Νομοθετικό διάταγμα 1262/72 - Άρθρο 19

Άρθρο 19


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ιδρύεται Ειδικό Ταμείον υπό την επωνυμία Ειδικό Ταμείον Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων, όπερ αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, εδρεύει εν Αθήναις και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Δημοσίων Έργων.

 

2. Σκοπός του Ειδικού Ταμείου είναι:

 

α) Η απ' ευθείας χρηματοδότησις της εφαρμογής ρυθμιστικών και πολεοδομικών σχεδίων καθ' άπασαν την χώραν, περιλαμβανομένης και της χρηματοδοτήσεως εκτελέσεως των σχετικών έργων υπό αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών, ως και η επιδότηση ή δανειοδότησις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμών κοινής ωφελείας δια τοιαύτας εφαρμογές και εκτελέσεις έργων.

 

Εις εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να γίνει απ' ευθείας χρηματοδότησις και δια την εκπόνηση πολεοδομικών και ρυμοτομικών σχεδίων.

 

β) Η εξασφάλισις των αναγκαίων περιοχών δια τις μελλοντικές ανάγκες των ως άνω έργων ως και που θα απαιτηθούν δια την εφαρμογήν των Ρυθμιστικών Σχεδίων τοιούτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του νομοθετικού διατάγματος 198/1973 (ΦΕΚ 267/Α/1973) και με το άρθρο 11 του νόμου 651/1977 (ΦΕΚ 207/Α/1977).

 

3. Οι πόροι του Ειδικού Ταμείου προέρχονται εκ:

 

α) κρατικής επιχορηγήσεως

β) δανείου ή ομολογιακού δανείου, για τα οποία δύναται να παρασχεθεί εγγύηση του Δημοσίου.

γ) των εσόδων εκμεταλλεύσεως της περιουσίας αυτού,

δ) των εσόδων των προερχομένων εξ ειδικών τελών επί της γης ή των κτισμάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το εδάφιο β' της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του νόμου [Ν] 1957/1991 (ΦΕΚ 114/Α/1991).

 

4. Το Ειδικό Ταμείον διοικείται υπό διοικητικού συμβουλίου, του οποίου η σύνθεσις ορίζεται δια βασιλικού διατάγματος, εκδιδομένου με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων. Δι' ομοίως εκδιδομένων βασιλικών διαταγμάτων ορίζονται τα εκ της εκπροσωπήσεως του Ειδικού Ταμείου, ο οργανισμός και οι οργανικές θέσεις του προσωπικού αυτού ως και τα της αναθέσεως σχετικών καθηκόντων εις υπαλλήλους του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, οι αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου και του Προέδρου αυτού, ως και η μεταβίβασις τούτων εις έτερα όργανα, τα της διαχειρίσεως των πόρων και τα της οικονομικής υπηρεσίας του Ειδικού Ταμείου, τα της ιδρύσεως παραρτημάτων αυτού και πάσα εν γένει λεπτομέρεια αναγκαία δια λειτουργία τούτου.

 

5. Το Ειδικό Ταμείον απολαύει των απαλλαγών από φόρων και τελών και των εν γένει ουσιαστικών και δικονομικών προνομίων του Δημοσίου, εξαιρέσει των δασμών και τούτοις συν-εισπραττομένων φόρων, του φόρου κύκλου εργασίας, των τελών χαρτοσήμου και των τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων. Συμβάσεις χρηματοδοτήσεως ή δανειοδοτήσεως καταρτιζόμενες δια την εκπλήρωση του σκοπού του Ειδικού Ταμείου, τα οικεία Συμβόλαια, ως και οι εις εκτέλεσιν τούτων καταβολές και επιστροφές χρημάτων απαλλάσσονται πάντων των υπέρ τρίτων τελών, δικαιωμάτων και εισφορών, τα δε σχετικά δικαιώματα των συμβολαιογράφων και υποθηκοφυλάκων ορίζονται εις τα υπό του Δημοσίου καταβαλλόμενα.

 

6. Η νομική εν γένει υπηρεσία του Ειδικού Ταμείου διεξάγεται δια του παρά το Υπουργείο Δημοσίων Έργων Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Κράτους. Ο παρ' αυτό Νομικός Σύμβουλος έχει δια το Ειδικό Ταμείον τις επί των υποθέσεων του Δημοσίου αρμοδιότητας Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι δε παρ' αυτό Πάρεδροι και Δικαστικοί αντιπρόσωποι τις των Παρέδρων και Δικαστικών Αντιπροσώπων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Το Διοικητικό Συμβούλιον δύναται με την εισήγηση του ανωτέρω Νομικού Συμβούλου να αναθέτει την διεξαγωγή συγκεκριμένων νομικών ή δικαστικών υποθέσεων εις δικηγόρους οίτινες παρίστανται ως πληρεξούσιοι αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με το άρθρο 7 του νομοθετικού διατάγματος 198/1973 (ΦΕΚ 267/Α/1973).

 

7. Αποζημιώσεις καταβαλλόμενες εκ χρηματοδοτήσεως του Ειδικού Ταμείου δια την υπό του Δημοσίου, κατά τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 632/1970 περί αναλήψεως υπό του Δημοσίου των εκ της εφαρμογής των πολεοδομικών σχεδίων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των Δήμων ή Κοινοτήτων ως τούτο τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε δια του νομοθετικού διατάγματος 1143/1972 επίσπευση της απαλλοτριώσεως ακινήτων καταλαμβανόμενων υπό των προβλεπομένων υπό των εγκεκριμένων πολεοδομικών σχεδίων κοινοχρήστων εν γένει χώρων (οδών, πλατειών, αλσών κ.λ.π.) εισπράττονται με μέριμνα των αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών κατά τις διατάξεις περί εισπράξεως των Δημοσίων εσόδων. Τα παρά των Δημοσίων Ταμείων εισπραττόμενα, κατ' εφαρμογήν της παρούσης παραγράφου, ποσά εισάγονται στον παρά την Τράπεζα της Ελλάδος λογαριασμό του Ειδικού Ταμείου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με το άρθρο 7 του νομοθετικού διατάγματος 198/1973 (ΦΕΚ 267/Α/1973).

 

8. Αποζημιώσεις καταβαλλόμενες υπό των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως εξ επιδοτήσεως του Ειδικού Ταμείου δια την επισπεύσει τούτων εφαρμογήν των ρυθμιστικών και πολεοδομικών σχεδίων, που βεβαιώνονται εις βάρος των υπόχρεων, εισπράττονται κατά τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων, και εισάγονται υπό ίδιον κωδικό αριθμόν εις τα έσοδα του οικείου Δήμου ή Κοινότητος, διατίθενται δε αποκλειστικώς δια την εφαρμογήν του ρυθμιστικού ή πολεοδομικού σχεδίου αυτού. Τα αυτά εφαρμόζονται και δια την περαιτέρω διάθεση του εσόδου τούτου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με το άρθρο 7 του νομοθετικού διατάγματος 198/1973 (ΦΕΚ 267/Α/1973).

 

9. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1, των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 2 και του πρώτου εδαφίου του άρθρου 4 του νομοθετικού διατάγματος 761/1970 περί ρυθμίσεως οφειλών προς αποζημίωση κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του νόμου 5269/1931, εφαρμόζονται και εις τις περιπτώσεις των προηγουμένων παραγράφων 7 και 8.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 προστέθηκε με το άρθρο 7 του νομοθετικού διατάγματος 198/1973 (ΦΕΚ 267/Α/1973).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.