Νόμος 4250/14 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Κατάργηση του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου Εθνικό Κέντρο Βιβλίου και μεταφορά των αρμοδιοτήτων του


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ), Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με έδρα την Αθήνα, το οποίο συνεστήθη με το άρθρο 9 του νόμου [Ν] 2273/1994 (ΦΕΚ 233/Α/1994), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, καταργείται.

 

β. Οι αρμοδιότητες του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου, όπως προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 2273/1994, ασκούνται εφεξής από το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με έδρα την Αθήνα, το οποίο συστάθηκε με το άρθρο 19 του νόμου 2026/1992 ως Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, μετονομάστηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 2524/1997 (ΦΕΚ 183/Α/1997) και εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 31/2002 (ΦΕΚ 33/Α/2002)).

 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, η οποία εκδίδεται εντός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, οι μεταφερόμενες αρμοδιότητες κατανέμονται μεταξύ των υφιστάμενων οργανικών μονάδων του φορέα υποδοχής.

 

Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου νοείται εφεξής το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, όπου αναφέρεται το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου νοείται το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού και όπου αναφέρεται ο Διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου νοείται ο Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού.

 

Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται γνώμη ή εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου για την έκδοση υπουργικών αποφάσεων και προεδρικών διαταγμάτων, απαιτείται πλέον γνώμη ή εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού.

 

2. α)α) Από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου, τα πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία, η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας του καταργούμενου νομικού προσώπου περιέρχονται αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, στο οποίο ανήκει και η αποκλειστική χρήση και διαχείρισή τους, με την επιφύλαξη της κείμενης νομοθεσίας για δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες, απαλλασσόμενου παντός φόρου, τέλους χαρτοσήμου ή άλλου τέλους εισφοράς δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των παγίων και αναλογικών δικαιωμάτων, επιδομάτων ή άλλων τελών υπέρ Υποθηκοφυλακείων/ Κτηματολογικών Γραφείων και με την επιφύλαξη του άρθρου 54Α του νόμου 4174/2013 περί των υποχρεώσεων τρίτων για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ).

 

Παραχωρητήρια του Ελληνικού Δημοσίου υπέρ του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου εξακολουθούν να ισχύουν υπέρ του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού.

 

β)β) Η ακίνητη περιουσία του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου μεταβιβάζεται στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού από την ημερομηνία μεταγραφής των πράξεων μεταβίβασής της στα βιβλία μεταγραφών του οικείου Υποθηκοφυλακείου / Κτηματολογικού Γραφείου. Η σχετική εγγραφή ανατρέχει στην ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου. Η κινητή περιουσία παραδίδεται στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού και συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης.

 

γ)γ) Οι συμβατικές υποχρεώσεις και οι εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου μεταφέρονται στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, το οποίο λειτουργεί ως καθολικός διάδοχος αυτού, για όλα εκτός από τις απαιτήσεις εργαζομένων από οποιαδήποτε έννομη σχέση για τις οποίες ευθύνεται και νομιμοποιείται παθητικά αποκλειστικά το Δημόσιο. Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού καθίσταται δικαιούχος των προγραμμάτων και των δράσεων που έχουν εκπονηθεί, καθώς και των πόρων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτά.

 

Εκκρεμείς διαδικασίες του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου που αφορούν τη σύναψη συμβάσεων εργασίας, μισθώσεων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών και κάθε είδους διαγωνισμοί που έχουν προκηρυχθεί για πάσης φύσεως έργα, εργασίες, μελέτες και είναι σε εξέλιξη κατά την κατάργηση του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου εξακολουθούν να διέπονται από το νομικό καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο της σχετικής προκήρυξης και ολοκληρώνονται από το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού μπορεί με απόφασή του να ανακαλέσει προκηρύξεις, εφόσον κρίνει ότι αυτές δεν εξυπηρετούν ανάγκες του Ιδρύματος.

 

δ)δ) Οι πάσης φύσεως νομικές και οικονομικές δεσμεύσεις που απορρέουν από Τεχνικά Δελτία συγχρηματοδοτούμενων έργων, στα οποία το καταργούμενο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου υπεισέρχεται ως τελικός δικαιούχος ή ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης, καθώς και από τα έργα που θα προκύψουν από την επιτελική αρμοδιότητα του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου, μεταφέρονται και αναλαμβάνονται από το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού προκειμένου να διασφαλισθεί η διοικητική και οικονομική υποστήριξη των έργων.

 

Έως την απόκτηση διαχειριστικής επάρκειας για τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων, εξακολουθεί να ισχύει για το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού η χορηγηθείσα στο Εθνικό Κέντρο Βιβλίου διαχειριστική επάρκεια. Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού υποχρεούται να εφαρμόζει σχετικώς το εγκεκριμένο εγχειρίδιο διαδικασιών του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου.

