Νόμος 4381/16

Ν4381/2016: Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών της αφενός και της Γεωργίας, αφετέρου και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4381/2016: Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών της αφενός και της Γεωργίας, αφετέρου και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 70/Α/2016), 20-04-2016.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο πρώτο

 

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγματος η Συμφωνία Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της αφενός και της Γεωργίας αφετέρου, η οποία υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 02-12-2010, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής.

 

Άρθρο δεύτερο

 

Δαπάνες συναφείς με τη λειτουργία της ανοικτής δομής φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και ευάλωτων ομάδων πολιτών τρίτων χωρών στον Ελαιώνα Αττικής και του Κέντρου Προσωρινής Διαμονής Αιτούντων Άσυλο Αλλοδαπών στην περιοχή του Λαυρίου, όπως προβλέπεται η χρηματοδότησή τους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) με κωδικό έργου: 2015ΣΕ09300000 Πρόγραμμα Προγράμματα υποδοχής και φιλοξενίας δικαιούχων διεθνούς προστασίας, και οι οποίες προέκυψαν από 01-05-2015 έως 30-04-2016, θεωρούνται νόμιμες, αναγνωρίζονται και εκκαθαρίζονται σε βάρος του ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιολογιστικών διατάξεων (ΚΗΜΔΗΣ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ, περί αναλήψεων υποχρεώσεων, προσυμβατικού ελέγχου κ.λ.π.) και ανεξαρτήτως της ημερομηνίας υπογραφής των συναφών προγραμματικών συμβάσεων.

 

Άρθρο τρίτο

 

Προγραμματικές συμβάσεις, συναφθείσες από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της από 07-10-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 127/Α/2015), που κυρώθηκαν με το νόμο 4350/2015 (ΦΕΚ 161/Α/2015), και του άρθρου 49 του νόμου 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α/2015), έχουν ισχύ και καλύπτουν το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης του έργου, που αναφέρεται σε αυτές. Οι απορρέουσες από τις ως άνω προγραμματικές συμβάσεις δαπάνες για τη διάρκεια του έργου θεωρούνται νόμιμες, αναγνωρίζονται και εκκαθαρίζονται σε βάρος των πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων δημοσιολογιστικού χαρακτήρα (ΚΗΜΔΗΣ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ, περί αναλήψεων υποχρεώσεων κ.λ.π.) και ανεξαρτήτως της ημερομηνίας υπογραφής των ως άνω συμβάσεων.

 

Η παρούσα διάταξη ισχύει από 01-10-2015.

 

Άρθρο τέταρτο

 

Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/2015), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 της από 24-12-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 182/Α/2015) και κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 4366/2016 (ΦΕΚ 18/Α/2016), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Σε άτομα και οικογένειες, που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, χορηγείται για το έτος 2015 δωρεάν ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος για την κύρια κατοικία τους έως 1200 kWh ανά τετραμηνία και για περίοδο 3 τετραμηνιών, που αντιστοιχούν σε τρεις εκκαθαριστικούς τετραμηνιαίους λογαριασμούς.

 

Σε περιπτώσεις δικαιούχων, των οποίων η παροχή είχε διακοπεί έως και την 31-01-2015, η παροχή επανασυνδέεται ατελώς και χωρίς καμία επιβάρυνση, οι δε ληξιπρόθεσμες οφειλές ρυθμίζονται. Η παροχή δωρεάν ρεύματος δύναται να επεκτείνεται και σε κατανάλωση του επόμενου έτους, προκειμένου να συμπληρωθεί η περίοδος χορήγησης 3 τετραμηνιών.}

 

Άρθρο πέμπτο

 

Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/2015), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 της από 24-12-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 182/Α/2015) και κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 4366/2016 (ΦΕΚ 18/Α/2016), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Η ως άνω παροχή αφορά σε νέες μισθώσεις ή ανανεώσεις υφισταμένων μισθώσεων με νέους όρους, που συνάπτονται μετά την έγκριση χορήγησης της παροχής, και θα δίδεται απευθείας στον εκμισθωτή του μισθίου ακινήτου.

 

Η παροχή χορηγείται για 12 μήνες, αρχής γενομένης από το έτος 2015 και επεκτείνεται εντός του επόμενου έτους, προκειμένου να καλυφθεί η περίοδος χορήγησης των 12 μηνών.}

 

Άρθρο έκτο

 

Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/2015), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 της από 24-12-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 182/Α/2015) και κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 4366/2016 (ΦΕΚ 18/Α/2016), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Χορηγείται, αρχής γενομένης από το έτος 2015 και για χρονικό διάστημα 12 μηνών, επιδότηση σίτισης σε άτομα και οικογένειες, που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.}

 

Άρθρο έβδομο

 

Η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του νόμου 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/2015), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 της από 24-12-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 182/Α/2015) και κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 4366/2016 (ΦΕΚ 18/Α/2016), αντικαθίσταται ως ακολούθως :

 

{Η παροχή του επιδόματος σίτισης επεκτείνεται και εντός του επόμενου έτους, προκειμένου να καλυφθεί η περίοδος χορήγησης των 12 μηνών.}

 

Άρθρο όγδοο

 

Υποψήφιοι προς απόκτηση διπλώματος σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 243/1998, κάτοχοι των αναφερομένων σε αυτήν πτυχίων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, εφόσον έχουν θαλάσσια υπηρεσία 6 και 12 μηνών αντίστοιχα, κατευθυνόμενης εκπαίδευσης με ειδικότητα μηχανής σε μηχανοστάσια πλοίων που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 450 KW, δύνανται να αποκτήσουν δίπλωμα Μηχανικού Γ' τάξεως ΕΝ το αργότερο μέχρι 31-12-2016, και μετά από επιτυχή αποφοίτηση από το αντίστοιχο τμήμα εκπαίδευσης του ΚΕΣΕΝ. Για τις ανάγκες της παρούσας παραγράφου το πτυχίο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ενεργειακής Τεχνικής του δεύτερου εδαφίου της υποπερίπτωσης α' της περίπτωσης Α' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 243/1998 όπως ισχύει, θεωρείται ισότιμο και αντίστοιχο με το πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης (Τεχνολογικού Τομέα) της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 141/2014.

