Νόμος 2745/99 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Αρμοδιότητες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η συνιστώμενη υπηρεσία έχει ως σκοπό το σχεδιασμό, προώθηση, υλοποίηση και διαχείριση του εθνικού προγράμματος στρατηγικής αναδιάρθρωσης στρατοπέδων.

 

2. Η Υπηρεσία Αξιοποίησης και Μετεγκατάστασης Στρατοπέδων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α. Προτείνει στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων τη χωροθέτηση των νέων στρατοπέδων στο πλαίσιο των τυχόν υφιστάμενων χωροταξικών και πολεοδομικών σχεδίων, σε συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο Στρατού και το Ταμείο Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ).

 

β. Εκπονεί ή αναθέτει την εκπόνηση μελετών αξιολόγησης και αξιοποίησης των προς αποδέσμευση χώρων των υφιστάμενων στρατοπέδων.

 

γ. Εκπονεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμίδας και άλλους συναρμόδιους φορείς ή αναθέτει την εκπόνηση πολεοδομικών μελετών και μελετών χρήσεων γης για τις εκτάσεις στρατοπέδων τα οποία βρίσκονται εντός κατοικημένων περιοχών και έχει αποφασιστεί η απομάκρυνσή τους.

 

δ. Διερευνά και εισηγείται στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας τους προσφορότερους τρόπους και μέσα χρηματοδότησης για την εκτέλεση του προγράμματος στρατηγικής αναδιάταξης στρατοπέδων, και

 

ε. Προωθεί, εφαρμόζει και διαχειρίζεται το πρόγραμμα στρατηγικής αναδιάταξης στρατοπέδων στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος νόμου και επιβλέπει και συντονίζει τις σχετικές διαδικασίες.

 

3. Στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας μπορεί κατά περίπτωση να αναθέτει στην υπηρεσία αυτή την προώθηση ή και τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων επειγόντων έργων.

 

4. Η υπηρεσία αυτή εισηγείται στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας:

 

α) τη μεταβίβαση της κυριότητας ή άλλου εμπράγματου δικαιώματος ή την αξιοποίηση με άλλο πρόσφορο τρόπο (όπως εκμίσθωση και παραχώρηση δικαιωμάτων με αντάλλαγμα) τμημάτων της ακίνητης περιουσίας του Ταμείου Εθνικής Άμυνας,

 

β) τον τρόπο διαχείρισης των πόρων από την πιο πάνω μεταβίβαση ή αξιοποίηση, με αποκλειστικό σκοπό τη χρηματοδότηση των νέων στρατοπέδων,

 

γ) τους προτεινόμενους χώρους για τη δημιουργία νέων στρατοπέδων,

 

δ) τους τρόπους χρηματοδότησης για την απόκτηση των χώρων αυτών και για τη δημιουργία των σχετικών εγκαταστάσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του νόμου 2984/2002 (ΦΕΚ 15/Α/2002).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.