύ του ιδιοκτήτη του δικτύου και του χρήστη του, ο οποίος στη συνέχεια συμβάλλεται με τους τυχόν συνδρομητές. Απλή και ταυτόχρονη είναι η αναμετάδοση όταν δεν γίνεται καμία παρέμβαση στο περιεχόμενο του προγράμματος και δεν παρεμβάλλονται διαφημίσεις ή άλλα συναφή μηνύματα, εκτός από αυτά που υπάρχουν κατά τη λήψη του σήματος και πριν από την αναμετάδοσή του.

 

γ. Η χρήση των δικτύων καλωδιακής τηλεόρασης, καθώς και κάθε άλλου δικτύου με παρόμοιες τεχνικές δυνατότητες, που εγκαταστάθηκε και λειτουργεί νόμιμα, για τη μετάδοση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων, που παράγονται ή συντίθενται κατά τρόπο ανάλογο με αυτόν των σταθμών της παραγράφου 2 (ενεργητική καλωδιακή ραδιοτηλεόραση), προϋποθέτει:

 

α)α) σύμβαση μεταξύ του ιδιοκτήτη του δικτύου και του χρήστη, ο οποίος στη συνέχεια συμβάλλεται με τους συνδρομητές,

β)β) άδεια που χορηγείται από τους Υπουργούς Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, μετά από πρόταση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και της εθνικής επιτροπής τηλεπικοινωνιών.

 

δ. Εφόσον δεν υπάρχει τεχνικός περιορισμός στον αριθμό των αδειών αυτής της κατηγορίας, η άδεια χορηγείται εάν:

 

α)α) πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτού και του επόμενου άρθρου ως προς τη μορφή, το μετοχικό κεφάλαιο, τους μετόχους τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τη συγκέντρωση και κατανομή των μετοχών, τα οικονομικά μέσα της εταιρείας και των μετόχων, την ιθαγένεια της εταιρείας και των μετόχων, τα προσόντα και τα κωλύματά τους και

β)β) ικανοποιούνται σε επαρκή βαθμό τα κριτήρια προγραμματικής πληρότητας της περίπτωσης δ της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του παρόντος.

 

ε. Εάν υπάρχει τεχνικώς περιορισμένος αριθμός διαθέσιμων αδειών αυτής της κατηγορίας, οι άδειες χορηγούνται σε ανώνυμες εταιρείες, που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις αυτού και του επόμενου άρθρου, ως προς τις εταιρείες που ζητούν ή κατέχουν άδειες της παραγράφου 2, κατά τη διαδικασία και με τα κριτήρια που ισχύουν για τους σταθμούς της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού. Η κατηγορία των σταθμών ενεργητικής καλωδιακής τηλεόρασης από πλευράς εμβέλειας (εθνική, περιφερειακή, τοπική) εξαρτάται από ης δυνατότητες του αντίστοιχου δικτύου.

 

στ. Σε κάθε περίπτωση οι χρήστες ενεργητικής καλωδιακής ραδιοτηλεόρασης υπάγονται σε όλες τις υποχρεώσεις των σταθμών της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού. Οι χρήστες ενεργητικής καλωδιακής ραδιοτηλεόρασης μπορούν να μεταδίδουν το σήμα τους και κωδικοποιημένο για όλες ή ορισμένες από τις ώρες μετάδοσης.

 

ζ. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί που κατέχουν άδεια της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού μπορούν να μεταδίδουν το σήμα τους μέσα στην περιοχή της εμβέλειάς τους και μέσω καλωδιακών δικτύων, που έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν νόμιμα, εφόσον συμβληθούν με τον κύριο του δικτύου ή αυτόν που το εκμεταλλεύεται. Η σύμβαση αυτή υποβάλλεται στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.

 

η. Με προεδρικά διάταγμα, που εκδίδεται μέσα σε έξι (6) μήνες από τη θέση σε ισχύ του νόμου αυτού, με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, καθορίζονται τα σχετικά:

 

α)α) με την υποχρέωση ή τη δυνατότητα εγκατάστασης κεντρικής κεραίας τηλεόρασης σε κτίρια ή κτιριακά συγκροτήματα ή χωριά ή οικοδομικά τετράγωνα ή γειτονιές,

β)β) τις τεχνικές προδιαγραφές της κεραίας αυτής και της αντίστοιχης καλωδιακής δικτύωσης,

