Νόμος 4463/17 - Άρθρο p1 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Διαδικασία σύναψης Συμφωνίας - Πλαίσιο για την παροχή πρόσβασης σε υλική υποδομή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο δικαιούχος δικαιούται να ζητήσει από τον υπόχρεο, και αντίστροφα, τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο για την παροχή πρόσβασης σε υλική υποδομή.

 

2. Στην αίτηση για σύναψη της συμφωνίας - πλαίσιο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ο δικαιούχος πρέπει να δηλώνει τουλάχιστον το είδος/τύπο των στοιχείων της υλικής υποδομής στα οποία ζητείται πρόσβαση.

 

3. Ο υπόχρεος και ο δικαιούχος οφείλουν να διαπραγματεύονται τους όρους της συμφωνίας - πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου τιμολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της καλής πίστης, της αναλογικότητας, της αντικειμενικότητας, καθώς και τα συναλλακτικά ήθη. Ο καθορισμός των όρων και η υπογραφή της συμφωνίας πλαίσιο πρέπει να ολοκληρωθούν εντός διαστήματος 45 ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος, ο δικαιούχος ή ο υπόχρεος μπορεί να υποβάλλουν τεκμηριωμένο αίτημα για επίλυση διαφοράς στο αρμόδιο Εθνικό Όργανο Επίλυσης Διαφορών, προσκομίζοντας όλα τα στοιχεία προς υποστήριξη των απόψεών τους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.