Νόμος 2331/95 - Άρθρο 10

Άρθρο 10


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης συνιστώνται 13 θέσεις κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, εκ των οποίων 5 κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού, 3 κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών, ειδικότητας Αρχιτεκτόνων, 2 κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μεταφραστών-Διερμηνέων και 3 κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, ειδικοτήτων: α) Επιστήμης των Υπολογιστών (software) θέσεις 2, β) Μηχανικών Η/Υ θέση 1. Η πλήρωση των θέσεων αυτών γίνεται κατά τις διατάξεις του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994).

 

2. Η παράγραφος Α3 του άρθρου 21 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 278/1988 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Της Διεύθυνσης Σωφρονιστικής Αγωγής Ενηλίκων και Πρόληψης Εγκληματικότητας και Σωφρονιστικής Αγωγής Ανηλίκων και των Τμημάτων τους προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού ΚΥΥΔ ή υπάλληλοι των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Σωφρονιστικού Ενηλίκων ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Σωφρονιστικού Ανηλίκων, αντίστοιχα. Η επιλογή προϊσταμένων των παραπάνω οργανικών μονάδων γίνεται από ειδικά υπηρεσιακό συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από:

 

α) Έναν (1) Πάρεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, προτεινόμενο με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως Πρόεδρο,

 

β) 1 εισαγγελέα ή αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς, προτεινόμενο με τον αναπληρωτή του από τον οικείο προϊστάμενο,

 

γ) 1 υπάλληλο κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού με βαθμό Α' ΚΥΥΔ, προϊστάμενο Διευθύνσεως,

 

δ) 1 υπάλληλο του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Σωφρονιστικού Ενηλίκων προϊστάμενο Διευθύνσεως, όταν επιλέγονται προϊστάμενοι της Διεύθυνσης Σωφρονιστικής Αγωγής Ενηλίκων και των τμημάτων της ή 1 υπάλληλο του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Σωφρονιστικού Ανηλίκων προϊστάμενο Διευθύνσεως, όταν επιλέγονται προϊστάμενοι της Διεύθυνσης Πρόληψης Εγκληματικότητας και Σωφρονιστικής Αγωγής Ανηλίκων και των τμημάτων της,

 

ε) τον πρώτο από τους εκλεγέντες αιρετούς εκπροσώπους του υπηρεσιακού συμβουλίου υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου Δικαιοσύνης και Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών,

 

στ) τον πρώτο από τους εκλεγέντες αιρετούς εκπροσώπους του υπηρεσιακού συμβουλίου υπαλλήλων Καταστημάτων Κράτησης, Σωφρονιστικών, Θεραπευτικών Καταστημάτων και ΚΑΥΦ, όταν επιλέγονται προϊστάμενοι της Διεύθυνσης Σωφρονιστικής Αγωγής Ενηλίκων και των τμημάτων της ή τον πρώτο από τους εκλεγέντες αιρετούς εκπροσώπους του υπηρεσιακού συμβουλίου υπαλλήλων Ιδρυμάτων Αγωγής Ανηλίκων και Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων, όταν επιλέγονται προϊστάμενοι της Διεύθυνσης Πρόληψης Εγκληματικότητας και Σωφρονιστικής Αγωγής Ανηλίκων και των τμημάτων της. Οι κατά τα εδάφια ε' και στ' πρώτοι εκλεγέντες εκπρόσωποι αναπληρώνονται από τους δεύτερους κατά σειρά εκλεγέντες αιρετούς εκπροσώπους. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος της ΚΥ του Υπουργείου Δικαιοσύνης με βαθμό Β'. Ο Πρόεδρος, τα μέλη και ο γραμματέας του συμβουλίου ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης.}

 

3. Μετά την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 294/1976 (ΦΕΚ 82/Α/1976) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος, η οποία λαμβάνει τον αριθμό 2:

 