γ)γ) τον τρόπο σύνδεσης των επιμέρους χρηστών με την κεντρική αυτή κεραία,

δ)δ) την εγκατάσταση δικτύων καλωδιακής τηλεόρασης και κάθε άλλου συναφούς συστήματος μετάδοσης ήχου και εικόνων και ιδίως τα σχετικά με τη χρήση κοινόχρηστων χώρων, χώρων που ανήκουν στο Δημόσιο ή σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τους περιορισμούς της ιδιοκτησίας που συνεπάγεται η εγκατάσταση τέτοιων δικτύων και τις τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται από αυτά,

ε)ε) τον τρόπο σύνδεσης των επιμέρους χρηστών με τα δίκτυα αυτά, στ)στ) την ένταξη κάθε είδους δικτύων καλωδιακής τηλεόρασης ή συστημάτων κεντρικής κεραίας που λειτουργούν ήδη στις ρυθμίσεις του προεδρικού αυτού διατάγματος,

ζ)ζ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με τις υποπεριπτώσεις α)α' έως και στ)στ'.

 

θ. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, ρυθμίζονται τα σχετικά με τη διοίκηση και διαχείριση των δικτύων καλωδιακής τηλεόρασης, το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς, τις συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ κυρίων του δικτύου και χρήστη και μεταξύ χρήστη και τελικού αποδέκτη, την προσφορά των υπηρεσιών τους, τις διαδικασίες με βάση τις οποίες ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος και η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση μπορούν να συνιστούν εταιρείες ή να συνάπτουν συμβάσεις συνεργασίας με άλλες εταιρείες του δημόσιου τομέα ή με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή με εταιρείες Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή με ιδιώτες, στο πλαίσιο της παραγράφου 6)α του άρθρου αυτού και ιδίως τα σχετικά με την προκήρυξη και τα κριτήρια επιλογής των συνεταίρων ή των αντισυμβαλλομένων του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος και της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Κύριος του δικτύου είναι αυτός που το εγκατέστησε ή ασκεί τη διοίκηση και διαχείρισή του, σύμφωνα με την περίπτωση α του παρόντος άρθρου. Χρήστης του δικτύου είναι όποιος χρησιμοποιεί το δίκτυο για τη μετάδοση ή αναμετάδοση ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος ή για την παροχή συναφών υπηρεσιών ή για την οργάνωση της συλλογικής λήψης ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων ή συναφών υπηρεσιών. Τελικός αποδέκτης είναι ο κάτοχος οικιακού δέκτη κατάλληλου για τη λήψη ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων ή συναφών υπηρεσιών, ακόμη και όταν ο δέκτης αυτός περιέχει τη δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 πλην του στοιχείου η' καταργήθηκε με το άρθρο 23 του νόμου [Ν] 2644/1998 (ΦΕΚ 233/Α/1998).

 

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι τηλεοπτικοί σταθμοί όλων των κατηγοριών για την παραγωγή, εκπομπή, μετάδοση και αναμετάδοση του σήματός τους και διαμορφώνεται χάρτης συχνοτήτων σε επίπεδο επικράτειας, περιφέρειας και νομού, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη διεθνή σύμβαση τηλεπικοινωνιών και τον προσαρτημένο σε αυτή κανονισμό ραδιοεπικοινωνιών, καθώς και στις διεθνείς συμβάσεις εκχώρησης συχνοτήτων σε σταθμούς τηλεόρασης στις οποίες μετέχει η Ελλάδα. Κριτήριο γι' αυτό θα είναι η χρήση των ελάχιστων διαύλων ραδιοσυχνοτήτων που απαιτούνται για τη γεωγραφική κάλυψη που υποχρεούται να διασφαλίζει κάθε σταθμός, σύμφωνα με την παράγραφο 3)α του άρθρου αυτού. Η μεταφορά του ραδιοτηλεοπτικού σήματος δεν επιτρέπεται να γίνεται με χρήση αναμεταδοτών, παρά μόνο για την κάλυψη περιοχών όπου και για όσο χρονικό διάστημα δεν είναι εφικτή η μεταφορά των ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων μέσω του σταθερού δίκτυο του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος. Υπάρχοντα κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού δίκτυα αναμεταδοτών αδειούχων ιδιωτικών τηλεοπτικών και τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών εξακολουθούν να λειτουργούν, ύστερα από ειδική έγκριση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας που παρέχεται, μετά από γνώμη του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

 

8. Άδειες ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικών σταθμών χορηγούνται σε επιχειρήσεις (αμιγείς ή μεικτές) των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, σε ανώνυμες εταιρείες που ελέγχονται από Έλληνες υπηκόους ή υπηκόους των Κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε εταιρείες που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία Κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίες έχουν την καταστατική τους έδρα ή την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση τους σε Κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην τελευταία περίπτωση πρέπει να αποδεικνύεται η ύπαρξη διαρκούς και μόνιμου δεσμού με την οικονομία του Κράτους - μέλους της έδρας τους. Για την εξακρίβωση της ύπαρξης τέτοιου δεσμού η εταιρεία υποχρεούται να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία τα παρακάτω στοιχεία:

 

α) Το καταστατικό της εταιρείας και την καταχώρισή της στο προβλεπόμενο από την οικεία νομοθεσία του Κράτους - μέλους εμπορικό μητρώο.

