Νόμος 4320/15 - Άρθρο 37

Άρθρο 37: Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 201 του νόμου 4281/2014 τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{1. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Μέρους Β' αρχίζει από την 29-02-2016, εκτός αν ορίζεται άλλως στις επιμέρους διατάξεις αυτού.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015).

 

2. Η παράγραφος 8 του άρθρου 139 του νόμου 4281/2014 τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{8. Η δημοσίευση της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 152 του παρόντος νόμου, αντικαθιστά την υποχρέωση δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η δημοσίευση των προκηρύξεων στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως εξακολουθεί να ισχύει έως την έναρξη ισχύος του άρθρου 152 και καταλαμβάνει και τις προκηρύξεις που θα έχουν αποσταλεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης μέχρι την προηγούμενη της έναρξης ισχύος του άρθρου 152.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015).

 

3. Οι παράγραφοι 1-11 του άρθρου 2 του νόμου 2286/1995 καταργούνται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Κατ' εξαίρεση εξακολουθούν να ισχύουν μόνο για το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (ΕΠΠ) έτους 2014 και προγενέστερων αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.