Νόμος 4281/14 - Άρθρο 197

Άρθρο 197: Τροποποιούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του νόμου 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/2005), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η κήρυξη του απαραδέκτου γίνεται από την αναθέτουσα αρχή, κατά το στάδιο του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου.}

 

2. Στο τέλος της περίπτωσης 6)α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του νόμου 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010), ως ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Από την υποχρέωση πρωτογενούς ανάρτησης εξαιρούνται τα έγγραφα και τα στοιχεία δημοσίων συμβάσεων που καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του άρθρου 11 του νόμου 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011). Τα στοιχεία αυτά αντλούνται αυτομάτως από το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.}

 

3. Στο τέλος της περίπτωσης 14 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του νόμου 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010), ως ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Από την υποχρέωση πρωτογενούς ανάρτησης εξαιρούνται τα έγγραφα και τα στοιχεία δημοσίων συμβάσεων που καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του άρθρου 11 του νόμου 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011). Τα στοιχεία αυτά αντλούνται αυτομάτως από το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.}

 

4. Στο τέλος της περίπτωσης 15 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του νόμου 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010), ως ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Από την υποχρέωση πρωτογενούς ανάρτησης εξαιρούνται τα έγγραφα και τα στοιχεία δημοσίων συμβάσεων που καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του άρθρου 11 του νόμου 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011). Τα στοιχεία αυτά αντλούνται αυτομάτως από το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.}

 

5. Στο τέλος της περίπτωσης 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του νόμου 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010), ως ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Από την υποχρέωση πρωτογενούς ανάρτησης εξαιρούνται τα έγγραφα και τα στοιχεία δημοσίων συμβάσεων που καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του άρθρου 11 του νόμου 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011). Τα στοιχεία αυτά αντλούνται αυτομάτως από το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.}

 

6. Στο άρθρο 3 του νόμου 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) προστίθεται νέα παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Από την υποχρέωση πρωτογενούς ανάρτησης εξαιρούνται τα έγγραφα και τα στοιχεία δημοσίων συμβάσεων που καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του άρθρου 11 του νόμου 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011). Τα στοιχεία αυτά αντλούνται αυτομάτως από το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.}

 

7. Η παράγραφος 2 του άρθρου 14 του νόμου 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/2005) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{2. Στις διαδικασίες για την ανάθεση σύμβασης εκπόνησης μελέτης ή σύμβασης υπηρεσιών που αφορά σε μελέτες ή επιβλέψεις μελετών και έργων δικαιούνται να συμμετέχουν εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά και νομικά πρόσωπα, εφόσον είναι εγγεγραμμένα στις κατά νόμο απαιτούμενες κατηγορίες του Μητρώου Μελετητών ή του Μητρώου Εταιρειών Μελετών, που τηρούνται από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

Η εγγραφή στα Μητρώα και η διατήρηση σε ισχύ της εγγραφής με τις νόμιμες αναθεωρήσεις της αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ανάληψη της εκπόνησης μελέτης, κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού. Το δικαίωμα συμμετοχής κρίνεται τόσο κατά την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή της προσφοράς όσο και κατά τη σύναψη της σύμβασης.}

 

8. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του νόμου 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/2005) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναθέτει σε έναν ή περισσότερους Εμπειρογνώμονες, όπως αυτοί ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, την υποστήριξη των υπηρεσιών του εργοδότη με σύμβαση παροχής υπηρεσιών.}

 

9. Στο εδάφιο 1 παράγραφος 1 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 4/2002 (ΦΕΚ 3/Α/2002) διαγράφεται η φράση και ιδίως της προμήθειας αγαθών και της παροχής υπηρεσιών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 57 του νόμου 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.