Νόμος 4272/14 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Ρυθμίσεις Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας - Κέντρα Αίματος - Κίνητρα αιμοδοσίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του στοιχείου Α', του άρθρου 10 του νόμου 3402/2005 (ΦΕΚ 258/Α/2005) Αναδιοργάνωση του συστήματος αιμοδοσίας και λοιπές διατάξεις τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{Τα Κέντρα Αίματος είναι υπηρεσίες αιμοδοσίας που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από εισήγηση του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι Νοσοκομειακές Υπηρεσίες Αιμοδοσίας (ΝΥΑ), οι προδιαγραφές λειτουργίας των Κέντρων Αίματος και των Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Αιμοδοσίας (χώροι, εξοπλισμός, προσωπικό), η υπαγωγή των Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Αιμοδοσίας ανά Κέντρο Αίματος, η διαδικασία χορήγησης των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των Κέντρων Αίματος και των Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Αιμοδοσίας και ρυθμίζονται εν γένει θέματα που αφορούν τη λειτουργία και την άσκηση των αρμοδιοτήτων των ανωτέρω Μονάδων. Οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας των Κέντρων Αίματος και των Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Αιμοδοσίας χορηγούνται με απόφαση του Υπουργού Υγείας μετά από εισήγηση του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας.}

 

2. Μεταβατικά και έως 31-12-2014, το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του νόμου 3402/2005 Αναδιοργάνωση του συστήματος αιμοδοσίας και λοιπές διατάξεις αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, ρυθμίζεται η οργάνωση του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας και η διάρθρωση των υπηρεσιών του, διαρθρώνονται κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα οι θέσεις προσωπικού, ορίζονται τα προσόντα διορισμού και τα καθήκοντα των υπαλλήλων κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και οι αρμοδιότητες του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Διευθυντή.}

 

3. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου 3402/2005 Αναδιοργάνωση του συστήματος αιμοδοσίας και λοιπές διατάξεις τροποποιούνται και αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{Όλες οι οργανικές θέσεις πάσης φύσεως προσωπικού που έχουν συσταθεί στο Εθνικό Κέντρο Παρασκευής Παραγώγων Αίματος ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ, καθώς και το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτό μεταφέρονται αυτοδικαίως στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας.}

 

4. α. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας μπορεί να ορίζονται ειδικά κίνητρα για τους εθελοντές αιμοδότες, σύμφωνα με την Οδηγία 2002/98/ΕΚ. Με την ίδια απόφαση ορίζεται επίσης η έννοια και οι προϋποθέσεις ορισμού του εθελοντή αιμοδότη.

 

β. Οι εθελοντές αιμοδότες εφοδιάζονται με ειδική ταυτότητα ενιαίου τύπου. Το περιεχόμενο της ταυτότητας ορίζεται από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.