Νόμος 4320/15 - Άρθρο 38

Άρθρο 38: Ρυθμίσεις θεμάτων ΝΕΡΙΤ ανώνυμη εταιρεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΣ) της ΝΕΡΙΤ ανώνυμη εταιρεία του άρθρου 8 του νόμου 4173/2013 (ΦΕΚ 169/Α/2013) καταργείται. Με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ίδιου νόμου, όπως αυτή αντικαθίσταται με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, το σύνολο των αρμοδιοτήτων του καταργούμενου εποπτικού συμβουλίου ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΕΡΙΤ ανώνυμη εταιρεία.

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 του νόμου 4173/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΕΡΙΤ ανώνυμη εταιρεία διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Επικρατείας που είναι αρμόδιος για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και από 4 μέλη, τα οποία επιλέγονται μεταξύ προσώπων εγνωσμένου επαγγελματικού και επιστημονικού κύρους, με εξειδίκευση σε τομείς συναφείς με το σκοπό και τις αρμοδιότητες της ΝΕΡΙΤ ανώνυμη εταιρεία. Ο Διευθύνων Σύμβουλος επιλέγει 1 μέλος του διοικητικού συμβουλίου ως αναπληρωτή του. Ο τελευταίος αναπληρώνει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο απόντα ή κωλυόμενο και ασκεί όλες τις αρμοδιότητές του σε περίπτωση που αυτός παραιτηθεί ή εκλείψει, έως το διορισμό του διαδόχου του.}

 

3. Το στοιχείο α' της παραγράφου 9 του άρθρου 9 του νόμου 4173/2013, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου έβδομου του νόμου 4279/2014 (ΦΕΚ 158/Α/2014), καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.