Νόμος 4250/14 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Κατάργηση της Ανώνυμης Εταιρίας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας και μεταφορά των αρμοδιοτήτων της


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία Ανώνυμη Εταιρία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων και το διακριτικό τίτλο Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (εφεξής η Εταιρία), η οποία ιδρύθηκε με το νόμο 2938/2001 καταργείται.

 

2. Από την κατάργηση της Εταιρίας οι αρμοδιότητές της μεταβιβάζονται ως ακολούθως:

 

α. Είσπραξη διοδίων

 

i. Η αρμοδιότητα είσπραξης διοδίων τελών στο σταθμό των Μαλγάρων μεταβιβάζεται στην εταιρία Εγνατία Οδός Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία τα εισπράττει για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου και ως εντολοδόχος του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία.

 

ii. Η αρμοδιότητα είσπραξης διοδίων τελών στο σταθμό του Ακτίου και οι σχετικοί πόροι μεταβιβάζονται στην Εγνατία Οδός Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία και υποκαθιστά την Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας και στην κοινοπραξία με την επωνυμία ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΕΟ Α.Ε.-BEE TECH Α.Ε.-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΔΙΩΝ ΑΚΤΙΟΥ και το διακριτικό τίτλο ΤΕΟ-BEE-TECH-ΔΙΟΔΙΑ ΑΚΤΙΟΥ, η οποία έχει συσταθεί δυνάμει του, από 30-12-2008, Συμφωνητικού Σύστασης και Καταστατικού Κοινοπραξίας.

 

β. Βεβαίωση παραβάσεων

 

Η αρμοδιότητα βεβαίωσης παραβάσεων που αφορούν στη μη καταβολή διοδίων και επιβολή προστίμων μεταβιβάζεται στην Εγνατία Οδός Ανώνυμη Εταιρεία.

 

γ. Λειτουργία και συντήρηση ΠΑΘΕ και κλάδων αυτού

 

Η αρμοδιότητα λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης του τμήματος ΠΑΘΕ από Κλειδί έως Ευζώνους μεταβιβάζεται στην Εγνατία Οδός Ανώνυμη Εταιρεία. Όλα τα υπόλοιπα οδικά τμήματα, για τα οποία έχει αρμοδιότητα η Εταιρία μεταφέρονται στην ΕΥΔΕ ΣΑ της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων.

 

δ. Είσπραξη τελών μηχανημάτων

 

Η αρμοδιότητα είσπραξης τελών μηχανημάτων έργου μεταβιβάζεται στη Διεύθυνση Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών και Μηχανικού Εξοπλισμού (Δ13) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων.

 

ε. Η αρμοδιότητα διαχείρισης των κυκλοφοριακών συνδέσεων, περιλαμβανομένων της είσπραξης των μισθωμάτων από νόμιμες και των αποζημιώσεων για αυθαίρετες κυκλοφοριακές συνδέσεις και οι σχετικοί πόροι, μεταβιβάζονται στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Τελών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

 

στ. Κέντρο παρακολούθησης διοδίων

 

Ο εξοπλισμός και το λογισμικό του Κέντρου Ελέγχου Παρακολούθησης Διοδίων (SCADA) μεταβιβάζεται στο Ελληνικό Δημόσιο και η λειτουργία του ανατίθεται στην ΕΥΔΕ Λειτουργίας και Συντήρησης Έργων Παραχώρησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

ζ. Μισθώσεις

 

Η Εταιρία υποκαθίσταται στο σύνολο των συμβάσεων μίσθωσης, στις οποίες συμβάλλεται ως εκμισθώτρια από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου, η οποία υπεισέρχεται στο σύνολο των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων της Εταιρίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Από την παρούσα ρύθμιση εξαιρούνται οι συμβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.

 

η. Λειτουργία και συντήρηση υποθαλάσσιας αρτηρίας Ακτίου - Πρέβεζας

 

Η αρμοδιότητα λειτουργίας και συντήρησης της υποθαλάσσιας σήραγγας Ακτίου - Πρέβεζας μεταφέρεται στην Εγνατία Οδός Ανώνυμη Εταιρεία η οποία και υποκαθιστά την Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας και στην κοινοπραξία με την επωνυμία ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΕΟ Α.Ε.-ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΦΕΡΗΣ και ΥΙΟΙ Ε.Ε.-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΠΡΕΒΕΖΑΣ και το διακριτικό τίτλο ΤΕΟ-ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΦΕΡΗΣ και ΥΙΟΙ Ε.Ε. - ΑΚΤΙΟ / ΠΡΕΒΕΖΑ, η οποία έχει συσταθεί δυνάμει του από 08-08-2013 Συμφωνητικού Σύστασης Κοινοπραξίας.

 

θ. Εισφορά υπέρ Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας από ασφάλιστρα

 

Η επιβληθείσα υπέρ του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας με την υπ' αριθμόν Κ41123/1977 υπουργική απόφαση εισφορά 1% επί των καθαρών ασφαλίστρων του κλάδου αυτοκινήτων καταργείται. Αντί αυτής επιβάλλεται εισφορά 0,6% υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου για την εκπλήρωση των σκοπών του.

