Νόμος 3592/07 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Διαδικασία αδειοδότησης τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία ιδιωτικών τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών, που μεταδίδουν το πρόγραμμα τους με αναλογικό σήμα ελεύθερης λήψης, που εκπέμπουν στην περιοχή των συχνοτήτων 87,5 έως 107,7 Μεγακύκλους (MHZ) με διαμόρφωση κατά συχνότητα (FM), επιτρέπεται μετά από άδεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού. Η συνέχιση της λειτουργίας των ήδη νομίμως λειτουργούντων ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο β' της παραγράφου 7 του άρθρου 5, προϋποθέτει τη συμμετοχή τους στη διαγωνιστική διαδικασία και τη χορήγηση της σχετικής άδειας. Μέχρι την έκδοση της σχετικής άδειας, θεωρείται ότι λειτουργούν νομίμως στη γεωγραφική περιοχή που εκπέμπουν, εφόσον υποβάλουν υποψηφιότητα στη διαγωνιστική διαδικασία.

 

2. Οι άδειες των ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών της παραγράφου 1 είναι μόνο τοπικές. Η τοπικότητα των ραδιοφωνικών σταθμών προσδιορίζεται με βάση τη γεωγραφική περιοχή που καλύπτουν τα κέντρα εκπομπής, σύμφωνα με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές (ισχύς εκπομπής κ.λ.π.), όπως προβλέπονται στους Χάρτες Συχνοτήτων, όπως εκάστοτε ισχύουν.

 

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, καθορίζεται ο Χάρτης Συχνοτήτων αναλογικής ραδιοφωνικής ευρυεκπομπής. Ειδικότερα, καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές εκπομπής, που πρέπει να πληρούν οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, συμπεριλαμβανομένων και της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Ανώνυμη Εταιρεία, οι περιορισμοί εκπομπής στους οποίους υπόκεινται, τα επιτρεπτά κέντρα εκπομπής, ο νομός / γεωγραφική περιοχή κάλυψης του κάθε κέντρου εκπομπής και διαμορφώνεται ο Χάρτης Συχνοτήτων σε επίπεδο νομού / γεωγραφικής περιοχής, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη Διεθνή Σύμβαση Τηλεπικοινωνιών και τον προσαρτημένο σε αυτήν Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών, καθώς και τις Διεθνείς Συμβάσεις εκχώρησης συχνοτήτων στους ανωτέρω ραδιοφωνικούς σταθμούς, καθώς και η διαδικασία περιοδικού ελέγχου των ανωτέρω περιορισμών.

 

Η δικτύωση μεταξύ ραδιοφωνικών πομπών δεν επιτρέπεται να γίνεται με χρήση συχνοτήτων που έχουν χορηγηθεί για την εκπομπή ραδιοφωνικού σήματος. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την επίτευξη της πληρέστερης γεωγραφικής κάλυψης της περιοχής, για την οποία χορηγείται η άδεια.

 

Εάν η συμμόρφωση σε διεθνείς κανόνες επιβάλλει την τροποποίηση του Χάρτη Συχνοτήτων, ο αδειούχος υποχρεούται να αποδεχθεί τη συχνότητα ή τις συχνότητες και τις τεχνικές προδιαγραφές, που θα προβλεφθούν με την τροποποίηση αυτή και να εκπέμψει εντός του χρονικού διαστήματος και στη συχνότητα, που θα καθοριστούν από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, υπό τις νέες προδιαγραφές.

 

4. Οι ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί διακρίνονται, αναλόγως του περιεχομένου τους, σε ενημερωτικούς και μη ενημερωτικούς. Μη ενημερωτικοί σταθμοί είναι ιδίως οι σταθμοί με περιεχόμενο μουσικό και αθλητικών μεταδόσεων με ή χωρίς σχολιασμό αθλητικών ειδήσεων.

 

5. Με απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης καθορίζονται ο αριθμός των αδειών που θα προκηρυχθούν ανά νομό / γεωγραφική περιοχή και το είδος του προγράμματος τους σε ενημερωτικό ή μη ενημερωτικό.

