Νόμος 4314/14 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Ένταξη πράξεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα ή Περιφερειάρχη στον οποίο υπάγεται η Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος εκδίδεται πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης από τους δυνητικούς δικαιούχους.

 

2. Οι υποβληθείσες προτάσεις αξιολογούνται από την αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ή τον Εν-διάμεσο Φορέα, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα, από την Επιτροπή Παρακολούθησης, κριτήρια επιλογής. Η προθεσμία για τον έλεγχο της πληρότητας και την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της πρότασης του δικαιούχου από την αρμόδια διαχειριστική αρχή που ασκεί τα αντίστοιχα καθήκοντα διαχείρισης ορίζεται μέχρι 60 μέρες από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης από τον δικαιούχο ή από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προτάσεων στην περίπτωση συγκριτικής αξιολόγησης.

 

3. Στην απόφαση ένταξης τίθεται η συνολική προθεσμία για την ανάληψη νομικής δέσμευσης από τον δικαιούχο. Στην περίπτωση υπέρβασης της χρονικής προθεσμίας για την ανάληψη νομικής δέσμευσης εφαρμόζεται η παράγραφος 1 του άρθρου 28.

 

4. Η ένταξη των πράξεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και η ανάκλησή τους, πραγματοποιείται με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα ή του Περιφερειάρχη σε συνέχεια προηγούμενης θετικής εισήγησης του προϊσταμένου της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Η παράλειψη εισήγησης συνιστά παραβίαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας έκδοσης της απόφασης ένταξης και τα αρμόδια όργανα του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων οφείλουν να μην εγγράψουν το έργο στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.