Νόμος 4314/14 - Άρθρο 93

Άρθρο 93: Τροποποίηση νόμου 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/2014)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του νόμου 4264/2014 καταργείται.

 

2. Η περίπτωση στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου 4264/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{στ) μέχρι 3 λαϊκές αγορές ανά ημέρα στις οποίες, κατά σειρά προτίμησης, επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί.}

 

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του νόμου 4264/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Δεν δικαιούται νέας άδειας ο επαγγελματίας πωλητής ο οποίος μεταβιβάζει την άδειά του, καθώς και ο επαγγελματίας πωλητής που συνταξιοδοτείται λόγω γήρατος ή αναπηρίας.}

 

4. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 14 του νόμου 4264/2014 η φράση Για το σκοπό αυτόν ο αδειούχος καταθέτει ετησίως, σε κάθε ετήσια επέτειο χορήγησης της άδειας αντικαθίσταται από τη φράση Για το σκοπό αυτόν κάθε 3 χρόνια ο αδειούχος καταθέτει.

 

5. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 14 του νόμου 4264/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Αλλαγή κατηγορίας επιτρέπεται από τις κατηγορίες στ', ζ', η', θ' και Γ στις κατηγορίες α', β', γ', δ' και ε', καθώς και μεταξύ των κατηγοριών α', β', γ', δ' και ε'.}

 

6. Στο άρθρο 16 του νόμου 4264/2014 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωση του αδειούχου επαγγελματία πωλητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12, οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως.}

 

7. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του νόμου 4264/2014, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

 

{Οι άδειες αυτές ισχύουν εντός της Περιφέρειας στην οποία ανήκει ο δήμος που τις χορήγησε. Η παρούσα ρύθμιση καταλαμβάνει αυτοδικαίως και τις ισχύουσες άδειες.}

 

8. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 26 του νόμου 4264/2014 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

 

{Στην περίπτωση που η πώληση των προϊόντων αυτών διενεργείται από παραγωγούς κατόχους άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου, δεν υφίσταται το πληθυσμιακό όριο που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 25.}

 

9. Η παράγραφος 2 του άρθρου 29 του νόμου 4264/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Κατά τη διάρκεια εκθέσεων, πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων, μπορεί να δίδεται άδεια κατάληψης χώρου από τον οικείο Δήμο σε κατόχους άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο την παροχή πρόχειρων γευμάτων κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 26, για ορισμένες ώρες και μόνο για τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Οι ημέρες δραστηριότητας των εν λόγω πωλητών δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον αριθμό των ημερών της σχετικής εκδήλωσης και σε κάθε περίπτωση, εάν πρόκειται για ημερήσια εκδήλωση, επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται δύο ώρες πριν από την έναρξη της εκδήλωσης και δύο ώρες μετά τη λήξη αυτής. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των καθορισμένων θέσεων, διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ενδιαφερομένων με ευθύνη του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.}

 

10. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του νόμου 4264/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η πράξη επιβολής διοικητικού προστίμου του παρόντος νόμου υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή, η οποία ασκείται ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης της Περιφέρειας όπου επιβλήθηκε το πρόστιμο μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την με οποιονδήποτε τρόπο αποδεδειγμένη κοινοποίησή της στον υπόχρεο.}

 

11. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του νόμου 4264/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

 
{Επίσης, επιτρέπεται μία φορά η μεταβίβαση της άδειας στα τέκνα ή στον / στην σύζυγο ή στους αδελφούς, εφόσον τα πρόσωπα αυτά αποδεδειγμένα εργάζονται μαζί με τον αδειούχο πωλητή.}

 

12. Στο στοιχείο β της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του νόμου 4264/2014 οι λέξεις μόνιμης εφ' όρου ζωής διαγράφονται.

 

13. Στο στοιχείο γ της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του νόμου 4264/2014 οι λέξεις ως μόνιμης (εφ' όρου ζωής) διαγράφονται.

 

14. Η παράγραφος 6 του άρθρου 32 του νόμου 4264/2014 καταργείται και οι επόμενες αναριθμούνται 6 και 7.

 

15. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του νόμου 4264/2014 οι λέξεις για λόγους υγείας διαγράφονται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.