Νόμος 4314/14 - Άρθρο 92

Άρθρο 92: Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Λαϊκών Αγορών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ιδρύεται και λειτουργεί το Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Λαϊκών Αγορών Ελλάδος (ΚΣΟΛΑΕ), το οποίο αποτελείται από 15 μέλη και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

 

2. Το Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Λαϊκών Αγορών Ελλάδος αποτελείται από:

 

α. 1 εκπρόσωπο του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ως Πρόεδρο,

β. 1 εκπρόσωπο του Υπουργού Εσωτερικών,

γ. 1 εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος.

δ. 1 εκπρόσωπο της Ένωσης Δήμων Ελλάδος,

ε. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

στ. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης θεσμικών ρυθμίσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

ζ. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.

η. Έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών.

θ. Έναν εκπρόσωπο της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών Λαϊκών Αγορών.

ι. Έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής.

ι)α. Έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας Θεσσαλίας - Θράκης.

ι)β. 1 εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Θεσσαλίας - Μακεδονίας - Θράκης.

ι)γ. 1 εκπρόσωπο των Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών Λαϊκών Αγορών που ασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης και προτείνεται από τον αντιπροσωπευτικότερο σύλλογο παραγωγών εντός του ανωτέρω διοικητικού ορίου.

ι)δ. 1 εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ).

ι)ε. Έναν εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ).

 

Η θητεία των μελών του ανωτέρω οργάνου είναι τριετής και η αντικατάσταση των μελών που αποχωρούν για οποιαδήποτε αιτία γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας.

 

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή παρέχει τη διοικητική υποστήριξη στο Όργανο αυτό, υπάλληλος δε αυτής ορίζεται γραμματέας του.

 

3. Έργο του Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου Λαϊκών Αγορών Ελλάδος είναι ιδίως:

 

α. να εισηγείται και να γνωμοδοτεί στους αρμοδίους Υπουργούς για θέματα που προκύπτουν σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία των λαϊκών αγορών,

 

β. να εξετάζει την αναγκαιότητα έκδοσης επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών, αφού συγκεντρώνει τα πραγματικά δεδομένα και να καθορίζει σε ετήσια βάση τον απαιτούμενο αριθμό έκδοσης επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών ανά Περιφέρεια και Δήμο, οι οποίες θα χορηγούνται, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/2014),

 

γ. να συγκεντρώνει τις προτάσεις των φορέων για τη βελτίωση των συνθηκών και των όρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών της χώρας,

 

δ. να συνεργάζεται με το Συντονιστικό Κέντρο Αντιμετώπισης του Παρεμπορίου (ΣΥΚΑΠ) για την ανταλλαγή στοιχείων σχετικά με την πάταξη του παρεμπορίου στις λαϊκές αγορές της χώρας,

 

ε. να μεριμνά για την ομοιόμορφη λειτουργία των λαϊκών αγορών της χώρας και να συντονίζει τις δράσεις για την επίλυση θεμάτων που αφορούν εν γένει το θεσμό των λαϊκών αγορών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 60 του νόμου 4497/2017 (ΦΕΚ 207/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.