{2. Υπάλληλοι του κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δακτυλογράφων που υπηρετούν στις δικαστικές υπηρεσίες της χώρας δύνανται, εφόσον έχουν συμπληρώσει δεκαετή πραγματική υπηρεσία ως δακτυλογράφοι σε δικαστική υπηρεσία και ηλικία 30 ετών, να μετατάσσονται με αίτησή τους, και μετά από απόφαση του αρμόδιου δικαστικού (υπηρεσιακού) συμβουλίου, σε κενές θέσεις γραμματέων δικαστηρίων της ίδιας κατηγορίας. Ο αριθμός των μετατασσομένων. Δεν δύναται να υπερβαίνει ετησίως το ένα πέμπτο (1/5) του συνολικού αριθμού των υπηρετούντων δακτυλογράφων κατά την πρώτη Ιανουαρίου εκάστου έτους, προτιμώμενων των εχόντων το μεγαλύτερο χρόνο υπηρεσίας δακτυλογράφου.}

 

4. Ο αριθμός των οργανικών θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Επιμελητών Δικαστηρίων μειώνεται κατά 406, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε 2.750. 151 από τις ανωτέρω 406 θέσεις μεταφέρονται στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δακτυλογράφων των δικαστηρίων της χώρας, ο αριθμός των οργανικών θέσεων της οποίας αυξάνεται αντίστοιχα κατά 151, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε 445. Οι υπόλοιπες 255 θέσεις καταργούνται.

 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, για την πλήρωση των θέσεων των δακτυλογράφων των δικαστηρίων της χώρας, προσαπαιτείται πλήρης γνώση χειρισμού Η/Υ για παραγωγή κειμένου.

 

5. Όσοι από τους επιτυχόντες στον επαναληπτικό διαγωνισμό της 02-04-1994 για την πλήρωση 205 κενών οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών δεν έχουν διορισθεί γιατί δεν συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα επιτυχόντων του πρώτου διαγωνισμού της 18-08-1993, διορίζονται σε κενές οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών. Στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου υπάγονται και οι λαβόντες μέρος στον διαγωνισμό της 02-04-1994 και ισοβαθμίσαντες με τον τελευταίο επιτυχόντα. Η παράγραφος αυτή τίθεται σε ισχύ από 08-01-1996.

 

6. Από την έναρξη ισχύος του νόμου [Ν] 2298/1995 (ΦΕΚ 62/Α/1995) η παράγραφος 7 του άρθρου 20 αυτού αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 1868/1989 (ΦΕΚ 230/Α/1989) προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Η εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου επεκτείνεται και στους δικαστικούς υπαλλήλους, που έχουν μέχρι την 31-12-1980 διορισθεί ως δικαστικοί υπάλληλοι ή ως επιμελητές δικαστηρίων, εφόσον όμως οι τελευταίοι απέκτησαν μέχρι την ημερομηνία αυτή (31-12-1980) τα τυπικά προσόντα διορισμού σε θέσεις δικαστικών υπαλλήλων και έχουν μέχρι τη δημοσίευση του νόμου [Ν] 1868/1989 μεταταγεί σε θέσεις δικαστικών υπαλλήλων.}}

 

7. Οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 611/1977), ως εκάστοτε ισχύουν, εφαρμόζονται και στους υπαλλήλους των έμμισθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων του Κράτους, πλην των Προϊσταμένων των εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων και των Διευθυντών των Κτηματολογικών Γραφείων Ρόδου και Κω - Λέρου.

 

Συνιστάται Υπηρεσιακό Συμβούλιο αρμόδιο για την κτίση θεμάτων υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης των ως άνω υπαλλήλων. Το Συμβούλιο είναι πενταμελές και αποτελείται από 3 μόνιμους υπαλλήλους των Υποθηκοφυλακείων Αθηνών και Πειραιώς με Α' βαθμό και εικοσαετή τουλάχιστον υπηρεσία, εκ των οποίων οι 2 κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού και 2 αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων με Γ' τουλάχιστον βαθμό. Το Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Με την απόφαση αυτή:

 

α) ορίζονται, με ισάριθμους αναπληρωτές, οι μόνιμοι υπάλληλοι, για τους οποίους δεν θα ισχύει το τελευταίο εδάφιο της πρώτης περιόδου της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994) ως προς την κατάληψη θέσεων Διευθυντών,