β) Ισολογισμούς των τριών προηγούμενων οικονομικών χρήσεων και πάντως όλων των χρήσεων σε περίπτωση που η εταιρεία είναι νεότερη των τριών (3) ετών.

γ) Δήλωση για τη σύνθεση του κεφαλαίου και τον ονομαστικό κατάλογο των μετόχων της.

δ) Κατάλογο των μελών των οργάνων διοίκησης της εταιρείας με αναφορά στη συγκεκριμένη ιδιότητα καθενός από αυτά.

 

9. Οι μετοχές των ανωνύμων εταιρειών που υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση άδειας ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού πρέπει να είναι ονομαστικές στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου.

 

Εάν κύριος εν όλω ή εν μέρει των ονομαστικών μετοχών των ανωτέρω εταιρειών είναι άλλη ανώνυμη εταιρεία, τότε και οι μετοχές της εταιρείας αυτής είναι υποχρεωτικώς ονομαστικές στο σύνολό τους και ανήκουν υποχρεωτικώς σε φυσικά πρόσωπα.

 

Συμμετοχή ξένου (εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης) κεφαλαίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τη διάταξη της παραγράφου 10 του άρθρου 1 ποσοστό επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Ανώνυμες εταιρείες που λειτουργούν νόμιμα κατά το δίκαιο άλλου κράτους (εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης) υπόκεινται στις ανωτέρω υποχρεώσεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών μέχρι φυσικού προσώπου, προκειμένου να καταστεί εφικτός ο έλεγχος της συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από τις διαγωνιστικές διαδικασίες ή τις διαδικασίες ανάθεσης σύμφωνα με τις Οδηγίες περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών, συμβάσεων δημοσίων προμηθειών και συμβάσεων δημοσίων έργων, όπως εκάστοτε ισχύουν. Η ανωτέρω υποχρέωση επιβάλλεται, εφόσον το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, επιβάλλει, για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα, την ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου. Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου. Στην περίπτωση που δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης, η αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία υποχρεούται να προσκομίσει στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων της που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της ανώνυμης εταιρείας. Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν τηρεί ενημερωμένη κατάσταση μετόχων, υποχρεούται να προσκομίσει σχετική κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω μέτοχοι, το δε Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλει την προαναφερόμενη κατάσταση των μετόχων της, διαφορετικά η μη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννομες συνέπειες σε βάρος της εταιρείας για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού.

 

Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει για τις μετοχές των εισηγμένων στα Χρηματιστήρια κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) εταιρειών. Οι εταιρείες αυτές δεν υπόκεινται στις υποχρεώσεις της προηγούμενης παραγράφου.

 

Επίσης, η υποχρέωση ονομαστικοποίησης δεν ισχύει για τις μετοχές ή μερίδια που ανήκουν σε ή ελέγχονται από:

 

α) Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες, όπως ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, που εδρεύουν σε κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, οι οποίοι εποπτεύονται από Εποπτικές Αρχές των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ανεξάρτητα από το εάν είναι εισηγμένοι ή όχι σε ρυθμιζόμενες αγορές,

 

β) Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων, που εδρεύουν σε κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, οι οποίοι εποπτεύονται από Εποπτικές Αρχές των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και είναι εισηγμένοι σε ρυθμιζόμενες αγορές και

 

γ) Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων, που εδρεύουν σε κράτη - μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, οι οποίοι είναι εισηγμένοι σε ρυθμιζόμενες αγορές.

 

Το καταβεβλημένο κεφάλαιο της εταιρείας καθορίζεται σε δύο εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια τρία (2.934.703,00) ευρώ για τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού, στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, σε ανάλογο ποσό, με βάση τον πληθυσμό που πρόκειται να καλύψουν για τους περιφερειακούς και τοπικούς σταθμούς. Σε κάθε περίπτωση το καταβεβλημένο κεφάλαιο πρέπει να είναι ανάλογο της επένδυσης που προβλέπεται να πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με την οικονομοτεχνική μελέτη λειτουργίας και βιωσιμότητας που συνοδεύει την αίτησή της. Τα παραπάνω ποσά μπορεί να αναπροσαρμόζονται με τις εξελίξεις των δεδομένων της αγοράς με απόφαση των παραπάνω Υπουργών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του νόμου 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/2005) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 157 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 