 

6. Η χρονική διάρκεια ισχύος των αδειών των ραδιοφωνικών σταθμών είναι έξι (6) έτη από την ημερομηνία εκδόσεως τους, με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 11. Οι άδειες ανανεώνονται για μια μόνο φορά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12.

 

7. Η διαγωνιστική διαδικασία διεξάγεται με την έκδοση σχετικής προκήρυξης από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10.

 

8. Οι υποψήφιοι για τη χορήγηση άδειας ραδιοφωνικού σταθμού υποχρεούνται να δηλώσουν με την υποβολή της υποψηφιότητας τους το είδος του προγράμματος (ενημερωτικό ή μη) και το ειδικότερο θεματικό περιεχόμενο του μη ενημερωτικού σταθμού, καθώς και τη συχνότητα στην οποία επιθυμούν να εκπέμψουν.

 

9. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν:

 

α) Ανώνυμες ή υπό σύσταση ανώνυμες εταιρίες και εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, της ημεδαπής ή αλλοδαπής, οι οποίες θα πρέπει να δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στο χώρο των μέσων ενημέρωσης.

 

Σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας από υπό σύσταση ανώνυμη εταιρία, πρέπει, πριν την υποβολή της υποψηφιότητας, να έχει καταρτιστεί η εταιρική σύμβαση με τον προβλεπόμενο στην οικεία νομοθεσία τύπο και να κατατεθεί στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης με την υποβολή της υποψηφιότητας. Η διαδικασία σύστασης πρέπει να ολοκληρωθεί και να κατατεθούν στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, μετά την ανάδειξη της ως αδειούχου, εντός της προθεσμίας που θα καθοριστεί με την Προκήρυξη.

 

β) Φυσικά πρόσωπα ή προσωπικές εταιρίες, υπό τον όρο ότι εάν τους χορηγηθεί η σχετική άδεια θα συστήσουν ή θα μετατραπούν, μετά την ανάδειξη τους ως αδειούχων, σε ανώνυμη εταιρία ή εταιρία περιορισμένης ευθύνης, εντός προθεσμίας που θα καθοριστεί με την Προκήρυξη. Μέτοχοι ή εταίροι της συσταθησόμενης ανώνυμης εταιρίας ή εταιρίας περιορισμένης ευθύνης μπορούν να είναι μόνο όσοι συμμετείχαν στην υποψηφιότητα.

 

γ) Οι επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού σταθμού, κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, με τη μορφή ανώνυμης εταιρίας, και έδρα εντός της γεωγραφικής περιοχής για την οποία έχουν προκηρυχθεί οι αντίστοιχες άδειες. Για τη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, όπως ισχύει, τηρουμένων των διατάξεων του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.

 

δ) Κοινοπραξίες, υπό σύσταση κοινοπραξίες ή ενώσεις προσώπων, τα μέλη των οποίων έχουν τη μορφή ανώνυμης εταιρίας, εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, προσωπικής εταιρίας ή είναι φυσικά πρόσωπα. Το κοινοπρακτικό έγγραφο κατατίθεται με την υποβολή της υποψηφιότητας. Εφόσον χορηγηθεί άδεια ραδιοφωνικού σταθμού σε κοινοπραξία ή υπό σύσταση κοινοπραξία ή ένωση προσώπων, τα μέλη της οφείλουν, μετά την ανάδειξη της ως αδειούχου, να συστήσουν ανώνυμη εταιρία ή εταιρία περιορισμένης ευθύνης και να καταθέσουν τα σχετικά έγγραφα, εντός προθεσμίας που θα καθοριστεί με την Προκήρυξη. Μέτοχοι ή εταίροι της συσταθησόμενης ανώνυμης εταιρίας ή εταιρίας περιορισμένης ευθύνης μπορούν να είναι μόνο όσοι συμμετείχαν στην υποψηφιότητα.

