Νόμος 4258/14 - Άρθρο 31

Άρθρο 31


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εγκρίσεις που έχουν δοθεί σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της αυτοδιοίκησης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 της πράξης υπουργικού συμβουλίου 33/2006 όπως ισχύει, ή κατά τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 14 του νόμου 4071/2012 από 01-01-2013 έως 31-12-2013, μπορούν να υλοποιηθούν έως 31-12-2014.

 

2. Το προσωπικό των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού που ανήκει σε υπηρεσίες καθαριότητας, οι οποίες λειτουργούν, σύμφωνα με το νόμο, σε εικοσιτετράωρη βάση, δεν εμπίπτει στον περιορισμό των 16 ωρών, κατά μήνα, που προβλέπεται από το άρθρο 20 παράγραφος 1 του νόμου 4024/2011.

 

Για το ανωτέρω προσωπικό των υπηρεσιών καθαριότητας το σχετικό όριο για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και κατά τις νυχτερινές ώρες δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30 ώρες κατά μήνα.

 

3. Τα μέσα ατομικής προστασίας και το γάλα παρελθόντων ετών που δεν έχουν χορηγηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου αποτιμώνται σε χρήμα σύμφωνα με την τιμή του διαγωνισμού και αποδίδονται με τις εξής προϋποθέσεις:

 

α) Να έχουν πραγματοποιηθεί διαγωνισμοί και να έχουν κηρυχθεί άγονοι λόγω μη συμμετοχής προμηθευτών ή οι τελευταίοι να έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι με υπαιτιότητά τους.

 

β) Να αναγνωρίζεται η οφειλή προς τους εργαζόμενους από τον οικείο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

γ) Να υπάρχουν οι αντίστοιχοι κωδικοί και οι αντίστοιχες πιστώσεις στους προϋπολογισμούς των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

δ) Να δύναται η καταβολή τους έως δώδεκα μηνιαίες δόσεις.

 

4. Αποσπάσεις υπαλλήλων σε φορείς οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που έλαβαν χώρα μετά την ισχύ του νόμου 3528/2007 και μέχρι την ισχύ του παρόντος, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 64 του νόμου 1416/1984 (ΦΕΚ 18/Α/1984), θεωρούνται ότι πραγματοποιήθηκαν, από την έκδοσή τους, επιτρεπτά, κατά τις διατάξεις αυτές και εφόσον η νομιμότητά τους δεν πάσχει από άλλη αιτία, επιπλέον δε δεν έχουν ανακληθεί ή ακυρωθεί δικαστικά, παράγουν όλες τις νόμιμες συνέπειες.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.