Νόμος 4262/14 - Άρθρο 55

Άρθρο 55: Πλαίσιο εξυγίανσης προνοιακών φορέων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (κοινωφελή ιδρύματα, οργανισμοί, φιλανθρωπικά σωματεία, σύλλογοι κ.α.), που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, παρέχουν δευτεροβάθμια κοινωνική φροντίδα ή έχουν ως αποκλειστικό καταστατικό σκοπό την οικονομική και λειτουργική υποστήριξη των νομικών προσώπων, που παρέχουν δευτεροβάθμια κοινωνική φροντίδα, νομιμοποιούνται, εφόσον επικαλούνται και αποδεικνύουν παρούσα ή επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης ληξιπρόθεσμων οφειλών και, γενικότερα, προβλήματα οικονομικής βιωσιμότητας, να υποβάλλουν τεκμηριωμένο Σχέδιο Εξυγίανσης προς έγκριση στο Παρατηρητήριο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης (εφεξής Παρατηρητήριο) του επόμενου άρθρου, που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

2. Για το ορισμένο της εν λόγω αίτησης, στο Σχέδιο Εξυγίανσης πρέπει να περιγράφονται τα εξής:

 

α) ο δημόσιος κοινωφελής χαρακτήρας και σκοπός του αιτούντος φορέα,

 

β) η οικονομική του κατάσταση με παράθεση των πιο πρόσφατων οικονομικών στοιχείων ως προς τις τυχόν οφειλές του προς το Δημόσιο, τους ασφαλιστικούς οργανισμούς τους εργαζόμενους και τρίτους πιστωτές,

 

γ) η διάρκεια του προγράμματος εξυγίανσης,

 

δ) η διατήρηση των θέσεων εργασίας και η αναπροσαρμογή των αμοιβών του προσωπικού, σύμφωνα με τα ισχύοντα στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης,

 

ε) οι τυχόν διαπραγματεύσεις που έχουν ήδη λάβει χώρα με τους εργαζόμενους και τρίτους πιστωτές,

 

στ) η προτεινόμενη περικοπή δαπανών, που δεν σχετίζονται με την παροχή δευτεροβάθμιας κοινωνικής φροντίδας,

 

ζ) προτεινόμενοι τρόποι αξιοποίησης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του φορέα με επιδιωκόμενο σκοπό την οικονομική ανόρθωσή του, υπό την επιφύλαξη του νόμου 4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α/2013) Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών, και

 

η) πρόγραμμα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του αιτούντος προς το Δημόσιο, τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, τους εργαζόμενους και τρίτους πιστωτές, που γεννήθηκαν ή ανάγονται σε χρόνο πριν από την υπογραφή του Συμφώνου Εξυγίανσης. Με την υποβολή του Σχεδίου Εξυγίανσης πρέπει να επισυνάπτονται βεβαίωση της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας για τις τυχόν οφειλές, καθώς και κάθε είδους έγγραφα που θεμελιώνουν τα υποβαλλόμενα από τον αιτούντα φορέα στοιχεία.

 

3. Η διαδικασία ελέγχου του Σχεδίου Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο ολοκληρώνεται με την έκδοση σύμφωνης γνώμης από το ως άνω όργανο. Έπεται η υπογραφή του Συμφώνου Εξυγίανσης μεταξύ του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στον οποίο έχει ανατεθεί, δυνάμει της υπ' αριθμόν Υ56/2015 (ΦΕΚ 253/Β/2015), η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με το σύνολο των Διευθύνσεων και Τμημάτων που υπάγονται σε αυτή, του Υπουργού Οικονομικών και του αιτούντος φορέα.

 

Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος για υπαγωγή στο πρόγραμμα εξυγίανσης, οι καθ' ύλην αρμόδιοι Υπουργοί δεσμεύονται, καταρχήν, από τη θετική σύμφωνη γνώμη του Παρατηρητηρίου, ήτοι είναι υποχρεωμένοι να εκδώσουν πράξη (υπογραφή Συμφώνου) σύμφωνα με την ως άνω γνωμοδότηση. Σε περίπτωση διαφωνίας, οι αρμόδιοι Υπουργοί δεν δύνανται να ενεργήσουν κατά τρόπο διαφορετικό από αυτόν, που υποδεικνύει το Παρατηρητήριο, δύνανται ωστόσο να αρνηθούν την εφαρμογή της γνώμης και να μην προβούν στην υπογραφή του Συμφώνου Εξυγίανσης. Σε αυτό το ενδεχόμενο, είναι υποχρεωμένοι να αιτιολογήσουν ειδικώς την κρίση τους για τη μη υπογραφή του Συμφώνου Εξυγίανσης.

