Νόμος 4487/17 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Διαδικασία υποβολής αίτησης υπαγωγής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ) καθίσταται φορέας υποδοχής και επεξεργασίας των αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων για την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων.

 

Οι διαδικασίες που προβλέπονται στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης διενεργούνται υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

 

Η επιχείρηση έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στο καθεστώς του παρόντος έως και 60 ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης του επενδυτικού σχεδίου.

 

Η αίτηση υπαγωγής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, στο Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και ο αιτών ενημερώνεται ηλεκτρονικά για την παραλαβή και καταχώρισή τους.

 

Όλες οι αιτήσεις υπαγωγής με την τεκμηρίωσή τους τηρούνται ηλεκτρονικά στο Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας.

 

2. Η αίτηση υπαγωγής περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

 

α) την ονομασία και το μέγεθος της επιχείρησης,

β) περιγραφή του έργου, συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών έναρξης και λήξης,

γ) τον τόπο ή τόπους εκτέλεσης του έργου,

δ) κατάλογο των δαπανών του έργου και

ε) ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που απαιτείται για το έργο.

 

3. Την αίτηση υπαγωγής συνοδεύουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

α) έγγραφη δήλωση του φορέα επένδυσης, στην οποία θα δηλώνει τα πολιτιστικά κριτήρια στα οποία υπάγεται το επενδυτικό του σχέδιο,

 

β) προγραμματισμός εργασίας του οπτικοακουστικού έργου, επισημαίνοντας τις ημέρες γυρισμάτων που απαιτούνται στην Ελλάδα,

 

γ) αναλυτικός προϋπολογισμός, με προσδιορισμό των δαπανών που θα πραγματοποιηθούν στην ελληνική επικράτεια,

 

δ) χρηματοδοτικό σχέδιο-πλάνο, στο οποίο αναγράφονται και τυχόν άλλες κρατικές ενισχύσεις και το ποσοστό ενίσχυσης αυτών,

 

ε) τη σύνοψη του σεναρίου ή το σενάριο,

 

στ) έγγραφη δήλωση - αναφορά του φορέα της επένδυσης στους βασικούς καλλιτεχνικούς συντελεστές, καθώς και στους εργαζόμενους που θα απασχοληθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών στην Ελλάδα,

 

ζ) παράβολο.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.