Νόμος 4314/14 - Άρθρο 97

Άρθρο 97


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 7 του άρθρου 4 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου ημερολογιακού έτους.

 

Ο προϋπολογισμός κάθε οικονομικού έτους συντάσσεται από τη διοικητική επιτροπή στο πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους, εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο και υποβάλλεται, για τελική έγκριση, στον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Παρόμοια διαδικασία ακολουθείται και για κάθε τροποποίηση του προϋπολογισμού. Αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την τήρηση και εφαρμογή της παρούσας παραγράφου είναι η Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Καταναλωτή.

 

Τα Επιμελητήρια της χώρας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων οφείλουν να συντάσσουν έως τις 30 Απριλίου ισολογισμό χρήσης, που ελέγχεται από δύο Ορκωτούς Ελεγκτές. Το σχετικό Φύλλο Ελέγχου εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός μηνός από την υποβολή του, υποβάλλεται για τελική έγκριση στον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και αναρτάται στο σύστημα Διαύγεια.

 

Τα Επιμελητήρια υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις διατάξεις που αφορούν το λογιστικό των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

 

Τα Επιμελητήρια που έχουν συστήσει ή συμμετάσχει σε εταιρείες κατά το άρθρο 2 του παρόντος νόμου οφείλουν να συντάσσουν ενιαίες καταστάσεις οικονομικών στοιχείων, οι οποίες απεικονίζονται στον ενιαίο ισολογισμό τους.

 

Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων υπόκεινται στον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 

Η έναρξη εφαρμογής της παρούσας παραγράφου αρχίζει από την 01-01-2015.}

 

2. Η παράγραφος 8 του άρθρου 4 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{8. Η σύναψη και εκτέλεση όλων των συμβάσεων προμηθειών αγαθών, υπηρεσιών και ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών των Επιμελητηρίων διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014).}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 99 του νόμου 4497/2017 (ΦΕΚ 207/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.