Νόμος 2081/92 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Έννοια, σκοπός, μέλη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα Επιμελητήρια αποτελούν υποχρεωτικές, αυτοτελείς και ανεξάρτητες ενώσεις φυσικών και νομικών προσώπων, που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σε ορισμένη περιφέρεια. Τα Επιμελητήρια είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, επί των οποίων ο Υπουργός Ανάπτυξης ασκεί κατασταλτική διαχειριστική εποπτεία, ως προς τη νομιμότητα των πράξεών τους. Ο Υπουργός Ανάπτυξης μπορεί να μεταβιβάζει στους Γενικούς Γραμματείς Περιφέρειας την αρμοδιότητα που ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του νόμου 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/2005).

 

2. Σκοπός των Επιμελητηρίων, μέσα στα όρια της περιφέρειάς τους, είναι η προστασία και η ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, των επαγγελμάτων, του τομέα παροχής υπηρεσιών και των εξαγωγών, σύμφωνα με τα συμφέροντα και τους στόχους της εθνικής οικονομίας, για την ανάπτυξη και την πρόοδο αυτής. Η παροχή προς την Πολιτεία γνωμοδοτικών εισηγήσεων για κάθε οικονομικό θέμα, περιλαμβανομένων και των σχετικών νομοσχεδίων, με γνώμονα πάντοτε την οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειάς τους και την εξυπηρέτηση του γενικότερου συμφέροντος της εθνικής οικονομίας. Η παροχή στα μέλη τους και σε κάθε ενδιαφερόμενο γνωμοδοτικών εισηγήσεων και πληροφοριών για κάθε οικονομικό θέμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 19 του νόμου 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/2005).

 

3. Μέλη του Επιμελητηρίου είναι, για την παροχή των ανταποδοτικών τους υπηρεσιών, όλα τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που εγγράφονται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

 

Τα μητρώα των Επιμελητηρίων ενημερώνονται σχετικά με τα μέλη τους αυτόματα για κάθε οριστική πράξη, όπως ενδεικτικά, εγγραφή, μεταβολή και διαγραφή από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

 

Η υποχρέωση εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο αρχίζει στην περίπτωση των φυσικών προσώπων από την έναρξη της εμπορικής τους δραστηριότητας και στην περίπτωση των νομικών προσώπων από τη σύστασή τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 19 του νόμου 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/2005), με το άρθρο 96 του νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014).

 

3)α. Ως μέλη του Επιμελητηρίου δύνανται να εγγραφούν μη εγκατεστημένα στη χώρα μας πρόσωπα, στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια αναστολής καταβολής του φόρου προστιθέμενης αξίας κατά την εισαγωγή αγαθών και εφαρμογή του συστήματος αντιστροφής της υποχρέωσης για τις παραδόσεις αγαθών στο εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με την παράγραφο 4)α του άρθρου 29 του νόμου [Ν] 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α/2001), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του νόμου 4132/2013 (ΦΕΚ 59/Α/2013), Αρμόδιο Επιμελητήριο για την εγγραφή των ανωτέρω προσώπων ορίζεται το Επιμελητήριο του τόπου της προσωρινής εισαγωγής και αποθήκευσης των εν λόγω αγαθών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3)α προστέθηκε με το άρθρο 45 του νόμου 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α/2013).

 

4. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου κάθε Επιμελητηρίου, τα οποία μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις αυτού, είναι και οι πρόεδροι ή οι νόμιμοι αναπληρωτές αυτών του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, του Εμπορικού Συλλόγου, άλλων Επιμελητηρίων, που προβλέπονται στο νόμο αυτόν και εδρεύουν στην ίδια περιφέρεια, οι πρόεδροι ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους των τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων που είναι συναφείς με το εμπόριο, τη βιομηχανία και τη βιοτεχνία, οι πρόεδροι ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους του Συνδέσμου Εμπορικών Αντιπροσώπων, του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων, καθώς και ο διευθυντής ή ο νόμιμος αναπληρωτής του της Τράπεζας της Ελλάδος και των τριών μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών, που διατηρούν υποκαταστήματα στην περιφέρεια του οικείου Επιμελητηρίου. Μέλη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο, είναι και όσοι διετέλεσαν πρόεδροι του διοικητικού συμβουλίου του οικείου Επιμελητηρίου και τα επίτιμα μέλη αυτού ή της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, καθώς και μέχρι τέσσερα πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, στον οποίο ανήκει το οικείο Επιμελητήριο, που έχουν αποδεδειγμένα επιτυχή επίδοση στο εμπόριο, τη βιομηχανία, τη βιοτεχνία ή τις υπηρεσίες, τα οποία ορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του οικείου Επιμελητηρίου. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια (μέλη εκ του νόμου) δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 19 του νόμου 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/2005).

 

5. Τα Επιμελητήρια ιδρύονται και καταργούνται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στο οποίο ρυθμίζονται όλα τα σχετικά θέματα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 95 του νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014).

 

6. Σε κάθε περιφερειακή ενότητα (πρώην νομό) λειτουργεί ένα Επιμελητήριο. Τα αυτοτελή εμποροβιομηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά Επιμελητήρια που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, εξακολουθούν να λειτουργούν νομίμως. Δύο ή περισσότερα όμορα επιμελητήρια μπορούν να συγχωνεύονται, με χωροταξικά κριτήρια κατά περιφερειακή ενότητα ή εντός της ίδιας περιφέρειας, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων. Επιμελητήριο που τα μέλη του είναι λιγότερα από 5.000 και όπως προκύπτει από τα απολογιστικά στοιχεία της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, που υποβάλλονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, δεν είναι βιώσιμο, συγχωνεύεται με ένα ή περισσότερα όμορα Επιμελητήρια με υπουργική απόφαση, που εκδίδεται εντός τριμήνου από την υποβολή των απολογιστικών στοιχείων. Στις περιπτώσεις των κατά τα ανωτέρω συγχωνεύσεων με την ίδια για τη συγχώνευση απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ρυθμίζονται όλα τα σχετικά θέματα και, ιδίως, τα σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συγχωνευόμενων Επιμελητηρίων, τα εμπράγματα δικαιώματα αυτών, τις εκκρεμείς δικές, την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού και την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων. Με την ίδια απόφαση μπορεί να προβλέπεται η ίδρυση και λειτουργία παραρτημάτων σε περιφερειακές ενότητες. Τα Επιμελητήρια υποχρεούνται να μεριμνούν έτσι ώστε έτσι να παρέχουν στα μέλη τους, το σύνολο των υπηρεσιών τους, με ηλεκτρονικά μέσα, όπως ενδεικτικά, ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών και ηλεκτρονική έκδοση και διαβίβαση των εκδιδόμενων πιστοποιητικών. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του οικείου Επιμελητηρίου μπορεί να ιδρύονται σημεία εξυπηρέτησης επιχειρήσεων και σε άλλες πόλεις του νομού, να ρυθμίζονται τα θέματα διάρθρωσης και στελέχωσης των γραφείων αυτών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 95 του νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014).

 

7. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του οικείου Επιμελητηρίου, μπορεί να ιδρύονται γραφεία του Επιμελητηρίου και σε άλλες πόλεις του νομού. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, ρυθμίζονται τα θέματα διάρθρωσης και στελέχωσης των γραφείων αυτών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 10 του νόμου 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/1999).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν καταργήθηκε με το άρθρο 99 του νόμου 4497/2017 (ΦΕΚ 207/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.