Νόμος 2026/92 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου υπό την επωνυμία Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, με έδρα την Αθήνα. Το Ίδρυμα εποπτεύεται από το Υπουργείο Εξωτερικών.

 

Το ίδρυμα έχει ως σκοπό την κατά συστηματικό τρόπο προβολή, διάδοση και καλλιέργεια στο εσωτερικό του ελληνικού πολιτισμού και συνεργάζεται και συντονίζεται με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας για τη διατήρηση και καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας στις νέες γενιές των ομογενών που κατοικούν σε περιοχές, όπου δεν παρέχεται οργανωμένα ελληνική εκπαίδευση, καθώς και την προβολή και διάδοση της ελληνικής γλώσσας στους αλλοδαπούς. Οι ειδικότερες μορφές συνεργασίας του Ιδρύματος Ελληνικού πολιτισμού και του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, σχετικά με τη διατήρηση, καλλιέργειας προβολή και διάδοση της ελληνικής γλώσσας στο εσωτερικό καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Όργανα του Ιδρύματος είναι η γενική συνέλευση των μελών, το διοικητικό συμβούλιο, το πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και η εξελεγκτική επιτροπή. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μελών μετά από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να συνιστώνται θεματικές επιτροπές που αποτελούνται από μέλη της γενικής συνέλευσης και είναι υπεύθυνες για τη διεκπεραίωση κάθε ιδιαίτερου κλάδου του έργου του ιδρύματος.

 

Η γενική συνέλευση των μελών αποτελείται από Έλληνες πολίτες που διακρίνονται για την προσφορά τους στον πολιτισμό της χώρας, στην επιστήμη, στην τέχνη, σε κοινωνικές ή εθνικές δραστηριότητες, καθώς και από ομογενείς και επιφανείς ελληνιστές που διακρίνονται για τη συνεχή και ενεργό προσφορά τους στον ελληνικό πολιτισμό. Η γενική συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο του Ιδρύματος, συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά κάθε έτος και εγκρίνει τον απολογισμό του έργου του διοικητικού συμβουλίου τον προϋπολογισμό και τον προγραμματισμό δραστηριοτήτων του Ιδρύματος. Οι λεπτομέρειες της λειτουργίας της γενικής συνέλευσης των μελών ρυθμίζονται από τον εσωτερικό της κανονισμό που εκδίδεται από αυτή μετά από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου.

 

Το διοικητικό συμβούλιο έχει τετραετή θητεία και αποτελείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, το γενικό γραμματέα, τον ταμία και έντεκα συμβούλους.

 

Ο πρόεδρος του Ιδρύματος εκπροσωπεί το Ίδρυμα δικαστικά και εξώδικα, συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο και τη γενική συνέλευση των μελών, έχει την ευθύνη της εκτέλεσης των αποφάσεών τους και την εποπτεία γενικά της λειτουργίας του Ιδρύματος και των διαφόρων υπηρεσιών του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του δεύτερου άρθρου του νόμου [Ν] 2317/1995 (ΦΕΚ 125/Α/1995), με την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 2524/1997 (ΦΕΚ 183/Α/1997).

 

2. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μετά πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Πολιτισμού, καθορίζονται τα της λειτουργίας και καταρτίζεται ο Οργανισμός του Ιδρύματος.

 

3. Το Ίδρυμα διέπεται από τις διατάξεις του Οργανισμού του και κατά τα λοιπά από τις σχετικές περί Ιδρυμάτων διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

 

Το Ίδρυμα δεν υπάγεται στο δημόσιο τομέα, ούτε στις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου [Ν] 2039/1939 και του άρθρου 89 του νόμου [Ν] 1943/1991.

 

4. Το Ίδρυμα επιχορηγείται κατ' έτος από το Κράτος μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών και απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό φόρο, εκτός από το φόρος προστιθέμενης αξίας και δικαστικό ένσημο και από κάθε δικαστικό τέλος στις δίκες του. Επίσης, έχει όλες ανεξαιρέτως τις ατέλειες και τα δικαστικά, διοικητικά και δικονομικά προνόμια που απολαμβάνει το Δημόσιο.

 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών επιτρέπεται η παραχώρηση δωρεάν ή με τίμημα της χρήσης δημόσιων εκτάσεων ή ακινήτων ή κινητών πραγμάτων του Δημοσίου, καθώς και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου μετά από σύμφωνη γνώμη του διοικητικού τους συμβουλίου, υπέρ του Ιδρύματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 19 του άρθρο 1 του νόμου 2412/1996 (ΦΕΚ 123/Α/1996).

 

6. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος και έγκριση από τον Υπουργό Εξωτερικών επιτρέπεται στο Ίδρυμα, προς εκπλήρωση του σκοπού του, να συνιστά εταιρείες οποιασδήποτε μορφής ή να συμμετέχει σε εταιρείες ή νομικά πρόσωπα, φορείς και επιχειρήσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.