 

β) ο Πρόεδρος με τον αναπληρωτή του, μεταξύ των τακτικών μελών, καθώς και ο γραμματέας του Συμβουλίου. Στην ίδια απόφαση περιλαμβάνονται και οι αιρετοί εκπρόσωποι των εργαζομένων με τους αναπληρωτές τους. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου, στο Συμβούλιο μετέχουν, ως εκπρόσωποι των εργαζομένων, οι Πρόεδροι των συλλόγων υπαλλήλων των εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων Αθηνών και Πειραιώς και προκειμένου περί κρίσεως θεμάτων υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ο Πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου τους, των οποίων η θητεία λήγει ευθύς ως ολοκληρωθεί η διαδικασία αναδείξεως των αιρετών εκπροσώπων κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994). Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει πειθαρχικές υποθέσεις, ο Πρόεδρος αντικαθίσταται από δικαστικό λειτουργό ή σύμβουλο ή πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις διατάξεις της παραγράφου Β1 του άρθρου 40 του νόμου [Ν] 1884/1990 (ΦΕΚ 81/Α/1990).

 

8. Το άρθρο 6 του νόμου [Ν] 1999/1991 (ΦΕΚ 206/Α/1991) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 6

 

Το προσωπικό του Ινστιτούτου Κρητικού Δικαίου διακρίνεται: α) σε ειδικό επιστημονικό και β) σε διοικητικό. Το ειδικό επιστημονικό προσωπικό περιλαμβάνει 2 θέσεις κύριων ερευνητών με διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο του Ινστιτούτου και 2 θέσεις συνεργατών ερευνητών. Το ειδικό επιστημονικό προσωπικό προσλαμβάνεται για τριετή θητεία. Οι θέσεις του ειδικού επιστημονικού προσωπικού δεν είναι ασυμβίβαστες με τη δικηγορία. Το διοικητικό προσωπικό περιλαμβάνει 2 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού, 1 θέση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Βιβλιοθηκονόμου, δύο (2) θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χειριστών Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και 1 θέση Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Επιμελητών.}

 

Η παράγραφος 5 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 1999/1991 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Το προσωπικό του Ινστιτούτου Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου διακρίνεται:

 

α) σε ειδικό επιστημονικό προσωπικό και β) σε διοικητικό. Το ειδικό επιστημονικό προσωπικό περιλαμβάνει 3 θέσεις κύριων ερευνητών με διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο του Ινστιτούτου και 1 θέση συνεργάτη ερευνητή. Το ειδικό επιστημονικό προσωπικό προσλαμβάνεται για τριετή θητεία. Οι θέσεις του ειδικού επιστημονικού προσωπικού δεν είναι ασυμβίβαστες με τη δικηγορία. Το διοικητικό προσωπικό περιλαμβάνει 1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Οικονομικού, 1 θέση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Βιβλιοθηκονόμου, 1 θέση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Λογιστικού, 1 θέση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χειριστού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και 1 θέση Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Επιμελητών.}

 

Οι αποδοχές του ειδικού επιστημονικού προσωπικού των ανωτέρω Ινστιτούτων καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών.

 

9. Η ειδική αποζημίωση που χορηγείται στο προσωπικό Φυλακών, Σωφρονιστικών και Θεραπευτικών Καταστημάτων και ΚΑΥ Φυλακών με την υπ' αριθμόν 69868/2005/22-07-1987 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 451/Β/1987), που κυρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 41 του νόμου [Ν] 1968/1991 (ΦΕΚ 150/Α/1991), καθορίζεται από 01-06-1995 σε 6.000 δραχμές για κάθε ημέρα απασχόλησης πέραν του πενθημέρου, αφαιρουμένων των νόμιμων κτήσεων. Η αποζημίωση αυτή μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των ως άνω Υπουργών.