 

4. Μετά την υπογραφή του Συμφώνου Εξυγίανσης, ο προνοιακός φορέας τίθεται υπό την εποπτεία του Παρατηρητηρίου ως προς τη λειτουργία του, τον έλεγχο εφαρμογής των όρων που εμπεριέχονται στο υπογεγραμμένο Σύμφωνο και την αποδοτικότητα ή μη της αξιοποίησης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του υπαγόμενου σε καθεστώς εξυγίανσης φορέα. Ο ετήσιος προϋπολογισμός του υπογράφοντος το Σύμφωνο Εξυγίανσης φορέα εγκρίνεται από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατόπιν εισήγησης του Παρατηρητηρίου, με την ίδια διαδικασία που εγκρίνονται οι προϋπολογισμοί των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας. Κατά τα δύο πρώτα χρόνια εφαρμογής του Σχεδίου Εξυγίανσης και σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης ως προς τη βιωσιμότητα του συμβαλλομένου στο Σύμφωνο Εξυγίανσης φορέα, είναι δυνατή η χρηματοδότησή του, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από τον άμεσα ενδιαφερόμενο φορέα και θετικής σύμφωνης γνώμης του εποπτεύοντος τη διαδικασία Παρατηρητηρίου. Το ποσό της χρηματοδότησης αντιστοιχεί, κατ' ανώτατο όριο, στο 20% του ετήσιου προϋπολογισμού του αιτούντος φορέα και η υποχρέωση της σχετικής δαπάνης αναλαμβάνεται απευθείας από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η εντελλόμενη δαπάνη του προηγούμενου εδαφίου πρέπει να αντιστοιχεί σε συναφείς με τον σκοπό πιστώσεις, εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

5. Ως προς το ζήτημα των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προνοιακού φορέα προς το Δημόσιο, η σχετική ρύθμιση πρέπει να διαλαμβάνει τη διαδικασία καταβολής των οφειλών σε μία ή περισσότερες δόσεις εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Από την επομένη της υπογραφής του Συμφώνου Εξυγίανσης, οι συμπεφωνημένες δόσεις δεν επιβαρύνονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 356/1974 (ΦΕΚ 90/Α/1974) περί Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων ή των άρθρων 53 και 57 του νόμου 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α/2013) περί Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής μίας δόσης, επιβάλλεται επί του καθυστερούμενου ποσού η προβλεπόμενη στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 43 του νόμου 4174/2013 προσαύξηση. Σε περίπτωση πλήρους συμμόρφωσης του συμβαλλόμενου φορέα προς τους όρους της ρύθμισης, είναι δυνατή η απαλλαγή των οφειλών από μέρος ή το σύνολο των τόκων και του προστίμου εκπρόθεσμης καταβολής κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (νομοθετικό διάταγμα [Ν] 356/1974) ή των άρθρων 53 και 57 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (νόμος 4174/2013). Η ρύθμιση ανατρέπεται αυτοδικαίως, εάν δεν εξοφληθούν εμπροθέσμως τρεις συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις, το δε υπόλοιπο χρέος καθίσταται άμεσα απαιτητό με το σύνολο των επιβαρύνσεων εκπρόθεσμης καταβολής από τη βεβαίωση μέχρι την εξόφλησή του και εφαρμόζονται όλα τα διαθέσιμα μέτρα διοικητικής εκτέλεσης.

 

6. Από την επομένη της υπογραφής του Συμφώνου Εξυγίανσης αναστέλλεται η παραγραφή των χρεών για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο και δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο έτους από τον χρόνο ανατροπής της ρύθμισης και αυτοδίκαιη διακοπή της αναστολής. Κατά τη διάρκεια ισχύος της ρύθμισης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 83 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων περί συμψηφισμού και χορηγείται στον προνοιακό φορέα αποδεικτικό ενημερότητας με υποχρεωτικό ορισμό από τη Φορολογική Διοίκηση όρου παρακράτησης, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 12 του νόμου 4174/2013. Οι ως άνω διατάξεις περί συμψηφισμού και χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας με όρο παρακράτησης δεν έχουν πεδίο εφαρμογής στην περίπτωση της χρηματοδότησης, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. Το προς συμψηφισμό ή παρακρατούμενο ποσό λαμβάνεται υποχρεωτικώς υπόψη για την κάλυψη δόσεων, σύμφωνα με το πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών, που εμπεριέχεται στο Σχέδιο Εξυγίανσης.

