Νόμος 4264/14 - Άρθρο 42

Άρθρο 42


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι παράγραφοι 5, 6 και 7 του άρθρου 25Α του νόμου 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{5. Κάθε μέρος που θεωρεί ότι υπάρχει διαφορά προς επίλυση μπορεί να προσφύγει στην διαδικασία Διαιτησίας εντός προθεσμίας 60 ημερών από την ημερομηνία της επίδοσης προς αυτό της απόφασης του αντισυμβαλλόμενου Μέρους επί της ένστασης ή της άπρακτου παρόδου της δίμηνης προθεσμίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, με την κατάθεση αίτησης περί υποβολής της διαφοράς σε Διαιτησία, που κοινοποιείται στο άλλο Μέρος. Η αίτηση αυτή περιέχει σαφή περιγραφή της διαφοράς και ορισμό Διαιτητή για λογαριασμό του προσφεύγοντος. Αντίγραφο της αίτησης κοινοποιείται υποχρεωτικά προς τον Διαιτητή που ορίζεται από τον προσφεύγοντα.

 

6. Το Διαιτητικό Δικαστήριο αποτελείται από 3 Διαιτητές. Το κάθε Μέρος θα ορίζει έναν Διαιτητή. Ο ορισμός Διαιτητή από τον καθ' ου η αίτηση κοινοποιείται υποχρεωτικά προς τον προσφεύγοντα, προς τον Διαιτητή που ορίζεται από τον προσφεύγοντα και προς τον Διαιτητή που ορίζεται από τον καθ' ου. Σε περίπτωση μη διορισμού Διαιτητή από τον καθ' ου η αίτηση εντός 8 ημερών από την προς αυτόν επίδοση της αίτησης περί υποβολής της διαφοράς σε Διαιτησία, ο δεύτερος Διαιτητής ορίζεται για λογαριασμό του καθ' ου από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, εντός 10 ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης του αιτούντος.

 

7. Ο επιδιαιτητής ορίζεται από τους κατά τα ανωτέρω ορισθέντες δύο διαιτητές εντός προθεσμίας 15 ημερών από τον κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του παρόντος ορισμό του διαιτητή του καθ' ου και γνωστοποιείται εντός 5 ημερών στα διάδικα μέρη. Ως επιδιαιτητές ορίζονται: α) ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί εν ενεργεία ή μη και β) ο Πρόεδρος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), εφόσον είναι νομικός. Σε περίπτωση που εντός της κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενης προθεσμίας οι δύο διαιτητές δεν συμφωνήσουν στον ορισμό του επιδιαιτητή, επιδιαιτητής ορίζεται ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, ο οποίος δύναται αντί αυτού να ορίσει ως επιδιαιτητή ένα από τα προαναφερόμενα πρόσωπα, εντός 15 ημερών από σχετικό αίτημα οποιουδήποτε μέρους. Η ανωτέρω διαδικασία επιλογής επιδιαιτητή εφαρμόζεται και για όσες διαφορές έχουν υπαχθεί στη διαδικασία επίλυσης διαφορών με την απόφαση της παραγράφου 3 του παρόντος και για τις οποίες δεν έχει οριστεί επιδιαιτητής μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή οι προθεσμίες της παρούσας παραγράφου αρχίζουν από την έναρξη ισχύος της παρούσας.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 8 της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων (κωδικοποιημένος νόμος 3669/2008 (ΦΕΚ 116/Α/2008)) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με τις οποίες εγκρίνεται η δημοπράτηση δημοσίων έργων με το σύστημα μελέτη - κατασκευή και οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι τη θέση σε ισχύ της υπουργικής απόφασης του δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, παραμένουν σε ισχύ μέχρι τις 31-12-2014, ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να έχουν υποβληθεί οι φάκελοι προσφορών των σχετικών δημοπρασιών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.