Νόμος 4314/14 - Άρθρο 98

Άρθρο 98: Αρμοδιότητες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Τα Επιμελητήρια ασκούν κάθε αρμοδιότητα σχετική με το σκοπό τους, όπως αυτός αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1.

 

Για την επίτευξη του σκοπού τους τα Επιμελητήρια ασκούν κατ' εξουσιοδότηση αρμοδιότητες δημόσιου δικαίου που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα, συμμετέχουν στο εταιρικό κεφάλαιο νομικών προσώπων που εξυπηρετούν ευρύτερο δημόσιο συμφέρον, λειτουργούν τις υπηρεσίες Γενικού Εμπορικού Μητρώου, συμβάλλουν στις διαδικασίες ενιαίας και απλοποιημένης αδειοδότησης, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες εκπαίδευσης και κατάρτισης τεχνικών επαγγελμάτων, για προώθηση ένταξης στη ζήτηση νέων παραγωγικών διαδικασιών.}

 

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του νόμου 2081/1992 τα στοιχεία α', β', γ' και δ' αντικαθίστανται ως εξής:

 

{α. Υποβάλλουν προς την Πολιτεία εισηγήσεις συμβουλευτικού και γνωμοδοτικού χαρακτήρα για θέματα πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης, εμπορικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών ή γενικά για την εθνική οικονομία.

 

Τα Επιμελητήρια διατυπώνουν τη γνώμη τους μέσα σε προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 45 ημερών από τη γνωστοποίηση σε αυτά του θέματος.

 

Δύνανται να συμμετέχουν σε επιτροπές και όργανα σχεδιασμού έργων υποδομής και μεριμνούν, με κάθε μέσο, για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της μεταποίησης, του τομέα υπηρεσιών με έμφαση τις εξαγωγές και γενικά για την αύξηση της παραγωγής και της παραγωγικότητας.

 

β. Χορηγούν στα μέλη τους πιστοποιητικά εγγραφής και καταγωγής προϊόντων, βεβαιώνουν τη γνησιότητα της υπογραφής αυτών, καταγράφουν συστηματικά τα εμπορικά και επαγγελματικά έθιμα, παρέχουν πληροφορίες στα μέλη τους και στην Πολιτεία για τις αλλοδαπές αγορές, τις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις και για άλλα συναφή θέματα. Ενημερώνουν τα μέλη τους για τα αναπτυξιακά, τα επενδυτικά και τα χρηματοδοτικά προγράμματα.

 

Μελετούν τις τάσεις και εξελίξεις στην εθνική οικονομία και υποβάλλουν σχετικές προτάσεις με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

 

Επίσης εκπονούν μελέτες για τα μέλη τους σε συγκεκριμένες γεωγραφικές αγορές, στις οποίες αυτά πρόκειται να δραστηριοποιηθούν, εκδίδουν δε κατά τακτά χρονικά διαστήματα κλαδικές μελέτες, ανάλογα με τον ειδικότερο προσανατολισμό του κάθε Επιμελητηρίου και σε συντονιστική συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων.

 

γ. Προβαίνουν στις αναγκαίες ενέργειες για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας Γενικού Εμπορικού Μητρώου, εφαρμόζοντας την υφιστάμενη νομοθεσία και τις σχετικές οδηγίες της Διεύθυνσης Εταιρειών και Γενικού Εμπορικού Μητρώου και του Εποπτικού Συμβουλίου.

 

Επίσης τηρούν τα Μητρώα Μελών τους, τα οποία ενημερώνονται αυτοδίκαια και αυτόματα, για κάθε αρχική καταχώριση και για κάθε μεταβολή έως και τη διαγραφή, που γίνεται στη μερίδα και στο φάκελο του κάθε υπόχρεου εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

 

δ. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η οποία εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και ρυθμίζει τις αναγκαίες λεπτομέρειες, επιτρέπεται στα Επιμελητήρια να προβούν στις κατά περίπτωση απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να αναλάβουν, μόνα ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, τη διαχείριση βιομηχανικών και ελεύθερων ζωνών, εμπορικών κέντρων, μόνιμων εκθέσεων και εκθετηρίων χώρων, σταθμών, λιμένων, αιθουσών δημοπρασιών, γενικών αποθηκών, εργαστηρίων ανάλυσης και εξέτασης εμπορευμάτων.}

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου 2081/1992 προστίθεται στοιχείο ι)α' ως εξής:

 

{ι)α. Αναλαμβάνουν και διεκπεραιώνουν κατ' εξουσιοδότηση και κάθε άλλο έργο συναφές με το σκοπό τους, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.}

 

4. Στο τέλος του άρθρου 2 του νόμου 2081/1992 προστίθεται παράγραφος 3, ως εξής:

 

{3. Κάθε αρχή και κάθε φορέας, δημόσιος ή ιδιωτικός, υποχρεούται, αν δεν αντίκειται στις κείμενες διατάξεις, να παρέχει στα Επιμελητήρια κάθε πληροφορία που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών τους και την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων τους.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 99 του νόμου 4497/2017 (ΦΕΚ 207/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.