10. Κάθε ανώνυμη εταιρεία, καθώς και κάθε επιχείρηση η οποία ανήκει σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (αμιγής ή μεικτή) μπορεί να κατέχει μια μόνο άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού ή να μετέχει σε μια μόνο εταιρεία που κατέχει τέτοια άδεια. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να είναι μέτοχος σε μια μόνο εταιρεία που κατέχει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού και μέχρι ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του μετοχικού κεφαλαίου ή σε μια μόνο εταιρεία που μετέχει σε εταιρεία που κατέχει τέτοια άδεια και μέχρι του παραπάνω ποσοστού. Η ίδια απαγόρευση ισχύει και ως προς τις ιδιότητες του διαχειριστή, του μέλους οργάνου διοίκησης της εταιρείας, του διευθυντικού της στελέχους, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη συναφή ιδιότητα. Ο ή η σύζυγος σε κάθε περίπτωση και οι συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή απεριορίστως και εκ πλαγίου μέχρι και τετάρτου βαθμού φυσικού προσώπου, που μετέχει σε εταιρεία που κατέχει παρόμοια άδεια ή σε εταιρεία που μετέχει σε παρόμοια εταιρεία, εφόσον δεν διαθέτουν και δεν μπορούν να αποδείξουν την οικονομική και επιχειρηματική τους αυτοτέλεια σε σχέση με το συγγενή τους μέτοχο τηλεοπτικού σταθμού, δεν μπορούν να κατέχουν άλλη τέτοια άδεια ή να μετέχουν σε εταιρεία που κατέχει τέτοια άδεια. Η ίδια απαγόρευση ισχύει και ως προς τις ιδιότητες του διαχειριστή, του μέλους των οργάνων διοίκησης της εταιρείας, του διευθυντικού της στελέχους, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη συναφή ιδιότητα. Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια μπορούν να μετέχουν είτε σε επιχείρηση που κατέχει άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τοπικού ραδιοφωνικού σταθμού ή σε επιχείρηση που μετέχει σε τέτοια επιχείρηση είτε σε επιχείρηση που εκδίδει ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας. Η επιχειρηματική τους συμμετοχή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης που ανήκουν σε περισσότερες από δύο κατηγορίες (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες) απαγορεύεται.

 

Οι μέτοχοι των ανωνύμων εταιρειών που ζητούν ή κατέχουν άδεια ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού, κάτοχοι ποσοστού του κεφαλαίου της τουλάχιστον 1%, καθώς και οι διαχειριστές, οι νόμιμοι εκπρόσωποι, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου των παραπάνω εταιρειών, πρέπει να μην έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για ποινικό αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου.

 

Οι ιδιοκτήτες, οι εταίροι, οι μέτοχοι, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ή των νομικών προσώπων που μετέχουν σε αυτές, υποβάλλουν κάθε χρόνο στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του νόμου 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/2003), όπως ισχύει, δήλωση περιουσιακής κατάστασης και υπάγονται στις διαδικασίες ελέγχου του τρόπου απόκτησης των οικονομικών τους μέσων, που προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, όπως ισχύει, ή άλλης συναφούς νομοθετικής ή κανονιστικής διάταξης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 12 του νόμου 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/2005).

 

11. Όσοι συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο ή στη διοίκηση εταιρείας ή ασκούν ατομική επιχείρηση που αναλαμβάνει έργα ή προμήθειες από το Δημόσιο ή τα νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή συμμετέχουν σε εταιρείες που συμμετέχουν σε παρόμοιες εταιρείες δεν μπορούν να κατέχουν ατομική επιχείρηση ή να συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο ή τη διοίκηση εταιρείας, που κατέχει άδεια τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σταθμού ή εκδίδει ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας ή ημερήσια ή μη ημερήσια επαρχιακή εφημερίδα ή σε εταιρεία που συμμετέχει σε παρόμοια εταιρεία. Στα έργα ή τις προμήθειες περιλαμβάνεται και η παροχή υπηρεσιών. Της παραπάνω απαγόρευσης εξαιρούνται ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές, εκτυπωτικές ή άλλες απολύτως συναφείς εργασίες που έχουν άμεση σχέση με το αντικείμενο της κύριας εργασίας της επιχείρησης, που κατέχει την άδεια ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού ή εκδίδει εφημερίδα, η οποία ανήκει στις κατηγορίες που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.

