Νόμος 4314/14 - Άρθρο 99

Άρθρο 99: Άλλες μορφές Επιμελητηρίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι νομικές οντότητες, στις οποίες έχει παραχωρηθεί, η χρήση του όρου Επιμελητήριο, υποχρεούνται το πρώτο τρίμηνο του έτους, μετά το πέρας κάθε τριετίας, να καταθέτουν στη Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, πίνακα δράσεων, καθώς και πρόχειρους ισολογισμούς των ετών αυτών. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής, ανακαλείται με προεδρικό διάταγμα, κατόπιν πρότασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η παραχώρηση της χρήσης του όρου Επιμελητήριο. Ως πρώτο έτος για την έναρξη της υποχρέωσης της παρούσας παραγράφου ορίζεται το έτος 2018.

 

2. Με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, οι νομικές οντότητες, στις οποίες έχει παραχωρηθεί, κατά το παρόν άρθρο, η χρήση του όρου Επιμελητήριο, μπορεί να εγγράφονται σε ειδικό μητρώο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και να ενισχύονται οικονομικά από αυτήν για συγκεκριμένες δράσεις που εξυπηρετούν το σκοπό τους.

 

3. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των νόμων 2081/1992 και [Ν] 3419/2005.

 

4. Κάθε χρήση του όρου Επιμελητήριο χωρίς την τήρηση των ισχυουσών διατάξεων απαγορεύεται απολύτως. Τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών οντοτήτων που κάνουν παρανόμως χρήση του όρου αυτού, τιμωρούνται με χρηματική ποινή ύψους από 3.000 € έως 10.000 € έκαστος, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Η είσπραξη των ανωτέρω ποσών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 98 του νόμου 4497/2017 (ΦΕΚ 207/Α/2017).

 

5. Κάθε διάταξη που αντίκειται στις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου καταργείται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 99 του νόμου 4497/2017 (ΦΕΚ 207/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.