Νόμος 4256/14 - Άρθρο 40

Άρθρο 40


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τροποποιήσεις του νόμου 2932/2001 (ΦΕΚ 145/Α/2001)

 

Α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου τρίτου του νόμου 2932/2001 (ΦΕΚ 145/Α/2001) όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{6. Με απόφαση του Υπουργού, ο πλοιοκτήτης μπορεί κατά τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου να αντικαταστήσει το πλοίο με άλλο, μη δρομολογημένο, ίδιου είδους, ανάλογης, μεγαλύτερης ή μικρότερης μεταφορικής ικανότητας, του ιδίου ή εταιρείας που ανήκει στον ίδιο όμιλο εταιρειών ή στην ίδια μητρική επιχείρηση ή σε άλλη ναυτική εταιρεία υπό κοινή διαχείριση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 4 και καλύπτονται οι συγκοινωνιακές ανάγκες.}

 

Β. Η παράγραφος 2 του άρθρου πέμπτου του νόμου 2932/2001 όπως ισχύει τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{2. Με απόφαση του Υπουργού, μετά από αίτηση του πλοιοκτήτη και γνώμη του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, δύναται να ανακληθεί η ανακοίνωση δήλωσης δρομολόγησης, εφόσον δεν διαταράσσεται η εξυπηρέτηση των συγκοινωνιακών αναγκών της γραμμής που είναι δρομολογημένο το πλοίο.

 

Το αίτημα αυτό και μέχρι τη σύγκληση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών μπορεί να γίνεται αποδεκτό από υφιστάμενα όργανα, εξουσιοδοτημένα με απόφαση του Υπουργού.}

 

Γ. Η παράγραφος 2 του άρθρου έκτου του νόμου 2932/2001 (ΦΕΚ 145/Α/2001) όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{2. Ο πλοιοκτήτης ή περισσότεροι πλοιοκτήτες από κοινού δεν μπορούν να μεταβάλουν μονομερώς τα δρομολόγια, ούτε τον προγραμματισμένο χρόνο διακοπής τους. Η μεταβολή των δρομολογίων, συμπεριλαμβανομένης της δρομολογιακής γραμμής και του προγραμματισμένου χρόνου διακοπής τους, επιτρέπεται αν υποβάλλουν σχετικό αίτημα και κριθεί, με απόφαση του Υπουργού, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, ότι δεν διαταράσσεται η εξυπηρέτηση της γραμμής, ούτε δημιουργούνται διακρίσεις σε βάρος άλλων πλοιοκτητών, με την αποδοχή του αιτήματος. Η απόφαση του Υπουργού κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο εντός 3 μηνών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος. Το αίτημα αυτό και μέχρι τη σύγκληση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών μπορεί να γίνεται αποδεκτό από υφιστάμενα όργανα, εξουσιοδοτημένα με απόφαση του Υπουργού, για αντιμετώπιση έκτακτων συγκοινωνιακών αναγκών. Με απόφαση του Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να μεταβιβάζεται σε υφιστάμενα όργανα το δικαίωμα υπογραφής προσωρινής τροποποίησης ή περικοπής δρομολογίων, μεταβολή του προγραμματισμένου χρόνου διακοπής τους, μεταβολή δρομολογιακής γραμμής, καθώς και εκτέλεσης έκτακτων δρομολογίων ή προσεγγίσεων σε δρομολογημένα πλοία, μετά από σχετικά αιτήματα. Στην απόφαση αυτή, καθορίζονται, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, τα όργανα, τα κριτήρια αποδοχής των αιτημάτων, καθώς και τα μέγιστα προσωρινά χρονικά διαστήματα.}

 

Δ. Το άρθρο δέκατο ένατο του νόμου 2932/2001 (ΦΕΚ 145/Α/2001) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του νόμου 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α/2013) τροποποιείται ως εξής:

 

α)α. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 5 καταργείται.

 

β)β. Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{6. Υφιστάμενα έργα της παραγράφου 2 του άρθρου 46, σε Οργανισμούς Λιμένων και σε Λιμενικά Ταμεία (δημοτικά ή κρατικά), με εξαίρεση τις κτιριακές εγκαταστάσεις, μη νομίμως εκτελεσθέντα, έως την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου από φορείς του Δημοσίου, θεωρούνται νόμιμα από το χρόνο έγκρισής τους από την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων του Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης (Master Plan) του λιμένα στο οποίο αυτά έχουν αποτυπωθεί και ενταχθεί, και της αντίστοιχης απόφασης έκδοσης των Περιβαλλοντικών Όρων.}

 

γ)γ. Στην παράγραφο 6 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η νομιμοποίηση κτιριακών εγκαταστάσεων εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) και του άρθρου 16 παράγραφος 2)δ του νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/2013).}

 

δ)δ. Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. α. Για την αποδοχή του Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων ή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την αδειοδότηση των Λιμενικών Έργων, των υποκατηγοριών Α1 και Α2 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως ισχύει, από τα οποία τροποποιούνται τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά (σε κάτοψη) του λιμένα, (δηλαδή σε έργα που αφορούν επέκταση ή τροποποίηση του λιμένα), σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 και στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του νόμου 4014/2011, όπως ισχύουν, απαιτείται η προηγούμενη θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων.

