Νόμος 4250/14 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Σύσταση Ενιαίου Φορέα Αμυντικής Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 12 του νόμου 2919/2001 (ΦΕΚ 128/Α/2001) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 12: Ενιαίος Φορέας Αμυντικής Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

 

1. Συνιστάται Ενιαίος Φορέας Αμυντικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΦΑΕΤ), ο οποίος αποτελεί Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, υπάγεται στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και λειτουργεί υπό τη διοικητική και οικονομική μέριμνα και ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Σκοπός του Ενιαίου Φορέα Αμυντικής Έρευνας και Τεχνολογίας είναι η διεξαγωγή, ανάπτυξη και αξιοποίηση της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας για την ενίσχυση της Εθνικής Άμυνας.

 

Ο Ενιαίος Φορέας Αμυντικής Έρευνας και Τεχνολογίας χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τους πόρους που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 7, οι οποίοι πιστώνονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σε Κωδικό Αριθμό Εξόδων Αμυντικής Έρευνας και Τεχνολογίας.

 

2. Η παράγραφος 9 του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 2292/1995 (ΦΕΚ 35/Α/1995) καταργείται.}

 

2. Το άρθρο 14 του νόμου 2919/2001 (ΦΕΚ 128/Α/2001) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{14. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας το Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας Στρατού, το Γραφείο Έρευνας και Τεχνολογικών Εξελίξεων Ναυτικού και το Κέντρο Εφαρμοσμένης Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Αεροπορίας παύουν να λειτουργούν ως αυτοτελή ερευνητικά κέντρα των Ενόπλων Δυνάμεων και συγχωνεύονται στον Ενιαίο Φορέας Αμυντικής Έρευνας και Τεχνολογίας. Μέχρι την έκδοση και εφαρμογή της απόφασης αυτής, τα ανωτέρω ερευνητικά κέντρα εξακολουθούν να υφίστανται και να λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις που τα διέπουν. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας καθορίζεται η έναρξη λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Αμυντικής Έρευνας και Τεχνολογίας και καταρτίζεται Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας του, με τον οποίο ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την οργάνωση, διάρθρωση, λειτουργία και χρηματοδότησή του, τις οργανικές του θέσεις και τη στελέχωσή τους, την εξειδίκευση των δραστηριοτήτων και των αρμοδιοτήτων του και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 12.}

 

3. Το άρθρο 13 του νόμου 2919/2001 (ΦΕΚ 128/Α/2001) τροποποιείται ως ακολούθως:

 

α. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α. Έναν εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων.}

 

β. Η υποπαράγραφος γ' της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3 εκπροσώπους του Ενιαίου Φορέα Αμυντικής Έρευνας και Τεχνολογίας.}

 

γ. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το Επιστημονικό Συμβούλιο Αμυντικής Έρευνας και Τεχνολογίας εισηγείται στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, δια της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, ιδίως:}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.