 

Παράβαση των διατάξεων της παραγράφου αυτής επιφέρει, ως προς τις επιχειρήσεις που κατέχουν ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό και των οποίων ιδιοκτήτης ή μέτοχος ή μέλος της διοίκησης είναι πρόσωπο που παραβιάζει τις διατάξεις αυτές, τις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 4 του νόμου αυτού.

 

Όσοι ασκούν ατομική επιχείρηση ραδιοφωνικού σταθμού ή έκδοσης ημερήσιας ή εβδομαδιαίας εφημερίδας πανελλήνιας κυκλοφορίας ή συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο ή τη διοίκηση εταιρείας που κατέχει άδεια τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σταθμού ή εκδίδει ημερήσια ή εβδομαδιαία πολιτική, οικονομική ή αθλητική εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας ή εταιρεία που συμμετέχει στο κεφάλαιο τέτοιας εταιρείας, υποχρεώνονται να υποβάλλουν, με την αίτηση χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού ή όταν θέτουν σε κυκλοφορία την εφημερίδα ή όταν αποκτήσουν την επιχείρηση ή τα εταιρικά μερίδια ή τις μετοχές, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους το ασυμβίβαστο των ιδιοτήτων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής. Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται όπου και το αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης των μετοχών ή της επιχείρησης. Αθέμιτη χρήση των μέσων ενημέρωσης και ιδίως εκείνων στις επιχειρήσεις των οποίων μετέχουν πρόσωπα, που εμπίπτουν στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής για την άμεση ή έμμεση άσκηση επιρροής στη διαδικασία ανάθεσης έργου ή προμηθειών αυτής της κατηγορίας, επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.

 

Η οικεία Διαρκής Κοινοβουλευτική Επιτροπή, που συγκροτείται και λειτουργεί κατά το άρθρο 68 του Συντάγματος και τον Κανονισμό της Βουλής, ασκεί τις αρμοδιότητες χωρίς από το λόγο αυτόν να θίγονται οι αρμοδιότητες του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου που είναι αρμόδιος για τον έλεγχο των δηλώσεων των άρθρων 6 έως 11 του νόμου [Ν] 1738/1987, όπως αυτός ισχύει, ή άλλων ελεγκτικών οργάνων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του νόμου 3021/2002 (ΦΕΚ 143/Α/2002).

 

12. Κάθε επιχείρηση στην οποία χορηγείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού είναι υποχρεωμένη να διαχειρίζεται και να εκμεταλλεύεται αυτή η ίδια και απευθείας το σταθμό. Επιτρέπεται μόνο η ανάθεση παραγωγής συγκεκριμένων προγραμμάτων σε επιχειρήσεις παραγωγής προγράμματος. Απαγορεύεται: α) η ανάθεση της εκμετάλλευσης του σταθμού, β) η ανάθεση της παραγωγής ή διαχείρισης του συνόλου του προγράμματος ή ποσοστού του, το οποίο να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) του μηνιαίου χρόνου λειτουργίας του σταθμού. Το προηγούμενο εδάφιο δεν αποκλείει την ανάθεση της παραγωγής εκπομπών σε ανεξάρτητους Παραγωγούς. Οι εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας και οι συνεργάτες που συνδέονται μεσολάβηση έργου και προσφέρουν πραγματικά τις υπηρεσίες τους στο σταθμό, καθώς και οι διαφημιστές και διαφημιζόμενοι θεωρείται ότι συμβάλλονται και με την επιχείρηση που κατέχει την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Κάθε παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται τις κυρώσεις του άρθρου 4 του νόμου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 καταργήθηκε με το άρθρο 40 του νόμου 4487/2017 (ΦΕΚ 116/Α/2017).

 

13. Κάθε μεταβίβαση της επιχείρησης που κατέχει άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού στο σύνολό της ή μετοχών εταιρείας που κατέχει τέτοια άδεια σε ποσοστό τουλάχιστον 1% του κεφαλαίου, εντός ή εκτός του Χρηματιστηρίου, κάθε σύσταση νέας εταιρείας με τη συμμετοχή επιχείρησης αυτής της κατηγορίας, κάθε μετατροπή της εταιρείας, καθώς και κάθε τροποποίηση του καταστατικού της, γνωστοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης με κατάθεση αντιγράφου της σχετικής σύμβασης που πρέπει να περιβάλλεται το συμβολαιογραφικό τύπο ή των πινακίων της χρηματιστηριακής μεταβίβασης μετοχών.