 

ε) Υπό συγχώνευση ανώνυμες εταιρίες ή εταιρίες περιορισμένης ευθύνης που λειτουργούν νομίμως ραδιοφωνικό σταθμό, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο β' της παραγράφου 7 του άρθρου 5, εφόσον πριν τη δημοσίευση της Προκήρυξης έχει λάβει χώρα έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης. Ως έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης για τις ανώνυμες εταιρίες νοείται στην περίπτωση αυτή η ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία διατυπώσεων, πλην της έκδοσης των σχετικών αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των υπό συγχώνευση εταιριών. Ως έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης για τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης νοείται στην περίπτωση αυτή η λήψη των σχετικών αποφάσεων της συνέλευσης των εταίρων της κάθε υπό συγχώνευση εταιρίας. Εφόσον χορηγηθεί άδεια ραδιοφωνικού σταθμού σε υποψηφιότητα υπό συγχώνευση εταιριών, τα μέλη της οφείλουν, μετά την ανάδειξη της ως αδειούχου, να συγχωνευθούν και να καταθέσουν τα σχετικά έγγραφα εντός προθεσμίας που θα καθοριστεί με την Προκήρυξη. Μέτοχοι ή εταίροι της προερχόμενης από τη συγχώνευση εταιρίας μπορούν να είναι μόνον όσοι συμμετείχαν στην υποψηφιότητα.

 

Σε περίπτωση που η προθεσμία, η οποία τάσσεται με την Προκήρυξη για την ολοκλήρωση της σύστασης του νομικού προσώπου παρέλθει άπρακτη, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης δύναται να αναδείξει αδειούχο τον αμέσως επόμενο υποψήφιο κατά τη σειρά του πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας. Ειδικώς, στην περίπτωση που αναδεικνύεται αδειούχος υποψηφιότητα υπό συγχώνευση εταιριών, οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην κατά τα ως άνω υποψηφιότητα, εφόσον λειτουργούν νομίμως ραδιοφωνικό σταθμό, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο β' της παραγράφου 7 του άρθρου 5, συνεχίζουν να εκπέμπουν το πρόγραμμα ενός εκ των ραδιοφωνικών σταθμών των υπό συγχώνευση εταιριών με τις ίδιες προϋποθέσεις που αυτός λειτουργούσε και τα ίδια κεραιοσυστήματα και πομπούς μέχρι την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και σε συχνότητα που του υποδεικνύει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Με την υποψηφιότητα τους οι υπό συγχώνευση εταιρίες δηλώνουν το ραδιοφωνικό σταθμό μιας εξ αυτών που θα συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι την παρέλευση άπρακτης της κατά τα ως άνω προθεσμίας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί των άλλων από τις υπό συγχώνευση εταιρίες παύουν να λειτουργούν με τη δημοσίευση από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης του πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας.

 

στ) Σε περίπτωση οριστικής παύσης ή διακοπής τουλάχιστον επί εξάμηνο της λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού ή καθυστέρησης καταβολής επί τετράμηνο των αποδοχών στο 1/3 τουλάχιστον του προσωπικού ή του 1/3 των συνολικών αποδοχών του από τους υπόχρεους προς τούτο, η άδεια λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού ανακαλείται από τον ως τότε αδειούχο της. Ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης από το ήμισυ πλέον ενός τουλάχιστον των εργαζομένων - περιλαμβανομένου του 1/3 τουλάχιστον των δημοσιογράφων αν πρόκειται για ενημερωτικό σταθμό - χορηγείται σε αυτούς άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τοπικού ραδιοφωνικού σταθμού στην αντίστοιχη συχνότητα με πρόταση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Ειδικώς για την περίπτωση αυτή και κατ' εξαίρεση των οριζόμενων, στην επόμενη παράγραφο 10, το ελάχιστο καταβεβλημένο κεφάλαιο, καθώς και τα ίδια κεφάλαια των υποψηφίων και τα ποσά εγγυητικών επιστολών καθορίζονται από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης που εκτιμά τις περιστάσεις μέχρι του 35% αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 του νόμου 4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α/2013), με το άρθρο 40 του νόμου 4487/2017 (ΦΕΚ 116/Α/2017).

