Νόμος 4281/14 - Άρθρο 250

Άρθρο 250: Τροποποίηση διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 318/1992 του νόμου 4250/2014 και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 7 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 318/1992, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 20 του κεφαλαίου Γ' του νόμου 4250/2014 και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του νόμου 4275/2014, προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:

 

{10. Σε περίπτωση που το αρμόδιο όργανο για την έκδοση της απόφασης επιμερισμού, δεν άσκησε τα καθήκοντά του στην αντίστοιχη θέση κατά το έτος αξιολόγησης, η απόφαση επιμερισμού εκδίδεται από το όργανο που υπηρετεί κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης κατόπιν πρότασης των προϊσταμένων, οι οποίοι κατά το έτος αξιολόγησης ενεργούν ως αξιολογητές.}

 

2. Στο τέλος του άρθρου 10 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 318/1992, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 22 του νόμου 4250/2014 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Τα μέτρα βελτίωσης της απόδοσης του αξιολογούμενου συνίστανται ενδεικτικά στα εξής:

 

α) Συμμετοχή σε συγκεκριμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ ή άλλου πιστοποιημένου φορέα επιμόρφωσης.

β) Επιμόρφωση σε άλλο αντικείμενο μέσα από τις δημόσιες δομές δια βίου μάθησης.

γ) Ανάπτυξη ορισμένης δεξιότητας.

δ) Βελτίωση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών, που άπτονται της εργασίας, της συμπεριφοράς κ.ο.κ..

ε) Εκούσια μετακίνηση εντός της υπηρεσίας.}

 

3. Στο άρθρο 18 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 318/1992, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 25 του κεφαλαίου Γ' του νόμου 4250/2014 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εντός της προβλεπόμενης στην παράγραφο 1 προθεσμίας η αυτοαξιολόγηση των υπαλλήλων, η περαιτέρω διαδικασία, της εισήγησης και αξιολόγησης των υπαλλήλων, δεν αναστέλλεται. Στην περίπτωση αυτή τα στοιχεία των αξιολογούμενων (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, κατηγορία και κλάδος, βαθμός και τίτλος θέσης), καθώς και η περίοδος αξιολόγησης συμπληρώνονται επί του εντύπου αξιολόγησης από την αρμόδια υπηρεσία προσωπικού.}

 

4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 32 του νόμου 4250/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. α) Οι εκθέσεις αξιολόγησης έτους 2013 δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία αποτίμησης των προσόντων των υπαλλήλων για τη θέση τους σε διαθεσιμότητα και κινητικότητα κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013) και δεν θα επιφέρουν καμία άλλη δυσμενή έννομη συνέπεια, μισθολογικού, υπηρεσιακού ή άλλου χαρακτήρα για τους αξιολογούμενους υπαλλήλους,

 

β) Το σύστημα αξιολόγησης υπαλλήλων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 318/1992, όπως ισχύει, εφαρμόζεται αποκλειστικά για το έτος αξιολόγησης 2013.

 

γ. Εφόσον η αξιολόγηση του έτους κατά το πάγιο σύστημα που θα ισχύσει είναι καλύτερη της αξιολόγησης του έτους 2013 με το μεταβατικό σύστημα αξιολόγησης, η καλύτερη αξιολόγηση του έτους 2014 ισχύει και για το 2013. Η δυσμενέστερη αξιολόγηση στην περίπτωση αυτή αφαιρείται από τον υπηρεσιακό φάκελο του υπαλλήλου.}

 

5. Οι προθεσμίες που τίθενται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 32 του νόμου 4250/2014 επανανακαθορίζονται ως εξής:

 

Έως την 01-09-2014 εκδίδεται η απόφαση επιμερισμού ποσοστών. Εντός του επόμενου δεκαπενθημέρου συντάσσεται η αυτοαξιολόγηση, μετά το πέρας του οποίου συντάσσονται εντός δεκαπέντε ημερών οι εισηγήσεις, εφόσον απαιτούνται, και εντός μηνός από το πέρας της προθεσμίας συμπλήρωσης της αυτοαξιολόγησης ή της εισήγησης, εφόσον απαιτείται, συντάσσονται οι εκθέσεις αξιολόγησης από τους αξιολογητές.

 

6. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του νόμου 4275/2014 (ΦΕΚ 149/Α/2014) απαλείφεται η φράση εντός της παρενθέσεως (άρθρα 69 και 70 του Υπαλληλικού Κώδικα).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.