Νόμος 4305/14 - Άρθρο 38

Άρθρο 38


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 114/2014 (ΦΕΚ 181/Α/2014) Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

 

1. Η περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 52 αναδιατυπώνεται ως εξής:

 

{Τμήμα Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας.}

 

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 52 αναδιατυπώνεται ως εξής:

 

{Το Τμήμα Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας είναι αρμόδιο για:.}

 

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 58 αναδιατυπώνεται ως εξής:

 

{Οι θέσεις των κλάδων ΔΕ2 πτυχιούχων μέσων τεχνικών σχολών, ΔΕ3 πτυχιούχων κατώτερων τεχνικών σχολών - Εμπειρικοί, ΔΕ7 πτυχιούχων ΤΕΣ / μέσων τεχνικών σχολών (ν.τ.), ΔΕ5 Βοηθών Προγραμματιστών Χειριστών Η/Υ, ΔΕ6 Χειριστών Διατρητικών Μηχανών, ΔΕ8 χειριστών μηχανών εκτύπωσης μικροαντιγράφησης, ΔΕ10 Συντηρητών Εγκαταστάσεων, Κλάδος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων όταν κενωθούν με την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση, κάθε φορά, των υπαλλήλων που τις κατέχουν, μεταφέρονται στις υφιστάμενες θέσεις του κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού.}

 

4. Η περίπτωση γ' της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της παραγράφου 1 του άρθρου 59 αναδιατυπώνεται ως εξής: Ειδικότητα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγου - Μηχανικού Έργων Υποδομής.

 

5. Οι θέσεις της περίπτωσης α' της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της παραγράφου 1 του άρθρου 59 και συγκεκριμένα οι θέσεις της ειδικότητας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών - Γραμματέων διορθώνονται σε 17.

 

6. Οι θέσεις της περίπτωσης δ' της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του άρθρου 59 και συγκεκριμένα οι θέσεις της ειδικότητας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πληροφορικής διορθώνονται σε 3.

 

7. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 60 αναδιατυπώνεται ως εξής:

 

{Οι παραπάνω θέσεις είναι προσωποπαγείς και κατανέμονται σε 14 θέσεις Συμβούλων Α' και 3 θέσεις Συμβούλων Β'.}

 

8. Στο τέλος της περίπτωσης α' της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της παραγράφου 1 του άρθρου 62 προστίθεται η εξής φράση:

 

{και της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.}

 

9. Η περίπτωση β' της κατηγορίας ΙΔΑΧ της παραγράφου 1 του άρθρου 62 αναδιατυπώνεται ως εξής:

 

{Στην ειδικότητα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης μηχανικών οι υπάλληλοι των ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πολεοδόμων - Μηχανικών της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και οι υπάλληλοι των ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχιτεκτόνων - Μηχανικών και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανολόγων - Μηχανικών της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.}

 

10. Η περίπτωση ε' της κατηγορίας ΙΔΑΧ της παραγράφου 1 του άρθρου 62 αναδιατυπώνεται ως εξής:

 

{Στην ειδικότητα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πληροφορικής οι υπάλληλοι των ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χειριστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.}

 

11. Στην περίπτωση γ' του άρθρου 66 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

 

{Μόνο στο Τμήμα Πρωτοκόλλου, Αρχείων και Μέριμνας της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικών - Δικτυακών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δύναται να προΐσταται και υπάλληλος εκ των κλάδων και ειδικοτήτων της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).}

 

12. Οι τροποποιήσεις που επέρχονται στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 114/2014 με το παρόν άρθρο ισχύουν ήδη από την αρχική ημερομηνία ισχύος του Οργανισμού όπως αυτή προσδιορίζεται από τη σχετική διάταξή του.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.