 

Άρθρο ένατο

 

Α. Καταργείται η υποπαράγραφος δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου 2308/1995 (ΦΕΚ 114/Α/1995), όπως ισχύει.

 

Β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του νόμου 2308/1995 (ΦΕΚ 114/Α/1995), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Το Δημόσιο υποχρεούται να υποβάλει δήλωση εγγραπτέου δικαιώματος και μπορεί να υποβάλει αίτηση διόρθωσης ή ένσταση κατά τα άρθρα 6 και 7, για λόγους διασφάλισης και προστασίας των δικαιωμάτων του.

 

Η εταιρεία ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, όπως αυτή μετονομάζεται, παρέχει υποχρεωτικά στην αρμόδια Διεύθυνση Δασών του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης υπό κτηματογράφηση τα όρια των σχεδίων πόλεως, οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923, οικοδομήσιμων εκτάσεων των οικιστικών περιοχών του νόμου 947/1979, διανομών και αναδασμών, καθώς και τυχόν εγκεκριμένες πολεοδομικές μελέτες και ρυμοτομικά σχέδια, τα οποία λαμβάνει υπόψη της και εφαρμόζει κατά τη διαδικασία κτηματογράφησης. Για τη δήλωση του Ελληνικού Δημοσίου επί δασών και δασικών εκτάσεων λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη από την οικεία Διεύθυνση Δασών τα προαναφερθέντα όρια και δεν υποβάλλεται δήλωση στις περιπτώσεις του εδαφίου α' του άρθρου 23 του νόμου 3889/2010, όπως ισχύει. Η εταιρεία ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, όπως αυτή μετονομάζεται, αποστέλλει υποχρεωτικά στην αρμόδια για την υπό κτηματογράφηση περιοχή Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, καθώς και στην αρμόδια Διεύθυνση Δασών, πριν την ανάρτηση των προσωρινών στοιχείων κτηματογράφησης, τα προσωρινά κτηματολογικά διαγράμματα της ανάρτησης, καθώς και τα στοιχεία των εγγραφών του προσωρινού κτηματολογικού πίνακα που αφορούν στα ακίνητα που έχουν καταχωρηθεί ως ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου, ως αγνώστου ιδιοκτήτη, καθώς και στα ακίνητα που έχουν καταχωρηθεί σε δικαιούχο κυριότητας με αιτία κτήσης τη χρησικτησία και των οποίων οι δηλώσεις υποβλήθηκαν μετά τη λήξη της συλλογής δηλώσεων.}

 

Γ. Η παράγραφος 9 του άρθρου 2 του νόμου 2308/1995 (ΦΕΚ 114/Α/1995), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{9. Κατ' εξαίρεση των όσων ορίζονται στις παραγράφους 6 και 8, μετά τη λήξη της ανάρτησης των στοιχείων της κτηματογράφησης δεν επιτρέπεται με ποινή απαραδέκτου να υποβληθεί δήλωση εμπράγματου δικαιώματος, με αιτία κτήσης την έκτακτη χρησικτησία, εφόσον αφορά σε ακίνητο το οποίο στην ανάρτηση των στοιχείων της κτηματογράφησης καταχωρήθηκε ως άγνωστου ιδιοκτήτη, εάν δεν επιδοθεί στο Ελληνικό Δημόσιο. Κατά τη διάρκεια της ανάρτησης, υποβάλλεται ένσταση ως προς το περιεχόμενο των στοιχείων της ανάρτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7. Η ένσταση είναι απαράδεκτη εάν δεν επιδοθεί στο Ελληνικό Δημόσιο. Για την απόδειξη της κατάθεσης της ένστασης, το Γραφείο Κτηματογράφησης εκδίδει στην περίπτωση αυτή πιστοποιητικό υποβολής ένστασης, το οποίο, από κοινού με το αποδεικτικό της επιδόσεως προς το Δημόσιο, χρησιμοποιείται για τη σύνταξη συμβολαίων, τη διεξαγωγή δικών και τις εγγραφές στα βιβλία μεταγραφών και υποθηκών, αντί του πιστοποιητικού υποβολής δήλωσης που προβλέπεται στο άρθρο 5.}

 

Δ. Μεταβατική διάταξη: Η κατάργηση της υποπαραγράφου δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου 2308/1995, όπως ισχύει, καθώς και η τροποποίηση του εδαφίου δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου 2308/1995, καταλαμβάνει τις υπό κτηματογράφηση περιοχές στις οποίες θα διενεργηθεί ανάρτηση μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

Άρθρο δέκατο

 

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται, από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 29 αυτής.

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 20-04-2016

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.