Νόμος 4250/14 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η απόφαση της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 318/1992, όπως τροποποιείται με τα άρθρα 20 έως 31 του παρόντος νόμου, εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βλέπε παράγραφο 5 του άρθρου 250 του νόμου 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014).

 

2. Οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βλέπε παράγραφο 5 του άρθρου 250 του νόμου 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014).

 

3. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος οι Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης που συγκροτήθηκαν κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 54 του νόμου [Ν] 1943/1991 (ΦΕΚ 50/Α/1991) υποχρεούνται να έχουν ολοκληρώσει το έργο τους κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 13 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 318/1992. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής οι Επιτροπές καταργούνται.

 

4. Οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 318/1992, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, έχουν εφαρμογή και για τις εκθέσεις που αφορούν στο έτος αξιολόγησης 2013. Εκθέσεις αξιολόγησης που έχουν ήδη συνταχθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος, επανασυντάσσονται κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος. Κατ' εξαίρεση, δεν επηρεάζεται το κύρος των εκθέσεων, οι οποίες έχουν ήδη συνταχθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος, από τους αξιολογητές της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 318/1992.

 

5. α) Οι εκθέσεις αξιολόγησης έτους 2013 δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία αποτίμησης των προσόντων των υπαλλήλων για τη θέση τους σε διαθεσιμότητα και κινητικότητα κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013) και δεν θα επιφέρουν καμία άλλη δυσμενή έννομη συνέπεια, μισθολογικού, υπηρεσιακού ή άλλου χαρακτήρα για τους αξιολογούμενους υπαλλήλους,

 

β) Το σύστημα αξιολόγησης υπαλλήλων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 318/1992, όπως ισχύει, εφαρμόζεται αποκλειστικά για το έτος αξιολόγησης 2013.

 

γ. Εφόσον η αξιολόγηση του έτους κατά το πάγιο σύστημα που θα ισχύσει είναι καλύτερη της αξιολόγησης του έτους 2013 με το μεταβατικό σύστημα αξιολόγησης, η καλύτερη αξιολόγηση του έτους 2014 ισχύει και για το 2013. Η δυσμενέστερη αξιολόγηση στην περίπτωση αυτή αφαιρείται από τον υπηρεσιακό φάκελο του υπαλλήλου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 250 του νόμου 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.