 

ι. Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες - Συμβάσεις

 

Το σύνολο των κοινοπραξιών, στις οποίες μετέχει η Εταιρία πλην των αναφερόμενων στην παράγραφο 2 περίπτωση α' υποπερίπτωση ii. και περίπτωση η' του παρόντος άρθρου λύονται δια του παρόντος αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο.

 

Το σύνολο των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με την Εταιρία καταγγέλλονται δια του παρόντος και αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο.

 

ι)α. Εκκρεμείς δίκες

 

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης το Ελληνικό Δημόσιο υπεισέρχεται στο σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων της Εταιρίας και οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση με το Ελληνικό Δημόσιο, διεξαγόμενες στο όνομά του.

 

Διαδικαστικές πράξεις και ένδικα μέσα, που ασκήθηκαν από τη θέση της Εταιρείας σε εκκαθάριση και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι νόμιμα.

 

ι)β. Διαχείριση συμβάσεων Οδικού Δικτύου

 

Η αρμοδιότητα της διαχείρισης και χρηματοδότησης των εκτελούμενων συμβάσεων συντήρησης και έργων του Οδικού Δικτύου, καθώς και εκείνων που έχουν ανατεθεί ή πρόκειται να ανατεθούν μετά τις 26-03-2014, με βάση πιστώσεις εγκεκριμένες πριν από την παραπάνω ημερομηνία, μεταφέρεται στη Διεύθυνση Οδικών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

ι)γ. Εκπροσώπηση της χώρας σε ευρωπαϊκούς φορείς εκμετάλλευσης αυτοκινητοδρόμων

 

Μέχρι τη σύσταση ένωσης των φορέων εκμετάλλευσης αυτοκινητοδρόμων την εκπροσώπηση της χώρας στις αντίστοιχες διεθνείς ενώσεις, η οποία μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος ανήκε στις δραστηριότητες της Εταιρίας, ανατίθεται στην εταιρία με την επωνυμία Εγνατία Οδός Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει σχετικά τις διεθνείς ενώσεις και να μεριμνήσει για την ομαλή συνέχεια ως προς την εκπροσώπηση της χώρας σε αυτές.

 

ι)δ. Η αρμοδιότητα είσπραξης αποζημιώσεων από φθορές του εθνικού οδικού δικτύου, η οποία ανήκε στην Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας ανώνυμη εταιρεία, μεταβιβάζεται στην κατά τόπο αρμόδια Περιφέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 82 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014), με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 87 του νόμου 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/2018).

 

3. Από την κατάργηση της Εταιρίας:

 

α. Το σύνολο του προσωπικού, ανεξαρτήτως εργασιακής σχέσης, που υπηρετεί στους σταθμούς διοδίων των Μαλγάρων και του Ακτίου μεταφέρεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και εντάσσεται αυτοδίκαια στην εταιρία με την επωνυμία Εγνατία Οδός Ανώνυμη Εταιρεία, σε θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας. Το εν λόγω προσωπικό κατατάσσεται σε μισθολογικά κλιμάκια της οικείας κατηγορίας, ανάλογα με τα τυπικά του προσόντα και το συνολικό χρόνο υπηρεσίας και λαμβάνει τις αποδοχές της υπηρεσίας υποδοχής. Τυχόν πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές, ειδικά επιδόματα οποιασδήποτε ονομασίας και προσωπικές διαφορές δεν διατηρούνται. Για τη μεταφορά του ως άνω προσωπικού εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

β. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης περίπτωσης της παρούσας παραγράφου, ως προς το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετεί στην εταιρία, εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες, κατωτέρω στο άρθρο 19 παράγραφος 1 περίπτωση α', διατάξεις.

 

γ. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης α' της παρούσας παραγράφου, το προσωπικό του άρθρου 12 παράγραφος 1 του νόμου 2938/2001 που υπηρετεί στην εταιρεία τίθεται σε διαθεσιμότητα, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Ζ2 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012, όπως ισχύει, πλην όσων υπαλλήλων εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 περίπτωση Δ του άρθρου 90 του νόμου 4172/2013, όπως ισχύει, οι οποίοι μεταφέρονται αυτοδικαίως με το ίδιο εργασιακό καθεστώς στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σε κενές ή συνιστώμενες με την απόφαση μετάταξης, προσωποπαγείς θέσεις, κατηγορίας και κλάδου / ειδικότητας αντίστοιχου με τα τυπικά τους προσόντα. Σε περίπτωση μεταφοράς σε κενή θέση εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

δ. Οι τακτικοί υπάλληλοι του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας, έστω και αν δεν υπηρετούν σήμερα σε αυτό, οι οποίοι είχαν υπαχθεί στο καθεστώς του νόμου [Ν] 103/1975 για τη λήψη εφ' άπαξ βοηθήματος, δικαιούνται το αναλογούν σε έκαστο ποσό του εν λόγω βοηθήματος από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, το οποίο καταβάλλεται σε βάρος των πιστώσεων του ειδικού λογαριασμού που τηρείται από το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παραγράφου 9 του άρθρου 4 του νόμου 3075/2002 (ΦΕΚ 297/Α/2002). Για την πιστοποίηση της καταβολής του εφάπαξ βοηθήματος εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στην οποία αναφέρονται οι δικαιούχοι, ο ασφαλιστικός χρόνος εκάστου, το ποσό του καταβληθέντος σε έκαστο βοήθημα, καθώς και το συνολικώς καταβληθέν ποσό.

