Νόμος 4264/14 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κάθε φυσικό πρόσωπο, που δεν είναι παραγωγός, μπορεί να αποκτήσει άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών, μετά από σχετική προκήρυξη, η οποία εκδίδεται από τα Περιφερειακά Συμβούλια των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας για τις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, και από τα οικεία Δημοτικά Συμβούλια για τις λαϊκές αγορές της υπόλοιπης χώρας και εγκρίνεται με απόφαση του αντίστοιχου Περιφερειάρχη. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάθε κατηγορία δικαιούχων, πλην των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την εφαρμογή του παρόντος και συγκροτείται τριμελής επιτροπή για τη διενέργεια κλήρωσης ανά κατηγορία δικαιούχων, με Πρόεδρο δικαστικό και μέλη από έναν υπάλληλο της Περιφέρειας και του οικείου δήμου. Για την επιλογή του Προέδρου, εφαρμόζεται αναλόγως η διαδικασία του άρθρου 5.

 

2. Η άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών είναι προσωποπαγής, χορηγείται σε ανέργους για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος, και μεταξύ αυτών κατά προτεραιότητα με βάση κοινωνικά κριτήρια, σε πρόσωπα που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

 

(α) μέχρι ποσοστό 12%, σε άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 50% και τυφλούς,

 

(β) μέχρι ποσοστό 15%, σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών, καθώς και σε γονείς με τρία τέκνα,

 

(γ) μέχρι ποσοστό 5%, σε ανάπηρους και θύματα ειρηνικής περιόδου του νόμου [Ν] 1370/1944 (ΦΕΚ 82/Α/1944),

 

(δ) μέχρι ποσοστό 5% σε γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,

 

(ε) μέχρι ποσοστό 5%, σε ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες,

 

(στ) μέχρι ποσοστό 7% σε Έλληνες Ρομά που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας,

 

ζ) μέχρι ποσοστό 5% σε άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση.

 

3. Οι υπόλοιπες άδειες χορηγούνται με τη διαδικασία της κλήρωσης της παραγράφου 1, στην οποία μετέχουν όσοι έχουν υποβάλει αίτηση και είναι άνεργοι. Η ίδια κλήρωση διενεργείται και όταν ο αριθμός των προσώπων τα οποία έχουν προτεραιότητα, κατά κατηγορία, υπερβαίνει τον αριθμό των αδειών που αναλογεί σε κάθε κατηγορία προσώπων. Εάν ο αριθμός των αιτήσεων από ανέργους είναι μικρότερος από τον αριθμό των προς χορήγηση αδειών, οι επιπλέον άδειες χορηγούνται μόνο ύστερα από νέα προκήρυξη και τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας.

 

4. Δεν δικαιούται νέας άδειας ο επαγγελματίας πωλητής ο οποίος μεταβιβάζει την άδειά του, καθώς και ο επαγγελματίας πωλητής που συνταξιοδοτείται λόγω γήρατος ή αναπηρίας. Εξαιρούνται οι επαγγελματίες πωλητές της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ως και όσοι κατέχουν άδεια κατά τη διάταξη της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του παρόντος νόμου, που είχαν ήδη συνταξιοδοτηθεί λόγω αναπηρίας ή τυφλότητας ενώ κατείχαν άδεια επαγγελματία πωλητή, κατά την έκδοση του παρόντος νόμου. Οι άδειες του προηγούμενου εδαφίου διατηρούνται σε ισχύ.

 

Επαγγελματίας πωλητής, ο οποίος με αίτησή του παραιτείται της άδειάς του, διαγράφεται οριστικά, με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής ή Κεντρικής Μακεδονίας για τις λαϊκές αγορές που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους ή των οικείων δημοτικών συμβουλίων, για τις λαϊκές αγορές των λοιπών περιφερειακών ενοτήτων της χώρας, και δεν δικαιούται νέα άδεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 5 του νόμου 4328/2015 (ΦΕΚ 51/Α/2015).

 

5. Οι Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας για τις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης αντίστοιχα έχουν δικαίωμα να μην εισπράττουν τις οικονομικές υποχρεώσεις των κατόχων επαγγελματικής άδειας πωλητών προς τους ασφαλιστικούς φορείς, όταν οι κάτοχοι αυτοί δεν προσέρχονται, αδικαιολόγητα, στις λαϊκές αγορές αυτοπροσώπως για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 μηνών και βεβαιώνεται τούτο με εκθέσεις των αρμόδιων υπαλλήλων.

 

6. Η διάρκεια της άδειας είναι αόριστη και ανακαλείται αυτοδικαίως μόλις εκλείψει ο λόγος για τον οποίο χορηγήθηκε. Για το σκοπό αυτόν κάθε 3 χρόνια ο αδειούχος καταθέτει, προς την αρμόδια αρχή που εξέδωσε την άδεια:

 

α) Φορολογική ενημερότητα.

 

β) Ασφαλιστική ενημερότητα.

 

γ) Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 ότι συνεχίζουν να συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας.

 

Σε περίπτωση που εκλείψει ο λόγος χορήγησης της άδειας κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, ο αδειούχος οφείλει να το δηλώσει εντός 10 εργάσιμων ημερών στην αρχή που εξέδωσε την άδεια.

