Νόμος 4354/15 - Άρθρο 33

Άρθρο 33: Διατηρούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις:

 

α. Των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 31 του νόμου 4024/2011 μέχρι 31-12-2018. Για τον υπολογισμό του ποσοστού που αναφέρεται στην παράγραφο 5 της ως άνω διάταξης λαμβάνονται υπόψη όλες οι μισθολογικές και μη μισθολογικές παροχές. Η ευθύνη εφαρμογής των διατάξεων αυτών ανήκει στη διοίκηση των φορέων.

 

β. Του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του νόμου 4024/2011 με την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος.

 

γ. Της παραγράφου 1 του άρθρου 124 του νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013).

 

δ. Του άρθρου 34 του νόμου 4256/2014 (ΦΕΚ 92/Α/2014).

 

ε. Του άρθρου 88 του νόμου [Ν] 2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α/1992).

 

στ. Της παραγράφου 8 του άρθρου 26 του νόμου 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015).

 

ζ. Των άρθρων 12, 13, 14 του νόμου [Ν] 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/1985).

 

η. Της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του νόμου 4024/2011 για τις τοπικές διοικητικές επιτροπές του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών και του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών και τη Διαχειριστική Επιτροπή του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας και η κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσα υπουργική απόφαση (2/73813/0022/2011 (ΦΕΚ 486/ΥΟΔΔ/2011)).

 

θ. Της παράγραφος 2 του άρθρου 24 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 57/2007 (ΦΕΚ 59/Α/2007).

 

ι. Της παράγραφος 6 του άρθρου 10 του νόμου 2331/1995 (ΦΕΚ 173/Α/1995).

 

ι)α. Της υπ' αριθμόν 38222/1357/1985 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 203/Β/1985) σχετικά με την κατάταξη των υπαλλήλων του Εθνικού Τυπογραφείου οι οποίοι είναι πτυχιούχοι της Σχολής Τυπογραφίας του νόμου [Ν] 2065/1952.

 

ι)β. Του άρθρου 109 του νόμου [Ν] 2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α/1992).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 1 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016), με την παράγραφο 2 του άρθρου δεύτερου του νόμου 4405/2016 (ΦΕΚ 129/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.