 

Ο χρόνος υπηρεσίας των ανωτέρω υπαλλήλων, που υπολογίζεται για τη χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος του νόμου [Ν] 103/1975, προσμετρείται για τη θεμελίωση και μόνο του δικαιώματος λήψης του εφάπαξ βοηθήματος από τον οικείο τομέα πρόνοιας του Ταμείου Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων. Μετά τη δημοσίευση του παρόντος, προϋπολογίζεται το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος για όλους του δικαιούχους και πιστώνεται το ποσό της τυχόν υπολειπόμενης διαφοράς στον ειδικό λογαριασμό του νόμου [Ν] 103/1975, που τηρείται στην Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας από τα διαθέσιμα αυτής, για κάλυψη του συνόλου των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παραπάνω αιτία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το (ΦΕΚ 111/Α/2014).

 

4. Εκκαθάριση

 

α. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου η Εταιρία τίθεται στη διαδικασία εκκαθάρισης του άρθρου 40 του Καταστατικού της, όπως αυτό κυρώθηκε με το άρθρο 17 του νόμου 2938/2001.

 

β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων διορίζονται 3 εκκαθαριστές οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος. Με όμοια απόφαση καθορίζεται η αμοιβή των εκκαθαριστών, η οποία βαρύνει την υπό εκκαθάριση εταιρεία και ανατρέχει στο χρόνο διορισμού τους.

 

γ. Ο διορισμός των εκκαθαριστών υποβάλλεται στη δημοσιότητα των άρθρων 7Α και 7Β του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 και συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι αρμοδιότητες του οποίου που είναι συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, ασκούνται αποκλειστικά από τους εκκαθαριστές.

 

δ. Οι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να δημοσιεύσουν δια του Τύπου και του Τεύχους των Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Μετά την 01-01-2015, η υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμού στο ΦΕΚ / ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γενικού Εμπορικού Μητρώου αντικαθίσταται με υποχρέωση δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου.

 

ε. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατ' έτος και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

 

στ. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρίας, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Επίσης, οφείλουν να προβούν άμεσα μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους σε διενέργεια απογραφής των κινητών και ακινήτων, τα οποία κατά τις διατάξεις της επόμενης παραγράφου περιέρχονται στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

ζ. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές και το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στον μέτοχο.

 

η. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί τη διετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιριών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να παραταθεί η διάρκεια της εκκαθάρισης και πέραν της διετίας.

 

θ. Η διάταξη της παραγράφου 21 του άρθρου 14A του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005), όπως εκάστοτε ισχύει, εφαρμόζεται αναλόγως για τους εκκαθαριστές της Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας ανώνυμης εταιρείας και για οφειλές της υπό εκκαθάριση εταιρείας που ανάγονται σε χρόνο πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

 

ι. Οι δαπάνες της εκκαθάρισης βαρύνουν την υπό εκκαθάριση εταιρεία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 3, 4 και 5 του άρθρου 82 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014).

 

5. α. Με το πέρας της εκκαθάρισης το σύνολο της περιουσίας της εταιρείας περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο άνευ ανταλλάγματος με την επιφύλαξη του άρθρου 54Α του νόμου 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α/2013) περί των υποχρεώσεων τρίτων για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ). Οι μεταβιβάσεις και μεταβολές του παρόντος άρθρου απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά, καθώς και δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου ή και οποιουδήποτε τρίτου.

 

β. Μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας προς το Ελληνικό Δημόσιο, η διαχείριση της ακίνητης περιουσίας ανατίθεται στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Τελών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

 

γ. Η αποκλειστική χρήση και διαχείριση κάθε στοιχείου της κινητής περιουσίας της Εταιρίας που περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο ανήκει στο φορέα στον οποίο μεταβιβάζονται με τον παρόντα νόμο οι σχετικές αρμοδιότητες, άλλως στο εποπτεύον την Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που έχει στο εξής την ευθύνη για τη διαφύλαξη αυτών, καθώς και τη διαχείριση του υπάρχοντος αρχείου.

 

δ. Ταμειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών της Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας ανώνυμης εταιρείας περιέρχονται στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Τελών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και μεταφέρονται στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου του Τακτικού Προϋπολογισμού, που συστήνεται με τις παραπάνω διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 82 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014), με την παράγραφο 5 του άρθρου 87 του νόμου 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/2018).

 

6. Όπου σε νόμο, διάταγμα ή υπουργική απόφαση αναφέρεται η Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας νοείται ότι αναφέρεται κατά περίπτωση ο φορέας, στον οποίο έχει περιέλθει η σχετική αρμοδιότητα.

 

7. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδίδεται εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος, ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.