 

10. α) Το ελάχιστο καταβεβλημένο κεφάλαιο των υποψηφίων καθορίζεται:

 

i) για ενημερωτικούς σταθμούς στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) ευρώ και για μη ενημερωτικούς σταθμούς στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ, για νομούς / γεωγραφικές περιοχές των οποίων ο πληθυσμός είναι μεγαλύτερος των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) κατοίκων, με βάση τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής,

 

ii) για ενημερωτικούς σταθμούς στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ και για μη ενημερωτικούς σταθμούς στο ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000,00) ευρώ, για νομούς / γεωγραφικές περιοχές των οποίων ο πληθυσμός είναι μικρότερος των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) κατοίκων και μεγαλύτερος του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) κατοίκων, με βάση τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής,

 

iii) για ενημερωτικούς σταθμούς στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000,00) ευρώ και για μη ενημερωτικούς σταθμούς στο ποσό των εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδων (175.000,00) ευρώ, για νομούς / γεωγραφικές περιοχές των οποίων ο πληθυσμός είναι μικρότερος του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) κατοίκων και μεγαλύτερος των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) κατοίκων, με βάση τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής,

 

iv) για ενημερωτικούς σταθμούς στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) ευρώ και για μη ενημερωτικούς σταθμούς στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000,00) ευρώ, για νομούς / γεωγραφικές περιοχές των οποίων ο πληθυσμός είναι μικρότερος των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) κατοίκων και μεγαλύτερος των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) κατοίκων, με βάση τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής,

 

v) για ενημερωτικούς σταθμούς στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000,00) ευρώ και για μη ενημερωτικούς σταθμούς στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ, για νομούς / γεωγραφικές περιοχές των οποίων ο πληθυσμός είναι μικρότερος των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) κατοίκων και μεγαλύτερος των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων, με βάση τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής,

 

vi) για ενημερωτικούς σταθμούς στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ και για μη ενημερωτικούς σταθμούς στο ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ, για νομούς / γεωγραφικές περιοχές των οποίων ο πληθυσμός είναι μικρότερος των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων, με βάση τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα ανωτέρω ποσά και να μεταβάλλονται τα πληθυσμιακά όρια, βάσει των οποίων καθορίζεται το ελάχιστο καταβεβλημένο κεφάλαιο. Με όμοιες αποφάσεις μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα ανωτέρω ποσά για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας των ραδιοφωνικών σταθμών.

 

β) Τα ίδια κεφάλαια δεν μπορούν να υπολείπονται του κατά τα ως άνω ελαχίστου καταβεβλημένου κεφαλαίου.

 

γ) Οι υποψήφιοι των οποίων το καταβεβλημένο κεφάλαιο, στο σύνολο του ή μερικώς, δεν αντιστοιχεί στο ελάχιστο απαιτούμενο κατά τα ως άνω κεφάλαιο ή τα ίδια κεφάλαια υπολείπονται του ελαχίστου καταβεβλημένου κεφαλαίου, υποχρεούνται να προσκομίσουν με την υποψηφιότητα τους εγγυητική επιστολή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο γ' της παραγράφου 9 του άρθρου 6, για το συνολικό ή το υπολειπόμενο ποσό. Για τη διάρκεια της ισχύος της εγγυητικής επιστολής, την κάλυψη του συνολικού ή του υπολειπόμενου ποσού, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του εδαφίου γ' της παραγράφου 9 του άρθρου 6.

 

11. Οι παράγραφοι 10 και 11 του άρθρου 6 εφαρμόζονται αναλόγως και για τους υποψηφίους για άδεια ραδιοφωνικών σταθμών.

 

12. Οι αδειούχοι οφείλουν να διαθέτουν επαρκή εξοπλισμό για την εξασφάλιση υψηλής τεχνικής ποιότητας των μεταδιδόμενων προγραμμάτων και η διακίνηση ραδιοφωνικού σήματος θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα πρότυπα.

 

Για το σύνολο του εγκατεστημένου εξοπλισμού πρέπει να τηρούνται οι εκάστοτε ισχύοντες κανονισμοί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας της ITU και οι σχετικοί κανόνες ασφαλείας προσωπικού.

 

13. α) Η διάρκεια του προγράμματος πρέπει να καλύπτει το σύνολο του εικοσιτετραώρου, ανεξαρτήτως του περιεχομένου του σταθμού, με κύρια γλώσσα μετάδοσης των εκπομπών λόγου την ελληνική.

