Νόμος 4314/14 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Συντονισμός Δράσεων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δράσεων Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συνεργάζεται με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες Διοικητικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης των Υπουργείων για την αποτελεσματική υλοποίηση των οριζόντιων και τομεακών δράσεων διοικητικής μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.

 

2. Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εφαρμόζει συγκεκριμένες διαδικασίες συντονισμού αποτύπωσης των αναγκών, προγραμματισμού, εξειδίκευσης και υποστήριξης των οριζόντιων και τομεακών δράσεων διοικητικής μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης των Υπουργείων. Για το σύνολο των οριζόντιων και τομεακών δράσεων διοικητικής μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης των Υπουργείων, η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συνεργάζεται με τις Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ των Υπουργείων και διατυπώνει προτάσεις για το περιεχόμενο προσκλήσεων πράξεων με σκοπό την έκδοση πρόσκλησης στους Θεματικούς Στόχους 2 και 11 του Κανονισμού από την αντίστοιχη Διαχειριστική Αρχή. Με την ίδια διαδικασία καταρτίζεται ο Ετήσιος Προγραμματισμός Προσκλήσεων των οριζόντιων και τομεακών δράσεων διοικητικής μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ο οποίος επικαιροποιείται όποτε απαιτείται.

 

3. Πολιτικές πληροφορικής, ψηφιακής οικονομίας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης διαμορφώνονται από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης με βάση τις εισηγήσεις των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, για θέματα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

 

4. Συστήνεται Επιτροπή Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην υπ' αριθμόν 7/2011 πράξη υπουργικού συμβουλίου για την Επιτροπή Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Αντικείμενο της Επιτροπής είναι ο σχεδιασμός, η παρακολούθηση και ο συντονισμός της υλοποίησης της στρατηγικής και των δράσεων για το ΤΠΕ. Η Επιτροπή συγκροτείται ως εξής: από τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου ως Πρόεδρο, με αναπληρωτές Προέδρους και εισηγητές για τα καθ' ύλην αρμοδιότητας θέματά τους, τους Γενικούς Γραμματείς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, καθώς και από: α) τον Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, β) τον Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών, γ) τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, δ) τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και ε) τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, ως μέλη. Στην Επιτροπή μπορεί να μετέχουν εκτός των προαναφερόμενων και οι εκάστοτε αρμόδιοι Γενικοί Γραμματείς, καθώς και εκπρόσωποι των θεσμών της τοπικής αυτοδιοίκησης, ανάλογα με το προς συζήτηση θέμα. Επίσης, στις συνεδριάσεις της Επιτροπής είναι δυνατόν να καλούνται με απόφαση του Προέδρου και να παρίστανται, κοινωνικοί εταίροι. Τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητες της παραπάνω Επιτροπής, καθώς και λοιπά θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της, ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 168 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.