Νόμος 4250/14 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Κατάργηση του Ινστιτούτου Συνταγματικών Ερευνών και μετατροπή του σε εργαστήριο του Τομέα Δημοσίου Δικαίου του Τμήματος Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Ινστιτούτο Συνταγματικών Ερευνών, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο ιδρύθηκε δια του υπ' αριθμόν [ΠΔ] 272/1989 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 129/Α/1989) υπό τον τίτλο Ακαδημαϊκό Ερευνητικό Ινστιτούτο Ελληνικής Συνταγματικής Ιστορίας και Συνταγματικής Επιστήμης, μετονομάσθηκε δε σε Ινστιτούτο Συνταγματικών Ερευνών δια του υπ' αριθμόν [ΠΔ] 322/1998 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 218/Α/1998) καταργείται, χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση, και μετατρέπεται σε Εργαστήριο, υπό τον τίτλο Εργαστήριο Συνταγματικών Ερευνών, εντασσόμενο στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου της Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

2. Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων (βιβλία, έπιπλα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λοιπός εξοπλισμός) του Ινστιτούτου Συνταγματικών Ερευνών περιέρχονται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ανήκουν στην αποκλειστική χρήση, ως περιουσιακό σύνολο, του Εργαστηρίου Συνταγματικών Ερευνών για όλο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο αυτό θα υφίσταται. Μεταβολή της χρήσης του ως άνω περιουσιακού συνόλου ή μέρους του μπορεί να λάβει χώρα μόνο με απόφαση της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μετά από πρόταση της τριμελούς Επιτροπής της παραγράφου 3 του Εργαστηρίου Συνταγματικών Ερευνών και σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης της Νομικής Σχολής.

 

3. Το Εργαστήριο Συνταγματικών Ερευνών διευθύνεται αμισθί από Διευθυντή και τριμελή επιτροπή που ορίζει η Νομική Σχολή Αθηνών για τριετή θητεία.

 

4. Τη λειτουργία του Εργαστηρίου Συνταγματικών Ερευνών ορίζει Κανονισμός, ο οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

5. Από το χρονικό σημείο της μετατροπής του Ινστιτούτου Συνταγματικών Ερευνών σε Εργαστήριο Συνταγματικών Ερευνών, ο Διευθυντής, ο Αναπληρωτής Διευθυντής και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Συνταγματικών Ερευνών αποτελούν μέλη της επιτροπής της παραγράφου 3 μέχρι τη λήξη της θητείας τους.

 

6. α. Το χρηματικό υπόλοιπο στο λογαριασμό του Ινστιτούτου Συνταγματικών Ερευνών κατά το χρονικό σημείο της κατάργησής του και της μετατροπής του σε Εργαστήριο Συνταγματικών Ερευνών μεταφέρεται σε λογαριασμό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

β. Οφειλές εκ της λειτουργίας του Ινστιτούτου Συνταγματικών Ερευνών βαρύνουν το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 

7. Τα έξοδα στέγασης, εάν δεν προσφέρεται χώρος σε ακίνητο που ανήκει στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και λειτουργίας του Εργαστηρίου Συνταγματικών Ερευνών βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.