Νόμος 4264/14 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Διοικητικές Κυρώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 31, για τις παρακάτω παραβάσεις, επιβάλλεται και διοικητικό πρόστιμο ως εξής:

 

α) για έλλειψη άδειας, πρόστιμο 5.000 € και για μη κατοχή της τη στιγμή του ελέγχου πρόστιμο 1.000 €,

 

β) για πώληση προϊόντων που δεν αναγράφονται στην άδεια, πρόστιμο 2.000 €,

 

γ) για αυθαίρετη αλλαγή χώρου, μη τήρηση ωραρίου, μη αυτοπρόσωπη προσέλευση, μη τοποθέτηση ζυγού σε εμφανές σημείο, μη τοποθέτηση πινακίδων σε κάθε προϊόν με τις ενδείξεις της τιμής πώλησης ή της ποιότητας ή της προέλευσης του προϊόντος, καθώς και μη αναγραφή της αληθούς προέλευσης αυτού και μη τοποθέτηση ειδικής πινακίδας με τον αριθμό της άδειας, το όνομα του κατόχου και τα λοιπά απαιτούμενα στοιχεία, πρόστιμο 1.000 €, για καθεμία από τις ανωτέρω παραβάσεις,

 

δ) για διάθεση προϊόντων τα οποία δεν συνοδεύονται από τα παραστατικά που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, ή συνοδεύονται από παραποιημένα ή με ανακριβή στοιχεία παραστατικά, πρόστιμο 5.000 €,

 

ε) για χρήση ελαττωματικών ή μη εγκεκριμένων μέτρων, σταθμών και ζυγών, κατά τη ζύγιση ή στάθμιση των προϊόντων, για την με οποιονδήποτε τρόπο παραποίηση της ζύγισης, πρόστιμο 1.000 €,

 

στ) για αναπλήρωση του πωλητή ή πρόσληψη υπαλλήλου από αυτόν, χωρίς την τήρηση των διατάξεων του παρόντος, πρόστιμο 1.000 €,

 

ζ) για πώληση προϊόντων εκτός του καθορισμένου ωραρίου της λαϊκής αγοράς, πρόστιμο 1.000 €.

 

η) για μη τήρηση των υποχρεώσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 25 επιβάλλεται στους αδειούχους:

 

α) σε περίπτωση υπέρβασης της χρονικής διάρκειας των δύο ωρών, πρόστιμο 500 €,

β) για τη μη τήρηση φακέλου φύλλων παρουσίας ανά μήνα πρόστιμο 1000 €,

γ) για τη μη ενημέρωση του εν λόγω φακέλου πρόστιμο 200 € και

δ) για μη τήρηση της υποχρέωσης της ελάχιστης απόστασης των 150 m πρόστιμο 500 €.

 

Σε περίπτωση υποτροπής των ως άνω παραβάσεων σε χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός έτους το πρόστιμο διπλασιάζεται.

 

θ) Για μη τήρηση της υποχρέωσης του χρόνου δραστηριοποίησης της παραγράφου 2 του άρθρου 29 επιβάλλεται στους αδειούχους πρόστιμο 500 €.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 53 του νόμου 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016).

 

2. Η άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου ανακαλείται υποχρεωτικά από την αρχή που την έχει εκδώσει, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

α) Εάν διαπιστωθεί η ύπαρξη λόγου για τον οποίο η χορήγηση της άδειας στο συγκεκριμένο πρόσωπο δεν έπρεπε να γίνει ή διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο από αρμόδια υπηρεσία ότι δεν υφίσταται πλέον μία από τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη χορήγηση αυτής.

 

β) Εάν διαπιστωθεί ότι η άσκηση του υπαίθριου εμπορίου διενεργείται από πρόσωπο που δεν αναπληρώνει νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 24 του παρόντος, τον κάτοχο της συγκεκριμένης άδειας.

 

γ) Στην περίπτωση της με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβασης της άδειας, εκτός από τη νόμιμη αναπλήρωση.

 

δ) Εάν διαπιστωθεί η τέλεση των παραβάσεων της περίπτωση η' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου για τρίτη φορά ανεξαρτήτως του χρόνου της παράβασης η άδεια ανακαλείται υποχρεωτικά από τον οικείο Περιφερειάρχη για χρονικό διάστημα 3 μηνών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 53 του νόμου 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016).

 

3. Πωλητής λαϊκών αγορών, επαγγελματίας ή παραγωγός, που απουσιάζει αδικαιολόγητα πέραν του τριμήνου από τη λαϊκή αγορά, στερείται της θέσης του.

 

4. Στην περίπτωση των Λαϊκών Αγορών Βιολογικών Προϊόντων για την πώληση προϊόντων χωρίς την απαιτούμενη πιστοποίηση με βάση το άρθρο 18 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 €. Σε κάθε περίπτωση, όταν οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του άρθρου 30 διαπιστώνουν παράβαση ή / και παρατυπίες που αφορούν τους κανόνες βιολογικής παραγωγής, ενημερώνουν άμεσα την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για περαιτέρω ενέργειες.

 

5. Για τις λοιπές παραβάσεις, που δεν ορίζονται στην παράγραφο 1, με απόφαση της αρχής που χορηγεί τη συγκεκριμένη άδεια, επιβάλλεται πρόστιμο από 300 έως 5.000 €, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.

 

6. Σε περίπτωση που επιβληθεί πρόστιμο περισσότερες από τρεις φορές στον ίδιο αδειούχο, εντός 3 ετών, η αρμόδια αρχή ανακαλεί οριστικά την άδεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 93 του νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014).

 

6. (πρώην 7) Σε περίπτωση που για 3 συνεχείς μήνες δεν αποσταλούν τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 35, οι Περιφερειάρχες και οι Δήμαρχοι υπέχουν πειθαρχική ευθύνη, σύμφωνα με τα άρθρα 233 και 234 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

7. (πρώην 8) Δεν επιτρέπεται η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων του παρόντος εφόσον έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις για την ίδια παράβαση με βάση διαφορετικό νόμο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 60 του νόμου 4497/2017 (ΦΕΚ 207/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.