 

β. Η ως άνω γνωμοδότηση δεν απαιτείται στο πλαίσιο της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης στις εξής περιπτώσεις:

 

α)α. κατά τη διαδικασία νομιμοποίησης υφιστάμενων έργων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του νόμου 2971/2001, όπως ισχύει,

 

β)β. για έργα επισκευής ή συντήρησης υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων,

 

γ)γ. στις εξής περιπτώσεις μελετών του Παραρτήματος III Ομάδα 3η της υπουργικής απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012) Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011):

 

i) λιμένες σκαφών αναψυχής (μαρίνες) και καταφύγια τουριστικών σκαφών (α/α 5), εκτός εάν βρίσκονται εντός ζώνης λιμένα, (βάση του άρθρου 30 του νόμου 2160/1993).

ii) Μεμονωμένες ράμπες ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών (α/α 8).

iii) Έργα προστασίας ακτής από διάβρωση εντός της θάλασσας και σε απόσταση από την ακτή (α/α 9).

iv) Έργα προστασίας ακτής από διάβρωση επί της ακτογραμμής (παράλληλα ή κάθετα) (α/α 10).

ν) Έργα ανάπλασης και διαμόρφωσης ακτής (α/α 11).

vi) Τεχνητοί ύφαλοι στον πυθμένα της θάλασσας (α/α 13).

vii) Ανάκτηση εδαφών από λίμνες (α/α 14Β).

δ)δ. για θέματα που αφορούν έργα εντός όχθης και παρόχθιας ζώνης (λιμνών - λιμνοθαλασσών).}

 

2. Οι παράγραφοι 6, 7 και 8 του άρθρου 119 του νόμου [Ν] 3079/2002 Κύρωση του Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ΦΕΚ 311/Α/2002), όπως προστέθηκαν με την παράγραφο 13 του άρθρου 56 του νόμου 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α/2013), αντικαθίστανται ως κατωτέρω:

 

{6. Οι τοποθετήσεις, αποσπάσεις και διαθέσεις στα Λιμενικά Τμήματα γίνονται από στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής τα οποία υπηρετούν στη Λιμενική Αρχή όπου υπάγονται διοικητικά, μετά από απόφαση η οποία εκδίδεται από τον οικείο Λιμενάρχη εφόσον πρόκειται για Κεντρικά Λιμεναρχεία ή από τον προϊστάμενο της αρμόδιας περιφερειακής διοικήσεως Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, μετά από γνώμη του οικείου Λιμενάρχη, εφόσον πρόκειται για Λιμεναρχεία.

 

Τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής τα οποία τοποθετούνται, αποσπώνται ή διατίθενται σε Λιμενικά Τμήματα με την ανωτέρω διαδικασία, ανήκουν στην οργανική δύναμη της Λιμενικής Αρχής διοικητικής υπαγωγής τους. Ειδικότερα, οι αποσπάσεις γίνονται μόνο για έκτακτη ενίσχυση των Λιμενικών Τμημάτων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 33/2009 (ΦΕΚ 50/Α/2009), όπως κάθε φορά ισχύει, ενώ οι διαθέσεις γίνονται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ιδίου προεδρικού διατάγματος, όπως κάθε φορά ισχύει.

 

7. Κάθε τοποθετούμενος σε Λιμενικό Τμήμα με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου, δύναται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε εργάσιμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της κοινοποίησής της, να υποβάλει ιεραρχικά στη Διεύθυνση Προσωπικού προσφυγή και να αιτηθεί την ακύρωση, τροποποίηση ή αναστολή της απόφασης τοποθέτησης. Η προσφυγή εξετάζεται από το Συμβούλιο Εξέτασης Προσφυγών το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 13 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 33/2009, όπως κάθε φορά ισχύει, το οποίο κοινοποιεί την απόφασή του στον προσφεύγοντα εντός προθεσμίας σαράντα ημερών. Η άσκηση προσφυγής αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης τοποθέτησης, έως ότου το αρμόδιο όργανο αποφανθεί σχετικά με αυτήν.

 

8. Τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής τα οποία τοποθετούνται σε Λιμενικά Τμήματα σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος άρθρου, δικαιούνται οδοιπορικών εξόδων τοποθέτησης-μετάθεσης, εφόσον η τοποθέτησή τους γίνεται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών και η έδρα των Λιμενικών Τμημάτων όπου τοποθετούνται, ευρίσκεται σε απόσταση ίση ή μεγαλύτερη των 60 χιλιομέτρων από τη Λιμενική Αρχή διοικητικής υπαγωγής τους. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, εφαρμόζονται και για τις τοποθετήσεις στελεχών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής μεταξύ Λιμενικών Τμημάτων τα οποία υπάγονται στην ίδια Λιμενική Αρχή.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.