 

Η χορήγηση δανείων από τους εταίρους, τους μετόχους, τους διαχειριστές, τα μέλη οργάνων διοίκησης της εταιρείας, τα διευθυντικά της στελέχη, καθώς και από στελέχη με οποιαδήποτε άλλη συναφή ιδιότητα ή από τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο εδάφιο δ' της παραγράφου 10 του άρθρου αυτού, προς την εταιρεία και για ποσό τουλάχιστον 1% του μετοχικού της κεφαλαίου απαγορεύεται Ιδιωτικά συμφωνητικά ή άλλα αντέγγραφα ως προς το ύψος του τιμήματος, την εικονική συμμετοχή εταίρων ή μετόχων, την ενεχυρίαση μετοχών ή οποιοδήποτε άλλο συναφές ζήτημα που οδηγεί σε καταστρατήγηση των διατάξεων του παρόντος, είναι απολύτως άκυρα και δεν ισχύουν έναντι οποιουδήποτε.

 

Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ελέγχει τα σχετικά έγγραφα, καλεί σε ακρόαση τους ενδιαφερομένους και ιδίως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα διευθυντικά στελέχη, τους νόμιμους εκπροσώπους ή διαχειριστές ή άλλα αντίστοιχα εταιρικά όργανα, τους απερχόμενους και τους νέους εταίρους ή μετόχους που κατέχουν ή αποκτούν ποσοστό του κεφαλαίου τουλάχιστον 1%, προβαίνει στον κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του νόμου 2328/1995, όπως ισχύει, έλεγχο των μέσων χρηματοδότησης της εταιρείας και των εταίρων ή μετόχων και αποφασίζει είτε για την έγκριση της μεταβίβασης είτε για την ανάκληση της άδειας. Παράβαση των διατάξεων αυτής της παραγράφου επιφέρει ανάκληση της άδειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 12 του νόμου 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/2005).

 

14. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο μεταβιβάζονται μετοχές εταιρείας που κατέχει άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού και το οποίο δεν πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 1 και 2 του παρόντος, έχει την υποχρέωση να εκποιήσει τις μετοχές του ή τις μετοχές που υπερβαίνουν τα νόμιμα άρια μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών. Η παράβαση της διάταξης αυτής. Εφόσον έγινε με ευθύνη της εταιρείας, συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο παραβάτης δεν μπορεί να μετέχει στα εταιρικά όργανα, οι δε αντίστοιχες μετοχές δεν εκπροσωπούνται, δεν ψηφίζουν και δεν αποδίδουν μέρισμα.

 

15. Οι επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που κατέχουν άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού έχουν τις υποχρεώσεις των ανωνύμων εταιρειών ως προς τη δημοσίευση του ισολογισμού τους και των συνοπτικών λογιστικών καταστάσεων. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης μπορεί να ζητήσει από τις επιχειρήσεις που κατέχουν άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού τη δημοσίευση περισσότερων στοιχείων. Αντίγραφο του ισολογισμού των παραπάνω εταιρειών και όλων των πρόσθετων στοιχείων που δημοσιεύονται υποβάλλεται και στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.

 

16. Η είσπραξη εσόδων από χαριστική αιτία που προέρχονται από ένα ή περισσότερα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, που εμπίπτουν στο εδάφιο δ' της παραγράφου 10 του άρθρου αυτού ή τα οποία έχουν οικονομική εξάρτηση ή υπαλληλική σχέση, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 1% των δαπανών λειτουργίας του σταθμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 16 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 12 του νόμου 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/2005).

 

17. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης μπορεί να ζητήσει κάθε στοιχείο σχετικό με τη λειτουργία, διοίκηση και διαχείριση του σταθμού και ιδίως σε σχέση με το προσωπικό, το πρόγραμμα, τον εξοπλισμό, τις τεχνικές προδιαγραφές, τις κάθε είδους εγκαταστάσεις, το δίκτυο, τα περιουσιακά στοιχεία, τους μετόχους και τα οικονομικά μέσα που διέθεσαν για την απόκτηση των μετοχών τους, όταν αυτές υπερβαίνουν το 1% του κεφαλαίου, τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο εδάφιο δ της παραγράφου 10 του άρθρου αυτού και τα οικονομικά μέσα που διέθεσαν για τη συμμετοχή τους στην εταιρεία, τις δανειακές, τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις του σταθμού, τις διαφημίσεις που μεταδίδει και τους όρους μετάδοσης, τις χορηγίες εκπομπών του, τα έσοδα και έξοδά του, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, καθώς και να παραγγέλλει έλεγχο από ορκωτούς λογιστές ή εμπειρογνώμονες ή τεχνικούς των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Ανάπτυξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών ή της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης για την εξακρίβωση των στοιχείων αυτών. Η αμοιβή των ελεγκτών αυτών καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη. Τους προβλεπόμενους στην παράγραφο αυτή ελέγχους μπορεί να ζητήσει και ο Υπουργός στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, με έγγραφό του προς το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Εάν το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών δεν διατάξει τη διενέργεια των ελέγχων αυτών ή δεν απορρίψει αιτιολογημένα την πρόταση του Υπουργού, ο Υπουργός μπορεί να διατάξει απευθείας τον έλεγχο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 17 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 12 του νόμου 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/2005).

