Νόμος 4250/14 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Κατάργηση της ανώνυμης εταιρίας Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις και μεταφορά των αρμοδιοτήτων της


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Η Ανώνυμη Εταιρία, Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΑΧΑ ΑΕ), η οποία ιδρύθηκε, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του νόμου 2229/1994 (ΦΕΚ 138/Α/1994), με την υπ' αριθμόν 69163/1995 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 551/Β/1995), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καταργείται.

 

β. α)α) Οι σκοποί και οι αρμοδιότητες της εν λόγω εταιρίας, όπως προκύπτουν από τον ιδρυτικό της νόμο, τις λοιπές κείμενες διατάξεις και το οικείο καταστατικό της, επιδιώκονται εφεξής και ασκούνται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και ειδικότερα από τη Διεύθυνση Ειδικών Έργων Αναβάθμισης Περιοχών της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Έργων της Γενικής Γραμματείας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, οι μεταφερόμενες αρμοδιότητες κατανέμονται μεταξύ των υφιστάμενων τμημάτων της Διεύθυνσης υποδοχής.

 

β)β) Έργα, δράσεις και προγράμματα, συγχρηματοδοτούμενα ή χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους Διεθνείς Οργανισμούς ή εθνικούς πόρους, τα οποία έχουν αναληφθεί και υλοποιούνται από το καταργούμενο νομικό πρόσωπο, καθώς και εκκρεμείς διαδικασίες διαγωνισμών ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες, από την έναρξη ισχύος του παρόντος συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από τη Διεύθυνση Ειδικών Έργων Αναβάθμισης Περιοχών της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Έργων της Γενικής Γραμματείας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

γ)γ) Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται η Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις νοείται εφεξής το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπου αναφέρεται το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Πρόεδρος αυτού νοείται ο Υπουργός και όπου αναφέρεται ο Διευθυντής νοείται ο Γενικός Γραμματέας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος.

 

Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται γνώμη ή εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου της Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις ανώνυμης εταιρείας για την έκδοση υπουργικών αποφάσεων και προεδρικών διαταγμάτων, η γνώμη ή η εισήγηση αυτή δεν απαιτείται.

 

γ. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις ανώνυμη εταιρεία τίθεται στη διαδικασία εκκαθάρισης, σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού της, όπως αυτό εγκρίθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση 45810/1997 (ΦΕΚ 909/Β/1997). Η διαδικασία εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί το έτος από την ημερομηνία έναρξής της.

 

α)α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής διορίζονται 3 εκκαθαριστές, οι οποίοι κατά τη διάρκεια εκκαθάρισης ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό εκκαθάρισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος.

 

β)β) Ο διορισμός των εκκαθαριστών υποβάλλεται στη δημοσιότητα των άρθρων 7Α και 7Β του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 και συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι αρμοδιότητες του οποίου ασκούνται από τους εκκαθαριστές.

 

γ)γ) Οι εκκαθαριστές οφείλουν, με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να δημοσιεύσουν δια του Τύπου και του Τεύχους των Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

 

δ)δ) Οι εκκαθαριστές οφείλουν, με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να προβούν άμεσα σε διενέργεια απογραφής των κινητών και ακινήτων, τα οποία κατά τις διατάξεις του παρόντος περιέρχονται στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου. Η έκθεση της απογραφής εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

ε)ε) Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής.

 

2. Το σύνολο των στοιχείων του παθητικού της Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις ανώνυμης εταιρείας, της ακίνητης περιουσίας αυτής, καθώς και οι χρηματικές απαιτήσεις της κατά τρίτων μεταβιβάζονται αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του παρόντος και χωρίς καμία άλλη διατύπωση στο Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομικών.

 

Το σύνολο της κινητής περιουσίας της Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις ανώνυμης εταιρείας, στην οποία συμπεριλαμβάνονται σήματα, πνευματικά και κάθε άλλου είδους δικαιώματα, μεταβιβάζεται αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του παρόντος, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης, άδειας ή έγκρισης και χωρίς αντάλλαγμα στο Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομικών, με την αποκλειστική χρήση και διαχείρισή τους να ανήκει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με την επιφύλαξη των διατάξεων για δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες, το οποίο έχει στο εξής την ευθύνη για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση του υπάρχοντος αρχείου.

 

Η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις ανώνυμης εταιρείας στο Ελληνικό Δημόσιο και κάθε άλλη πράξη που συνδέεται με αυτήν απαλλάσσεται από φόρους, εισφορές ή τέλη, καθώς και δικαιώματα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή και οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών, των παγίων και αναλογικών δικαιωμάτων, επιδομάτων ή άλλων τελών υπέρ αμίσθων και εμμίσθων υποθηκοφυλάκων ή κτηματολογικών γραφείων, με την επιφύλαξη του άρθρου 54Α του νόμου 4174/2013 περί των υποχρεώσεων τρίτων για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ).

 

Ταμειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών του καταργούμενου φορέα, καθώς και το τυχόν αδιάθετο ποσοστό της κρατικής επιχορήγησης μεταφέρονται, μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, με εντολή του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σε λογαριασμό του Δημοσίου και αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

Κατ' εξαίρεση, το τεχνικό αρχείο της εταιρείας και οι μελέτες που έχει καταρτίσει, καθώς και όλα τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, μεταβιβάζονται από την θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου στον Δήμο Αθηναίων. Τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισμού και Αθλητισμού, για μελέτες που έχουν εκπονηθεί κατόπιν δικής τους εντολής και επί των οποίων, έως τη δημοσίευση του παρόντος, κατείχαν τα πνευματικά δικαιώματα, διατηρούν το δικαίωμα πρόσβασης στο αρχείο του Δήμου Αθηναίων και μετά τη μεταβίβαση που προβλέπεται στο παρόν άρθρο. Η μεταβίβαση αυτή απαλλάσσεται από κάθε φόρο και τέλος. Η παράδοση των υλικών φορέων των παραπάνω μελετών και του τεχνικού αρχείου προς το Δήμο Αθηναίων γίνεται με μέριμνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εντός 15 ημερών από την ισχύ του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 208 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 

3. Εκκρεμείς δίκες με διάδικο την Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις ανώνυμη εταιρεία συνεχίζονται στο όνομα του Ελληνικού Δημοσίου, ως διαδόχου της Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις ανώνυμης εταιρείας, χωρίς άλλη διατύπωση.

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια και διαδικασία σχετικά με την κατάργηση της Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις ανώνυμης εταιρείας και την άσκηση των αρμοδιοτήτων της από τη Διεύθυνση Ειδικών Έργων Αναβάθμισης Περιοχών της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Έργων της Γενικής Γραμματείας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.