Νόμος 4320/15 - Άρθρο 36

Άρθρο 36: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 2469/1997


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η περίπτωση ζ' της παραγράφου 11 του άρθρου 15 του νόμου 2469/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ζ. Τα κεφάλαια που κατατίθενται από τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και Ασφαλιστικούς Φορείς στην Τράπεζα της Ελλάδος σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης, δύνανται να επενδύονται στο σύνολό τους σε συμβάσεις αγοράς ή πώλησης τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου με σύμφωνα επαναπώλησης / επαναγοράς με αντισυμβαλλόμενο το Ελληνικό Δημόσιο (repos, reverse repos, buy/sell back, sell/buy back). Σε περίπτωση κεφαλαιακών ζημιών των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων από την για οποιονδήποτε λόγο μη προσήκουσα και ιδίως μη έγκαιρη ή μη ολοσχερή εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου ως αντισυμβαλλομένου σε συμβάσεις αγοράς ή πώλησης με σύμφωνα επαναγοράς, το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ο Ασφαλιστικός Φορέας που υπέστη τη ζημία έχει απευθείας αξίωση αποζημίωσης κατά του Ελληνικού Δημοσίου.}

 

Η ως άνω διάταξη ισχύει από 17-03-2015.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.