 

β) Το ελάχιστο περιεχόμενο του προγράμματος ενημερωτικού σταθμού πρέπει να περιλαμβάνει:

 

i) καθημερινά τακτά πρωτότυπα δελτία ειδήσεων, συνολικής ημερήσιας διάρκειας μίας τουλάχιστον ώρας, εκ της οποίας ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) αφορά σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος,

 

ii) είκοσι πέντε (25) τουλάχιστον ώρες εβδομαδιαίως ενημερωτικών εκπομπών και σχολιασμού της πολιτικής και οικονομικής ελληνικής και διεθνούς επικαιρότητας, εκ των οποίων ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) αφορά σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος.

 

γ) Το ελάχιστο περιεχόμενο του προγράμματος μη ενημερωτικού σταθμού, περιλαμβάνει θεματολογία του ειδικού προσανατολισμού του σταθμού.

 

14. α) Οι αδειούχοι οφείλουν να απασχολούν, ανάλογα με το είδος του ραδιοφωνικού σταθμού (ενημερωτικού ή μη), για το οποίο έχουν λάβει άδεια, συγκεκριμένο ετήσιο μέσο όρο προσωπικού πλήρους απασχόλησης, σε θέσεις δημοσιογράφων, τεχνικού προσωπικού, εφόσον προβλέπεται να κατέχει σχετική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, και διοικητικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην οικεία εργατική και κοινωνική και ασφαλιστική νομοθεσία.

 

β) Το προσωπικό των αδειούχων πρέπει να απαρτίζεται, κατά μέσο όρο ετησίως, ως ακολούθως:

 

i) Στους νομούς / γεωγραφικές περιοχές των οποίων ο πληθυσμός είναι μεγαλύτερος των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) κατοίκων, τουλάχιστον από είκοσι (20) άτομα για τους ενημερωτικούς σταθμούς και πέντε (5) άτομα για τους μη ενημερωτικούς σταθμούς.

 

ii) Στους νομούς / γεωγραφικές περιοχές των οποίων ο πληθυσμός είναι μικρότερος των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) κατοίκων και μεγαλύτερος του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) κατοίκων, τουλάχιστον από δώδεκα (12) άτομα για τους ενημερωτικούς σταθμούς και πέντε (5) άτομα για τους μη ενημερωτικούς σταθμούς.

 

iii) Στους νομούς / γεωγραφικές περιοχές των οποίων ο πληθυσμός είναι μικρότερος του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) κατοίκων και μεγαλύτερος των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) κατοίκων, τουλάχιστον από εννέα (9) άτομα για τους ενημερωτικούς σταθμούς και πέντε (5) άτομα για τους μη ενημερωτικούς σταθμούς.

 

iv) Στους νομούς / γεωγραφικές περιοχές των οποίων ο πληθυσμός είναι μικρότερος των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) κατοίκων και μεγαλύτερος των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) κατοίκων, τουλάχιστον από επτά (7) άτομα για τους ενημερωτικούς σταθμούς και τέσσερα (4) άτομα για τους μη ενημερωτικούς σταθμούς,

 

v) Στους νομούς / γεωγραφικές περιοχές των οποίων ο πληθυσμός είναι μικρότερος των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) κατοίκων και μεγαλύτερος των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων, τουλάχιστον από έξι (6) άτομα για τους ενημερωτικούς σταθμούς και τέσσερα (4) άτομα για τους μη ενημερωτικούς σταθμούς,

 

vi) Στους νομούς / γεωγραφικές περιοχές των οποίων ο πληθυσμός είναι μικρότερος των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων, τουλάχιστον από πέντε (5) άτομα για τους ενημερωτικούς σταθμούς και τρία (3) άτομα για τους μη ενημερωτικούς σταθμούς,

 

γ) Για τον υπολογισμό του μέσου όρου των εργαζομένων, κατά τα αναφερόμενα στις προηγούμενες περιπτώσεις, λαμβάνονται υπόψη οι εργαζόμενοι που απασχολούνται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες τον αντίστοιχο υπολογιζόμενο μήνα.