 

18. Οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί των άρθρων 1 και 2 του νόμου αυτού πρέπει να τηρούνται διαρκώς. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και ο Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας μπορεί να ελέγχουν οποτεδήποτε τη συνδρομή τους, όπως και την τήρηση των ειδικότερων προϋποθέσεων και όρων της άδειας με κάθε πρόσφορο τρόπο και κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις. Τα δύο τελευταία εδάφια της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως.

 

Τα έξοδα του ελέγχου βαρύνουν το σταθμό, προσδιορίζονται και καταλογίζονται με απόφαση των Υπουργών οικονομικών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του [Π] Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει κάθε φορά. Άρνηση παροχής των στοιχείων αυτών ή καθυστέρησή τους πέραν των 15 ημερών από την περιέλευση της σχετικής πρόσκλησης συνεπάγεται ανάκληση της άδειας του σταθμού.

 

19. Στο τέλος του εδαφίου δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 1746/1988, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 2225/1994 (ΦΕΚ 121/Α/1994), προστίθενται τα εξής:

 

{Οι επενδυτές αυτής της κατηγορίας μπορούν να κατέχουν μετοχές και περισσότερων της μίας ανωνύμων εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο που είναι ιδιοκτήτριες ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθμών και μέχρι τα παραπάνω όρια ως προς καθεμία από αυτές.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 19 καταργήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 12 του νόμου 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/2005).

 

20. Στο τέλος του εδαφίου ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 1746/1988, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 2225/1994, προστίθενται τα εξής:

 

{Υπό τους περιορισμούς αυτούς, οι τράπεζες και οι ανώνυμες χρηματιστηριακές εταιρείες αυτής της κατηγορίας μπορούν να κατέχουν μετοχές περισσότερων της μιας ανωνύμων εταιρειών που εισάγονται στο Χρηματιστήριο και είναι ιδιοκτήτριες ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθμών.}

 

21. Η άδεια χορηγείται υπό τον όρο της καταβολής ελάχιστου ετησίου ανταλλάγματος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου για τη χρήση ορισμένου ή ορισμένων διαύλων ραδιοσυχνοτήτων, μέσω επίγειων πομπών που παραχωρούνται στο σταθμό αυτής της κατηγορίας. Το αντάλλαγμα καθορίζεται σε ποσοστό 2% επί των ακαθάριστων εσόδων του σταθμού. Τα ποσοστά αυτά μπορούν να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και εισπράττονται σε ετήσια βάση κατά τις διατάξεις του [Π] Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει κάθε φορά. Τίτλος εκτελεστός είναι η σχετική απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας. Από το αντάλλαγμα, που προβλέπει η παράγραφος αυτή, απαλλάσσονται οι επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που κατέχουν άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού.

 

Με κοινή απόφαση των ίδιων ως άνω Υπουργών μπορεί να μεταβάλλεται το είδος και ο τρόπος υπολογισμού και καταβολής του ανταλλάγματος χρήσης, σύμφωνα και με τις εκάστοτε κρατούσες δημοσιονομικές συνθήκες, καθώς και την ανάγκη διασφάλισης ίσων όρων ανταγωνισμού σε κάθε ειδικότερη κατηγορία τηλεοπτικών σταθμών. Επίσης με την ίδια απόφαση η υποχρέωση καταβολής ετήσιου ανταλλάγματος μπορεί να επεκτείνεται στους ραδιοφωνικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης κάθε κατηγορίας, με βάση τα ίδια κριτήρια και τον ίδιο ή ανάλογο τρόπο υπολογισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 21 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του νόμου 3166/2003 (ΦΕΚ 178/Α/2003).

 

22. Προς διασφάλιση της καλής εκτέλεσης του όρου αυτού, καθώς και των λοιπών υποχρεώσεων της αδειούχου επιχείρησης, η άδεια χορηγείται υπό τον όρο της κατάθεσης και της ανανέωσης κάθε χρόνο εγγυητικής επιστολής τράπεζας, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο Κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (όπως αυτό βεβαιώνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος) ύψους διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (250.000.000) δραχμών για τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και ανάλογου ποσού, με βάση τον πληθυσμό που πρόκειται να καλύψουν, για τους σταθμούς περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας. Τα ποσά αυτά μπορούν να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας.

