Νόμος 4264/14 - Άρθρο 43

Άρθρο 43


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όρια Εφημεριών Ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας και σχετικά θέματα

 

Τα εδάφια i έως vi της περίπτωσης Α' της παραγράφου 11 του άρθρου 45 του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/2010), την παράγραφο 3 του άρθρου 62 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011), την παράγραφο 27 του άρθρου 66 του νόμου 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α/2011) και την παράγραφο α' του άρθρου 99 του νόμου 4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α/2013), αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{i. Οι ειδικευόμενοι ιατροί σε όλες τις ζώνες λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση, η οποία δεν υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί σε 7 ενεργές εφημερίες κάθε μήνα (5 Καθημερινές, 1 Σάββατο, 1 Κυριακή - Εξαιρέσιμη ημέρα).

 

ii. Στη Γ' ζώνη οι Συντονιστές Διευθυντές και οι Διευθυντές λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση, η οποία δεν υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί σε 7 εφημερίες, εκ των οποίων 5 ενεργές εφημερίες (3 Καθημερινές, 1 Σάββατο, 1 Κυριακή - Εξαιρέσιμη ημέρα) και 2 εφημερίες ετοιμότητας καθημερινές.

 

Οι υπόλοιποι ειδικευμένοι ιατροί λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση, η οποία δεν υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί σε 11 εφημερίες, εκ των οποίων 7 ενεργές εφημερίες (5 Καθημερινές, 1 Σάββατο, 1 Κυριακή - Εξαιρέσιμη ημέρα) και 4 εφημερίες ετοιμότητας καθημερινές.

 

iii. Στην Β' ζώνη οι Συντονιστές Διευθυντές και οι Διευθυντές λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση, η οποία δεν υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί σε 7 εφημερίες, εκ των οποίων 4 ενεργές εφημερίες (2 Καθημερινές, 1 Σάββατο, 1 Κυριακή - Εξαιρέσιμη ημέρα) και 3 εφημερίες ετοιμότητας καθημερινές.

 

Οι υπόλοιποι ειδικευμένοι ιατροί λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση, η οποία δεν υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί σε 7 εφημερίες, εκ των οποίων 5 ενεργές εφημερίες (3 Καθημερινές, 1 Σάββατο, 1 Κυριακή - Εξαιρέσιμη ημέρα) και 2 εφημερίες ετοιμότητας καθημερινές.

 

iv. Στην A' ζώνη οι Διευθυντές λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση, η οποία δεν υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί σε 6 εφημερίες, εκ των οποίων 3 ενεργές εφημερίες (1 Καθημερινή, 1 Σάββατο, 1 Κυριακή - Εξαιρέσιμη ημέρα) και 3 εφημερίες ετοιμότητας καθημερινές. Οι υπόλοιποι ειδικευμένοι ιατροί λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση, η οποία δεν υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί σε 6 εφημερίες, εκ των οποίων 4 ενεργές εφημερίες (2 Καθημερινές, 1 Σάββατο, 1 Κυριακή - Εξαιρέσιμη ημέρα) και 2 εφημερίες ετοιμότητας καθημερινές. Για τους Συντονιστές Διευθυντές της Α' ζώνης ισχύει η περίπτωση Η' του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 3754/2009 (ΦΕΚ 43/Α/2009). Οι ειδικευμένοι ιατροί όλων των βαθμίδων ανεξαρτήτως ζώνης, πραγματοποιούν τόσες εφημερίες, ενεργές ή μεικτές ή ετοιμότητας, όσες απαιτούν οι ανάγκες του τμήματός τους και έως το ποσό της ανώτατης αποζημίωσης, όπως αυτό ορίστηκε στα εδάφια ii έως iv.

 

v. Οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου σε όλες τις ζώνες λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση, η οποία δεν υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί σε 7 ενεργές εφημερίες κάθε μήνα (5 Καθημερινές, 1 Σάββατο, 1 Κυριακή - Εξαιρέσιμη ημέρα).

 

vi. Τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση που δεν υπερβαίνει τις προβλεπόμενες στην Α' Ζώνη εφημερίες και ως εξής: οι Λέκτορες σε αντιστοιχία με τους Επιμελητές Β', οι Επίκουροι Καθηγητές σε αντιστοιχία με τους Επιμελητές Α', οι Αναπληρωτές Καθηγητές σε αντιστοιχία με τους Διευθυντές και οι Καθηγητές σε αντιστοιχία με τους Συντονιστές Διευθυντές. Η παρούσα ισχύει αναδρομικά από 10-09-2013, ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 4182/2013.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014).

 

2. Τροποποίηση του νόμου 4238/2014

 

Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 35 του νόμου 4025/2011, η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 28 του νόμου 4238/2014, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η ισχύς της ως άνω παραγράφου αρχίζει από 01-07-2014. Αιτήσεις που υποβάλλονται στις οικείες Περιφέρειες έως 30-06-2014 εξετάζονται από αυτές.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.