 

δ) Σε περίπτωση που υποψήφιος δεν απασχολεί τον, κατά τα ως άνω οριζόμενο, ελάχιστο αριθμό προσωπικού, κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας του, καταθέτει υπεύθυνη δήλωση με την οποία βεβαιώνει ότι, εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) έτους από τη χορήγηση της άδειας, θα απασχολεί τον προβλεπόμενο ελάχιστο αριθμό προσωπικού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 14 καταργήθηκε με το άρθρο 237 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 

15. Οι αδειούχοι πρέπει να καταβάλουν, κατά τη χορήγηση της άδειας, οικονομικό αντάλλαγμα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου για τη χρήση συχνότητας, μέσω επίγειων πομπών, που παραχωρείται στους σταθμούς. Το οικονομικό αντάλλαγμα περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο υπέρ του Κρατικού Προϋπολογισμού και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Εσόδων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθώς και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης καθορίζονται ετησίως το ακριβές ποσό του οικονομικού ανταλλάγματος για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, ενημερωτικούς και μη, αναλόγως του πληθυσμού του νομού / γεωγραφικής περιοχής, στην οποία εκπέμπουν, η διαδικασία καταβολής του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας. Με όμοια απόφαση αναπροσαρμόζονται τα ανωτέρω ποσά, σε περίπτωση ανανέωσης της άδειας. Για την εξασφάλιση του συνολικού ποσού του οικονομικού ανταλλάγματος, οι υποψήφιοι θα καταθέσουν, κατά την υποβολή της υποψηφιότητας, ισόποση εγγυητική επιστολή. Το ποσό της ως άνω εγγυητικής επιστολής θα απομειώνεται κατά το μέρος του οικονομικού ανταλλάγματος, που θα καταβάλλεται από τον αδειούχο ραδιοφωνικό σταθμό. Σε περίπτωση μη χορήγησης της άδειας, η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται. Η εγγυητική επιστολή καταπίπτει, ολικώς ή μερικώς, σε περίπτωση που ο αδειούχος δεν καταβάλει, κατά τα ως άνω, το αντάλλαγμα. Για τον τρόπο έκδοσης της εγγυητικής επιστολής εφαρμόζεται το εδάφιο γ' της παραγράφου 9 του άρθρου 6.

 

16. Ο υποψήφιος δεν πρέπει να τελεί υπό πτώχευση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή παύση εργασιών, υπό εκκαθάριση και υπό αναγκαστική διαχείριση. Δεν θα πρέπει να έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση και κήρυξη σε αναγκαστική διαχείριση, καθώς και να μην έχει κατατεθεί εναντίον του αίτηση για διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συν-εκκαθαριστή.

 

17. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος.

 

18. Οι υποψήφιοι, με τη συμμετοχή τους στη διαγωνιστική διαδικασία, αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της προκήρυξης και δηλώνουν ότι αποδέχονται όλους τους όρους της άδειας.

 

19. Οι υποψήφιοι οφείλουν να καταβάλουν για την εξέταση της υποψηφιότητας τους παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο θα καθοριστεί με την προκήρυξη. Υποψηφιότητα, που δεν συνοδεύεται από το αντίστοιχο τριπλότυπο καταβολής στο Δημόσιο Ταμείο, δεν γίνεται δεκτή.

 

20. Με την Προκήρυξη καθορίζονται τα αναγκαία δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι, κατά τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας αδειοδότησης, για την απόδειξη της συνδρομής των προϋποθέσεων συμμετοχής τους στη διαγωνιστική διαδικασία αδειοδότησης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

21. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης καθορίζονται ανά νομό / γεωγραφική περιοχή οι συχνότητες και οι απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές για την αναλογική εκπομπή ερασιτεχνικών τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών ελεύθερης λήψης. Η άδεια ερασιτεχνικού τοπικού ραδιοφωνικού σταθμού χορηγείται από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατόπιν σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα, στα πλαίσια του τετραετούς προγραμματισμού του κάθε Ιδρύματος, κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του νόμου 3549/2007. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και μετά από γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία, οι τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισμού, οι όροι και προϋποθέσεις εκπομπής, τα κριτήρια αδειοδότησης, οι όροι της άδειας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη χορήγηση της σχετικής άδειας. Κατά τα λοιπά, οι σταθμοί αυτοί οφείλουν να τηρούν την εκάστοτε ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.