 

Η εγγυητική αυτή επιστολή καταπίπτει, εάν η επιχείρηση δεν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, μετά από σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Η εγγυητική επιστολή καταπίπτει και στην περίπτωση που επιβληθεί πρόστιμο κατά το άρθρο 4 του νόμου αυτού και αυτό δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα. Η κατάπτωση αφορά ποσό ίσο με το ύψος του προστίμου και των τυχόν προσαυξήσεων. Σε περίπτωση κατάπτωσης η εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται μέσα σε δέκα (10) ημέρες. Εάν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, ανακαλείται η άδεια του σταθμού.

 

Τα ποσά του ελάχιστου ανταλλάγματος των τηλεοπτικών σταθμών και των εγγυητικών επιστολών που τυχόν καταπίπτουν, καθώς και των προστίμων που επιβάλλονται κατά το άρθρο 4 του νόμου αυτού, αποτελούν έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του [Π] Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

 

23. Οι επιχειρήσεις στις οποίες χορηγείται άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού ελεύθερης λήψης υποχρεούνται να συνάπτουν, είτε οι ίδιες απευθείας είτε ο συλλογικός φορέας στον οποίο συμμετέχουν, συλλογικές συμβάσεις εργασίας με το κάθε είδους απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. Εάν οι ανωτέρω συλλογικές συμβάσεις εργασίας δεν υπογραφούν, θα ισχύουν, για το προσωπικό που εκτελεί δημοσιογραφική εργασία, οι αντίστοιχες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, που συνάπτει η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών με την Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών. Αντιστοίχως για το τεχνικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό θα ισχύουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, που εφαρμόζονται για το προσωπικό που ασκεί ομοειδή ή παρεμφερή εργασία σε άλλες επιχειρήσεις με συναφές αντικείμενο, όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας που εκδίδεται εντός του πρώτου εξαμήνου κάθε έτους.

 

Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται αναλόγως και στους ραδιοφωνικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης κάθε κατηγορίας.

 

Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται για τους δημοσιογράφους που απασχολούνται στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση για τους οποίους υπογράφονται συλλογικές συμβάσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 23 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του νόμου 3166/2003 (ΦΕΚ 178/Α/2003).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 23 καταργήθηκε με το άρθρο 29 του νόμου 3166/2003 (ΦΕΚ 178/Α/2003).

 

24. Η παράγραφος 6 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 1866/1989 (ΦΕΚ 222/Α/1989) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Ο τηλεοπτικός σταθμός απαγορεύεται να μεταδώσει οποιαδήποτε εκπομπή που προστατεύεται από τις διατάξεις του νόμου και των διεθνών συμβάσεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας, εφόσον δεν έχει κατατεθεί, πριν από την εκπομπή, στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, δήλωση του δημιουργού ή του δικαιούχου ή των αντίστοιχων οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (πνευματικών ή συγγενικών δικαιωμάτων) ή σύμβαση από την οποία να προκύπτει ότι ο τηλεοπτικός σταθμός ανέλαβε την υποχρέωση να καταβάλλει εγκαίρως τα σχετικά δικαιώματα για τη μετάδοση.

 

Αυτές οι δηλώσεις ή συμβάσεις μπορούν να αφορούν και συνολικά το πρόγραμμα μιας χρονικής περιόδου.

 

Ο Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης δικαιούνται να ζητήσουν από οποιονδήποτε τηλεοπτικό σταθμό να προσκομίσει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών τα έγγραφα εκείνα, από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη κτήση των σχετικών δικαιωμάτων. Σε περίπτωση κατά την οποία ο τηλεοπτικός σταθμός παραβιάσει τα εδάφια α' και θ' της παραγράφου αυτής ή δεν προσκομίσει μέσα στην παραπάνω προθεσμία πλήρη αλληλουχία συμβάσεων, από την οποία αποδεικνύεται η κτήση των σχετικών δικαιωμάτων από το νόμιμο δικαιούχο τους, επιβάλλονται οι κατά το άρθρο 4 του νόμου αυτού διοικητικές κυρώσεις. Οι κυρώσεις αυτές είναι ανεξάρτητες από την ύπαρξη τυχόν ποινικής, αστικής ή άλλης διοικητικής ευθύνης, για τη χωρίς άδεια του δικαιούχου μετάδοση προγράμματος, που προστατεύεται από τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων.}

 

25. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και των κατά περίπτωση αρμόδιων υπουργών, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες που είναι τυχόν αναγκαίες για την εφαρμογή των θεμάτων του άρθρου αυτού, εκτός από εκείνα για τα οποία έχουν ήδη παρασχεθεί άλλες νομοθετικές εξουσιοδοτήσεις.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.