 

10. Συνιστάται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης Ειδική Νομική Υπηρεσία, σκοπός της οποίας είναι:

 

α) η νομική κάλυψη των ελληνικών θέσεων για θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα άλλα διεθνή όργανα λήψης αποφάσεων,

 

β) η παρακολούθηση της εξέλιξης των διακρατικών ρυθμίσεων και συμφωνιών αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης και η μέριμνα για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας,

 

γ) η υποβοήθηση του νομοπαρασκευαστικού έργου και η αντιμετώπιση κάθε θέματος που αφορά στην εφαρμογή του ενωσιακού και διεθνούς δικαίου αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

 

Όλες οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται σε συνεργασία με τις καθ' ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις.

 

Η Ειδική Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης στελεχώνεται ως εξής:

 

α) Από δικαστικούς λειτουργούς με βαθμό προέδρου πρωτοδικών, εφέτη, πολιτικών ή διοικητικών δικαστηρίων, εισαγγελέα πρωτοδικών ή αντιεισαγγελέα εφετών ή παρέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι οποίοι διαθέτουν τουλάχιστον πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας, ή μίας άλλης τουλάχιστον γλώσσας της ευρωπαϊκής ένωσης, και αποσπώνται με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στο Υπουργείο, με διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από απόφαση του οικείου ανώτατου δικαστικού συμβουλίου. Τα καθήκοντα των αποσπώμενων δικαστικών λειτουργών αφορούν αποκλειστικά στους τομείς της εκτέλεσης νομοπαρασκευαστικού έργου και της εκπροσώπησης της χώρας σε διεθνείς οργανισμούς.

 

β) Από μέλη του διδακτικού προσωπικού νομικών τμημάτων ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, με βαθμό Λέκτορα, Επίκουρου ή Αναπληρωτή Καθηγητή, που διαθέτουν τουλάχιστον πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (ή γαλλικής, ή μίας τουλάχιστον γλώσσας της ευρωπαϊκής ένωσης) και τα οποία αποσπώνται στο Υπουργείο κατά παρέκκλιση κάθε άλλης σχετικής με τη διαδικασία της απόσπασης διάταξης, με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Τμήματος της Σχολής, όπου ανήκουν και σχετική απόφαση του Πρύτανη.

 

Όσον αφορά στη χρονική διάρκεια της απόσπασης των προσώπων που αναφέρονται στην περίπτωση α' εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 51 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών. Η απόσπαση των προσώπων που αναφέρονται στην περίπτωση β' γίνεται για χρονικό διάστημα 2 ετών, που μπορεί να παραταθεί για 1 ακόμη έτος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 112 του νόμου 4055/2012 (ΦΕΚ 51/Α/2012), με το άρθρο 87 του νόμου 4139/2013 (ΦΕΚ 74/Α/2013), με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 70 του νόμου [Ν] 4689/2020 (ΦΕΚ 103/Α/2020).

 

11. Στο άρθρο 29 του νόμου [Ν] 1851/1989 (ΦΕΚ 122/Α/1989) προστίθεται παράγραφος 3, που έχει ως εξής:

 

{3. Οι θέσεις των υπό στοιχεία α' και β' περιπτώσεων της παραγράφου 1 μπορεί να καλύπτονται με απόσπαση ιατρών από το Δημόσιο, την υπηρεσία Υγειονομικού της Ελληνικής Αστυνομίας ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, με δεκαετή τουλάχιστον υπηρεσία. Η απόσπαση ενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και του οικείου Υπουργού.}

 

12. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 41 του νόμου [Ν] 2318/1995 (ΦΕΚ 126/Α/1995) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η ανωτέρω διάταξη δεν εφαρμόζεται για προέδρους κοινοτήτων με εγγεγραμμένους κατοίκους κάτω των 1.000, οι οποίοι έχουν εκλεγεί κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.}

 

13. Η προθεσμία ισχύος του πίνακα προσληπτέων του διαγωνισμού που διεξήχθη από 13-07-1994 έως 05-08-1994 για την πλήρωση θέσεων κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φύλαξης Φυλακών, Σωφρονιστικών και Θεραπευτικών Καταστημάτων και ΚΑΥΦ Φυλακών, που λήγει την 31-08-1995 παρατείνεται για ένα έτος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.