 

Τα, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου είναι υπεύθυνα για την παράδοση των περιουσιακών στοιχείων στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού. Για το έργο αυτό μπορεί να επικουρούνται από προσωπικό που διαθέτει προς το σκοπό το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ή και το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού.

 

3. α)α) Πόροι και άλλα έσοδα, απαιτήσεις, υποχρεώσεις, μεταξύ των οποίων και η υποχρέωση καταβολής του ΕΕΤΗΔΕ και του φόρου ακίνητης περιουσίας, και πάσης φύσεως εκκρεμείς υποθέσεις που υφίστανται κατά την κατάργηση του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου μεταφέρονται στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού. Οι εκκρεμείς δίκες του καταργούμενου νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου συνεχίζονται από το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, χωρίς καμία άλλη διατύπωση και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους. Υποθέσεις που έχουν προσδιοριστεί και η δικάσιμός τους έχει ορισθεί εντός του διμήνου που έπεται της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα από το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, αναβάλλονται υποχρεωτικά από το αρμόδιο δικαστήριο.

 

β)β) Μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού συγκροτεί με απόφασή του τριμελή επιτροπή από υπαλλήλους του με αντικείμενο τη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων που κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχονται στην κυριότητα και στην αποκλειστική χρήση και διαχείριση του Ιδρύματος. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

γ)γ) Ταμειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου, εκτός εκείνων που αφορούν προγράμματα του ΕΣΠΑ και τα οποία περιέρχονται αυτοδικαίως στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, καθώς και το τυχόν αδιάθετο ποσοστό της κρατικής επιχορήγησης μεταφέρονται μέσα σε δύο μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, με εντολή του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, σε λογαριασμό του Δημοσίου και αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

4. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2524/1997 προστίθεται η πρόταση:

 

{και ε) ο σχεδιασμός και η εφαρμογή εθνικής πολιτικής για την προώθηση του βιβλίου ως μορφωτικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού μέσου.}

 

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2524/1997 προστίθεται περίπτωση δ' ως εξής:

 

{δ) α. Διεξαγωγή ερευνών και στατιστικών μελετών αναφορικά με τις συνθήκες παραγωγής του βιβλίου και διάθεσής του στο κοινό, καθώς και την αναγνωστική συμπεριφορά του κοινού.

 

β. Έκδοση εντύπων και μη στατιστικών δεδομένων βιβλιολογικού ενδιαφέροντος.

 

γ. Μελέτη της ελληνικής εκδοτικής ιστορίας και η ίδρυση μουσείου τυπογραφίας.

 

δ. Δημιουργία και οργάνωση βιβλιοθήκης βιβλιολογικού χαρακτήρα και η δημιουργία ηλεκτρονικού δικτύου σύνδεσης με την Εθνική Βιβλιοθήκη, τις δημόσιες και δημοτικές βιβλιοθήκες, πληροφοριακά δίκτυα με αντίστοιχο υλικό, εκδοτικούς οίκους και βιβλιοπωλεία.

 

ε. Δημιουργία οπτικοακουστικού αρχείου λογοτεχνών, για τη συγκέντρωση και ταξινόμηση του έντυπου και ηλεκτρονικού οπτικοακουστικού υλικού που υπάρχει ήδη και είναι διάσπαρτο, καθώς και νέου υλικού, με σκοπό τη δημιουργία τράπεζας οπτικοακουστικού υλικού Ελλήνων λογοτεχνών.

 

στ. Δημιουργία εργαστηρίου και η υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης στα επαγγέλματα του βιβλίου, η διοργάνωση ειδικών σεμιναρίων μετάφρασης, καθώς και η δημιουργία κέντρου μετάφρασης για την υποστήριξη του έργου Ελλήνων και ξένων μεταφραστών σε συνεργασία με μεταφραστικά κέντρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό και τη δημιουργία τράπεζας δεδομένων.

 

ζ. Ανάπτυξη σχέσεων με χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με τρίτες χώρες για τη συνεργασία σε θέματα βιβλίου και την ενεργό συμμετοχή της χώρας σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών.

 

η. Προώθηση διαρθρωτικών μέτρων υποστήριξης της πρωτογενούς ελληνικής παραγωγής βιβλίων, καθώς και η υποστήριξη των συντελεστών της.

 

θ. Προβολή του ελληνικού βιβλίου στην Ελλάδα και το εξωτερικό και ο συντονισμός της ελληνικής παρουσίας σε διεθνείς εκθέσεις και εκδηλώσεις προβολής του βιβλίου και ι. Παροχή πληροφόρησης, συμβουλών και τεχνικής υποστήριξης προς το κοινό, καθώς και η ενίσχυση κάθε πολιτιστικής δραστηριότητας που συμβάλλει στη διάδοση του βιβλίου.}

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα, αναγκαία διαδικασία ή λεπτομέρεια εφαρμογής του άρθρου αυτού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.