 

Σε περίπτωση παράλειψης, υπέχει την ποινική ευθύνη της παραγράφου 1 του άρθρου 31.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 93 του νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014).

 

7. Για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας επαγγελματία πωλητή υποβάλλονται εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας τα παρακάτω κύρια δικαιολογητικά:

 

α) βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας,

 

β) βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα,

 

γ) Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία τρία έτη,

 

δ) βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων,

 

ε) πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με τη με αριθμό οίκοθεν Υ1Γ/ΓΠ/35797/2012 (ΦΕΚ 1199/Β/2012) υπουργική απόφαση,

 

στ) υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα,

 

ζ) δικαιολογητικά για την απόδειξη της ιδιότητας του δικαιούχου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην προκήρυξη.

 

8. Οι άδειες επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών διακρίνονται στις κατωτέρω 10 κατηγορίες:

 

α) νωπών οπωροκηπευτικών, αβγών, κομμένων ανθέων,

 

β) βιολογικών νωπών, μεταποιημένων και τυποποιημένων αγροτικών προϊόντων, πιστοποιημένων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, που φέρουν το ειδικό σήμα αναγνώρισης ως βιολογικών προϊόντων,

 

γ) νωπών αλιευτικών προϊόντων (θαλάσσης, γλυκέων υδάτων, ιχθυοκαλλιέργειας),

 

δ) κατεψυγμένων ειδών αλιείας - αλιευμάτων, λαχανικών, σφολιάτας και παρασκευασμάτων ζύμης,

 

ε) ειδών κυλικείου (σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις),

 

στ) μέσων συσκευασίας (χάρτινες - πλαστικές σακούλες), εκμετάλλευση χημικών τουαλετών,

 

ζ) ειδών ένδυσης, νεωτερισμών, φο μπιζού, λευκών ειδών, ψιλικών, καθώς και ειδών υπόδησης και δερμάτινων ειδών (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια),

 

η) ειδών υαλοπωλείου, πλαστικών με το μέτρο, εκκλησιαστικών ειδών, καθώς και ειδών παντοπωλείου (μη εδώδιμα),

 

θ) ειδών και υποβοηθητικών καλλιέργειας ανθοκομικής (πήλινες, πλαστικές γλάστρες, χώμα), καλλωπιστικών φυτών, πολλαπλασιαστικού υλικού (φυτώρια κηπευτικών, δενδρυλλίων οπωροφόρων, αμπέλου). Ειδικά, η πώληση πολλαπλασιαστικού υλικού, επιτρέπεται μόνον από τους πωλητές που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος [Ν] 1564/1985 (ΦΕΚ 164/Α/1985), ως ισχύει, και των υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότησή του,

 

ι) ειδών παντοπωλείου (τρόφιμα σε στερεά ή υγρή μορφή, εδώδιμα, τυροκομικά και αλλαντικά), χαρτιού ατομικής ή οικιακής φροντίδας, καθώς και ξηρών καρπών, μελιού, ζαχαρωδών προϊόντων, τυποποιημένου κομμένου καφέ.

 

9. Κάθε πωλητής κάτοχος επαγγελματικής άδειας επιτρέπεται να πωλεί προϊόντα από περισσότερες κατηγορίες, και ειδικότερα ως εξής:

 

α) κατηγορίες α', β' και ι'

β) κατηγορίες ε' και στ' και

γ) κατηγορίες ζ', η' και θ'.

 

Αλλαγή κατηγορίας επιτρέπεται από τις κατηγορίες στ', ζ', η', θ' και Γ στις κατηγορίες α', β', γ', δ' και ε', καθώς και μεταξύ των κατηγοριών α', β', γ', δ' και ε'.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 93 του νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014).

 

10. Η άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών φέρει την ονομασία ΑΔΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, έχει σχήμα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο ύψους 0,11 m και πλάτους 0,08 m, χρώμα γαλάζιο και φέρει τα εξής στοιχεία:

 

α) Το φορέα που εκδίδει την άδεια και την ημερομηνία έκδοσης και ανανέωσης της άδειας.

 

β) Εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, τα στοιχεία ταυτότητας και τη διεύθυνση κατοικίας του.

 

γ) Τον αριθμό μητρώου πωλητή με ηλεκτρονική σήμανση.

 

δ) Τον αριθμό φορολογικού μητρώου και την αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία του δικαιούχου.

 

ε) Τον ασφαλιστικό φορέα και τον αριθμό ΑΜΚΑ του δικαιούχου.

 

στ) Τη λαϊκή αγορά και τη συγκεκριμένη θέση εντός αυτής στην οποία δραστηριοποιείται ο κάτοχος της άδειας ανά ημέρα, καθώς και κάθε μεταγενέστερη μεταβολή των στοιχείων αυτών.

 

ζ) Φωτογραφία του φυσικού προσώπου σφραγισμένη από το φορέα που εκδίδει την άδεια.

 

η) Τις κατηγορίες πωλούμενων προϊόντων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 60 του νόμου 4497/2017 (ΦΕΚ 207/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.