 

7. Στο Σχέδιο Εξυγίανσης υποχρεωτικώς περιλαμβάνεται πρόγραμμα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ανάλογο με αυτό που παρέχεται στις επιχειρήσεις, που εντάσσονται στις διατάξεις των άρθρων 99 και 106Β του Πτωχευτικού Κώδικα. Κατά τη διάρκεια ισχύος της ρύθμισης χορηγείται στον προνοιακό φορέα αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 58 του νόμου [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010). Από την επομένη της υπογραφής του Συμφώνου Εξυγίανσης αναστέλλεται η παραγραφή των χρεών για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

8. Στο Σχέδιο Εξυγίανσης υποχρεωτικώς περιλαμβάνεται πρόγραμμα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών των προνοιακών φορέων προς τους εργαζόμενους και τρίτους πιστωτές ως απόρροια των διαπραγματεύσεων μεταξύ του φορέα προνοιακού χαρακτήρα, των εργαζομένων και των πιστωτών. Για την επίτευξη της ως άνω συμφωνίας απαιτείται η έγγραφη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων και τρίτων πιστωτών, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 80% του συνόλου των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων και του αιτούντος προνοιακού φορέα. Από την επομένη της υπογραφής του Συμφώνου Εξυγίανσης αναστέλλεται η παραγραφή των χρεών για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ρύθμιση οφειλών προς τους συμβεβλημένους εργαζόμενους και πιστωτές.

 

9. Η ανατροπή της ρύθμισης της παραγράφου 5 συνεπάγεται αυτομάτως την ανατροπή των ρυθμίσεων των παραγράφων 7 και 8 και αντιστρόφως.

 

10. Από την επομένη της υπογραφής του Συμφώνου Εξυγίανσης, στο οποίο εμπεριέχονται ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τους εργαζόμενους και τους τρίτους πιστωτές, για όσο διάστημα ισχύουν και εφόσον εφαρμόζονται κατά πλήρες περιεχόμενο οι όροι των ως άνω ρυθμίσεων με σκοπό την αναδιάρθρωση του προνοιακού φορέα, αναστέλλονται η ποινική δίωξη και η εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων για τα αδικήματα της μη καταβολής των βεβαιωμένων στις ΔΟΥ χρεών προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα (άρθρο 25 του νόμου 1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α/1990)), της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (άρθρο 1 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 86/1967 (ΦΕΚ 136/Α/1967)) και της μη καταβολής δεδουλευμένων αποδοχών σε εργαζόμενο (άρθρο 28 του νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/2011)), που σχετίζονται με τις υπό ρύθμιση οφειλές. Επίσης, για ίσο χρονικό διάστημα, αναστέλλεται η παραγραφή των ως άνω αδικημάτων. Σε περίπτωση πλήρους και εμπρόθεσμης εξόφλησης του συνόλου των οφειλών που απορρέουν από το Σύμφωνο Εξυγίανσης, παύει κάθε σχετική ποινική αξίωση.

 

11. Από την επομένη της υπογραφής του Συμφώνου Εξυγίανσης, στο οποίο εμπεριέχονται ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τους εργαζόμενους και τρίτους πιστωτές, για όσο διάστημα ισχύουν και εφόσον εφαρμόζονται κατά πλήρες περιεχόμενο οι όροι των ως άνω ρυθμίσεων, αναστέλλονται οι κατά του συμβαλλόμενου προνοιακού φορέα πράξεις φορολογικής φύσεως και διοικητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς και η άσκηση ή εκδίκαση οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου για οφειλές, που εμπίπτουν στο Σύμφωνο Εξυγίανσης.

 

Αναστέλλονται, επίσης, για ίσο χρονικό διάστημα οι τασσόμενες προθεσμίες παραγραφής. Η χορήγηση της αναστολής επάγεται αυτοδικαίως την απαγόρευση διάθεσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του προνοιακού φορέα για σκοπό που δεν ανάγεται στην αποπληρωμή των υπό ρύθμιση οφειλών του.

 

12. Από την επομένη της υπογραφής του Συμφώνου Εξυγίανσης και για όσο διάστημα αυτό ισχύει και εφαρμόζεται, η οικονομική διαχείριση, οι προμήθειες και οι δαπάνες του συμβαλλόμενου φορέα διενεργούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που διέπει τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ειδικότερα τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας των διατάξεων του άρθρου 9 του νόμου 4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α/2013).

 

13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται τα λεπτομερειακά θέματα που αφορούν στην εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 56 του νόμου 4331/2015 (ΦΕΚ 69/Α/2015).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.