Νόμος 4250/14 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Ίδρυση Ενιαίου Ταμείου Εθνικής Άμυνας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου Ταμείο Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ), η αυτοτελής δημόσια υπηρεσία Ταμείο Εθνικού Στόλου (ΤΕΣ) και το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου Ταμείο Αεροπορικής Άμυνας (ΤΑΑ), που συνεστήθησαν με τους νόμους [Ν] 4407/1929 (ΦΕΚ 316/Α/1929), το νόμο [Ν] 2774/1900 (ΦΕΚ 288/Α/1900) όπως τροποποιήθηκε με το νόμο [Ν] 4944/1931 (ΦΕΚ 107/Α/1931) και το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 3960/1959 (ΦΕΚ 153/Α/1959) αντίστοιχα και εποπτεύονται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, καταργούνται ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα και αυτοτελής δημόσια υπηρεσία και συγχωνεύονται σε ένα νέο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, το οποίο συνιστάται με τον παρόντα νόμο, με την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Εθνικής Άμυνας (ΕΤΕΑ), εφεξής αναφερόμενο ως Ταμείο.

 

2. Το Ταμείο έχει έδρα την Αθήνα, λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, με πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (μέσω του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας).

 

3. Ο νέος φορέας εκπληρώνει εφεξής τους σκοπούς των συγχωνευόμενων φορέων, αποβλέποντας στη διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας του για την ενίσχυση και υποστήριξη του έργου των Ενόπλων Δυνάμεων στο πλαίσιο της αμυντικής οργάνωσης και ενίσχυσης της χώρας.

 

4. Σκοπός του Ταμείου είναι ιδίως:

 

α. Η προμήθεια υλικών επιστρατεύσεως.

β. Η κατασκευή και ανακαίνιση στρατιωτικών κτιρίων.

γ. Η κατασκευή οχυρών.

δ. Η συμπλήρωση των ναυτικών δυνάμεων του κράτους.

ε. Η αντιμετώπιση των αναγκών της Πολεμικής Αεροπορίας στο πλαίσιο της αεροπορικής άμυνας της χώρας.

 

5. Περιουσία του Ταμείου αποτελούν:

 

α. Τα υφιστάμενα κατά το χρόνο έκδοσης του παρόντος νόμου περιουσιακά στοιχεία των Ταμείο Εθνικής Άμυνας - Ταμείο Εθνικού Στόλου - Ταμείο Αεροπορικής Άμυνας, καθώς και τα περιουσιακά στοιχεία που θα αποκτηθούν από αυτό.

 

β. Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας των καταργούμενων Ταμείων, περιέρχονται αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στο Ενιαίο Ταμείο Εθνικής Άμυνας, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών.

 

Η ως άνω μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων στο Ενιαίο Ταμείο Εθνικής Άμυνας και κάθε άλλη πράξη που συνδέεται με αυτήν απαλλάσσεται από κάθε φόρο, εισφορά ή τέλος, καθώς και δικαιώματα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή και οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών, των παγίων και αναλογικών δικαιωμάτων, επιδομάτων ή άλλων τελών υπέρ αμίσθων και εμμίσθων υποθηκοφυλάκων ή κτηματολογικών γραφείων, με την επιφύλαξη του άρθρου 54Α του νόμου 4174/2013 περί των υποχρεώσεων τρίτων για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ). Το Ενιαίο Ταμείο Εθνικής Άμυνας έχει στο εξής την αποκλειστική χρήση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των καταργούμενων φορέων, αλλά και την ευθύνη για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση του αρχείου τους.

 

γ. Το Ταμείο αναλαμβάνει την πιστή και ακριβή εκτέλεση της βούλησης των διαθετών και δωρητών με την οποία διατέθηκαν περιουσιακά στοιχεία δια κληρονομίας, κληροδοσίας ή δωρεάς, υπέρ Ταμείου Εθνικής Άμυνας, Ταμείου Εθνικού Στόλου, Ταμείου Αεροπορικής Άμυνας.

 

δ. Οι πόροι του Ταμείου προέρχονται από τη διαχείριση της περιουσίας του, καθώς και από το σύνολο των πόρων των καταργούμενων φορέων, όπως αυτοί περιγράφονται στους ιδρυτικούς τους νόμους.

 

6. Το προσωπικό που υπηρετεί στους φορείς, που καταργούνται και συγχωνεύονται, καθίσταται αυτοδίκαια προσωπικό του νέου φορέα, στον οποίο εφεξής θα υπάγεται και παρέχει τις υπηρεσίες του με την ίδια σχέση εργασίας. Για την αυτοδίκαιη αυτή μεταφορά εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου οργάνου διοίκησης.

 

7. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται το αργότερο εντός ενός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος, μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, εγκρίνεται ο Οργανισμός Λειτουργίας του Ενιαίου Ταμείου Εθνικής Άμυνας, με τον οποίο καθορίζεται η έκταση της εποπτείας από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, η σύνθεση και ο τρόπος συγκρότησης του διοικητικού συμβουλίου και των λοιπών οργάνων διοίκησης, η οργάνωση και διάρθρωση των υπηρεσιών του, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, η υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού και τα θέματα οικονομικής διαχείρισης, προϋπολογισμού και περιουσίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

8. Μέχρι την έκδοση του προβλεπόμενου στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος νόμου Οργανισμού Λειτουργίας του Ταμείου, τα υφιστάμενα Ταμεία (Ταμείο Εθνικής Άμυνας, Ταμείο Εθνικού Στόλου, Ταμείο Αεροπορικής Άμυνας) εξακολουθούν να λειτουργούν, σύμφωνα με τις διατάξεις που τα διέπουν και το προσωπικό τους εξακολουθεί να παρέχει τις υπηρεσίες του σε αυτά.

 

9. Μετά τη λήξη της προβλεπόμενης από το προεδρικό διάταγμα 96/2000 (ΦΕΚ 79/Α/2000) διάρκειας λειτουργίας της Υπηρεσίας Αξιοποίησης και Μετεγκατάστασης Στρατοπέδων, το Ταμείο θα ασκεί τις προβλεπόμενες από το άρθρο 2 του νόμου 2745/1999 (ΦΕΚ 224/Α/1999) αρμοδιότητες.

 

10. Από τη θέση σε ισχύ του Κανονισμού Λειτουργίας του Ενιαίου Ταμείου Εθνικής Άμυνας καταργούνται:

 

α. Ο νόμος [Ν] 4407/1929 Περί συστάσεως του Ταμείου Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ 316/Α/1929).

 

β. Ο νόμος [Ν] 4944/1931 Περί Ταμείου Εθνικού Στόλου (ΦΕΚ 337/Α/1931).

 

γ. Το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 3960/1959 Περί Ταμείου Αεροπορικής Άμυνας (ΦΕΚ 153/Α/1959).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 48 του νόμου [Ν] 4407/2016 (ΦΕΚ 134/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.