Νόμος 4262/14 - Άρθρο 56

Άρθρο 56: Παρατηρητήριο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συστήνεται συλλογικό διοικητικό όργανο υπό την επωνυμία Παρατηρητήριο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης με επιδιωκόμενους σκοπούς το συντονισμό και την εποπτεία των δράσεων των πιστοποιημένων φορέων παροχής υπηρεσιών ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

 

2. Το Παρατηρητήριο υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Πρόνοιας. Οι αρμοδιότητές του είναι οι ακόλουθες:

 

α. Διατυπώνει προτάσεις συμβάλλοντας ουσιαστικώς στην χάραξη προνοιακών πολιτικών για την προστασία ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.

 

β. Εκφράζει σύμφωνη γνώμη στο στάδιο της έγκρισης του Σχεδίου Εξυγίανσης που υποβάλλεται από νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υπαγωγή του στο καθεστώς εξυγίανσης, όπως περιγράφεται στο προηγούμενο άρθρο.

 

γ. Με γνώμονες την αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια, τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση τυχόν διατιθέμενων πόρων και περιουσιών δημοσίου συμφέροντος, καθώς και την οικονομική βιωσιμότητα φορέων προνοιακού χαρακτήρα, εποπτεύει την εφαρμογή του περιεχομένου του υπογεγραμμένου Συμφώνου Εξυγίανσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή ανατροπή των όρων της ως άνω ρύθμισης.

 

δ. Συλλέγει και επεξεργάζεται κάθε είδους έγγραφα άμεσα, συναφή με την εξέλιξη της διαδικασίας εξυγίανσης προνοιακών φορέων.

 

ε. Λαμβάνει υπόψη και συνεκτιμά εισηγήσεις διοικητικών, τεχνικών και οικονομικών υπηρεσιών των κατά περίπτωση αρμοδίων Υπουργείων, καθώς και εκθέσεις της Φορολογικής Διοίκησης.

 

3. Το Παρατηρητήριο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αποτελείται από:

 

α. Τον εκάστοτε Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας, ως Πρόεδρο,

β. τον εκάστοτε Γενικό Διευθυντή Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με αναπληρωματικό μέλος έναν από τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας,

γ. τον εκάστοτε Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με αναπληρωματικό μέλος έναν ανώτατο υπάλληλο της οικείας Διεύθυνσης,

δ. τον εκάστοτε Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του,

ε. ένα μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ή Εκπαιδευτικού Προσωπικού Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Οικονομικών Επιστημών ή Δημοσιονομικού Δικαίου, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

στ. έναν Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

ζ. έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, ο οποίος υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από την ίδια την Ένωση,

η. έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, που προτείνεται με το αναπληρωματικό του μέλος από την ίδια, και

θ. έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας ΑμεΑ, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από την Εθνική Συνομοσπονδία ΑμεΑ μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της.

 

4. Η θητεία των παραπάνω μελών του Παρατηρητηρίου είναι τριετής. Σε περίπτωση λήξης της θητείας των μελών του Παρατηρητηρίου, αυτή παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι το διορισμό ή την υπόδειξη νέων μελών, όχι, όμως, περισσότερο από τρεις μήνες από τη λήξη της.

 

5. Ως γραμματέας και αναπληρωτής αυτού ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας. Οι εκπρόσωποι των περιπτώσεων στ', ζ', η' και θ' προτείνονται εντός προθεσμίας ενός μηνός, που αρχίζει από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου, το Παρατηρητήριο συγκροτείται και λειτουργεί νομίμως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του νόμου 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999) Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας.

 

6. Συμπληρωματικός προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του νόμου 2690/1999 περί Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

 

7. Το Παρατηρητήριο υποστηρίζεται διοικητικώς από το Τμήμα Εθελοντισμού και Πιστοποίησης Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και στο οποίο τηρείται το Μητρώο Πιστοποιημένων Φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας.

 

8. Στο Τμήμα Εθελοντισμού και Πιστοποίησης Φορέων, τηρείται το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Παρατηρητηρίου Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης, στο οποίο καταχωρίζονται προϋπολογισμοί, απολογισμοί, χρηματοδοτήσεις από κάθε πηγή, καθώς και στοιχεία που ανάγονται στη διοικητική διάρθρωση και στελέχωση, στον αριθμό των επωφελούμενων και στις δράσεις του κάθε φορέα.

 

9. Οι υπαγόμενοι στο Παρατηρητήριο φορείς συμπληρώνουν και αποστέλλουν αμελλητί τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο στοιχεία στο Τμήμα Εθελοντισμού και Πιστοποίησης Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα.

 

10. Οι υπαγόμενοι στο Παρατηρητήριο φορείς υποχρεούνται σε δημόσια ετήσια λογοδοσία, με ανάρτηση στο διαδίκτυο της δράσης τους και του οικονομικού απολογισμού τους.

 

11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται τα λεπτομερειακά θέματα που αφορούν στην εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 56 του νόμου 4331/2015 (ΦΕΚ 69/Α/2015).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.