Νόμος 4314/14 - Άρθρο 31

Άρθρο 31: Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (κωδικοποιημένος νόμος 2882/2001)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του νόμου 2882/2001, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Το αρμόδιο όργανο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 δύναται, αντί της κατά το άρθρο 1 αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, να προβαίνει στην απευθείας εξαγορά του ακινήτου. Η εξαγορά αυτή δύναται να γίνει και μετά την κήρυξη της απαλλοτρίωσης, πάντως όμως μέχρι να εκδοθεί η δικαστική απόφαση καθορισμού της αποζημίωσης. Το τίμημα της εξαγοράς καθορίζεται, κατ' ανώτατο όριο από την εκτιμητική επιτροπή του άρθρου 15 ή από ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή.

 

Κατά τη σύναψη της σχετικής σύμβασης το Δημόσιο εκπροσωπείται από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή κατά περίπτωση, από τον αρμόδιο Υπουργό, οι οποίοι δύνανται να εξουσιοδοτήσουν εγγράφως για την υπογραφή αυτής τον Προϊστάμενο της οικείας Κτηματικής Υπηρεσίας ή άλλης Υπηρεσίας του νομού.

 

Αντίγραφο της συναπτόμενης σύμβασης, μαζί με το διάγραμμα στο οποίο εικονίζεται το ακίνητο που περιέρχεται στο Δημόσιο αποστέλλεται στην αρμόδια αρχή για να καταγραφεί ως δημόσιο κτήμα.}

 

2. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 2882/2001, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) κτηματολογικό διάγραμμα, στο οποίο απεικονίζονται η απαλλοτριούμενη έκταση και οι ιδιοκτησίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν.}

 

3. Επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη η κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων, καθώς και η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε βάρος αυτών εντός σχεδίου πόλεως, με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εσωτερικών για την εκτέλεση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, ύδρευσης, αποχέτευσης δημιουργίας εξόδων διαφυγής σε υπόγεια τεχνικά έργα και αποκατάστασης υποδομών από φυσικές καταστροφές, άμεσα συνδεδεμένων με την προστασία της δημόσιας ασφάλειας και δημόσιας υγείας.

 

Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ του Δημοσίου και με δαπάνες του φορέα που ορίζεται στη πράξη απαλλοτρίωσης και θεωρείται κατεπείγουσα.

 

Μετά τη κήρυξη της απαλλοτρίωσης το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προβαίνει στην τροποποίηση του σχεδίου πόλεως, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις λαμβάνοντας υπόψη το όριο της απαλλοτρίωσης που κηρύχθηκε με τις διατάξεις του παρόντος και τις τυχόν ειδικές συνθήκες που δημιουργήθηκαν εξαιτίας του έργου, στο οποίο αφορά η απαλλοτρίωση.

 

Η διάνοιξη εξόδων διαφυγής σε υπόγεια τεχνικά έργα θεωρείται σκοπός δημόσιας ωφέλειας.

 

4. Στο άρθρο 5 του νόμου [Ν] 1838/1951 (ΦΕΚ 170/Α/1951) προστίθενται παράγραφοι 4 και 5 ως εξής:

 

{4. Κάθε ιδιοκτήτης, νομέας ή κάτοχος που επιτάσσεται το ακίνητο του υποχρεούται να παραδώσει αυτό στο φορέα υπέρ ου η επίταξη, εντός 15 ημερών από τη σχετική πρόσκληση και με την προϋπόθεση ότι έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τριάντα ημερών από τη γνωστοποίηση της απόφασης επίταξης και έχει καταβληθεί η προσδιορισθείσα αποζημίωση, σύμφωνα με το οικείο πρακτικό ζημιών της επιτροπής ή παρακατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ του θιγόμενου.

 

Εάν ο νομέας ή ο κάτοχος αρνείται να παραδώσει το ακίνητο ελεύθερο ο υπέρ ου η επίταξη μπορεί να ζητήσει την απόδοση του ακινήτου που επιτάχθηκε με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων περί νομής των διατάξεων του άρθρου 733 και των παραγράφων 1, 2 και 5 του άρθρου 734 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του παραπάνω άρθρου 734. Η συζήτηση για την απόφαση των ακινήτων προσδιορίζεται σε 15 ημέρες από την υποβολή της αίτησης και η απόδοση εκδίδεται εντός 20 ημερών από τη συζήτηση. Αναβολή της συζήτησης επιτρέπεται μόνο μια φορά και για εξαιρετικό λόγο. Νέα συζήτηση της υπόθεσης προσδιορίζεται μέσα σε 10 ημέρες και σε αυτή κλητεύονται μόνο όσο διάδικοι απουσίαζαν. Η κλήτευση για τη νέα συζήτηση γίνεται πριν 3 ημέρες.

 

Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν και στις επιτάξεις που έχουν κηρυχθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.